Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Author "Jalo, Salla-Maria"

Sort by: Order: Results:

  • Jalo, Salla-Maria (2022)
    Tämän tutkimuksen aiheena oli pedagogiikka vuoropäiväkodissa. Tutkimuksen tarkoitus oli tutkia vuoropäiväkodissa toteutuvaa pedagogiikkaa ja sen toteuttamista varhaiskasvatuksen opettajien näkökulmasta. Tutkimus toteutettiin yhdessä vuoropäiväkodissa haastattelemalla neljää opettajaa. Tutkimuksen tavoitteena oli löytää vuoropäiväkodissa ilmeneviä ratkaisuja toteuttaa pedagogista toimintaa lasten epäsäännöllisistä hoitoajoista huolimatta. Tavoitteena oli myös selvittää, miten kyseisessä vuoropäiväkodissa on pyritty mahdollistamaan jokaisen lapsen osallistuminen pedagogiseen toimintaan tasavertaisesti. Lisäksi tutkimuksessa pyrittiin selvittämään, millaisia haasteita vuorohoito tuo toiminnan suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa 2018 tuodaan esille erilaisia muotoja toteuttaa varhaiskasvatusta. Vuorohoidon kohdalla kerrotaan, että vuorohoitoa tulee järjestää lapselle tarpeen mukaan, jos huoltajan työ tai opiskelu sitä edellyttää. Kuten varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa mainitaan myös, lapset saattavat olla paikalla päiväkodissa hyvin epäsäännöllisesti tai vaikka pelkästään iltaisin tai viikonloppuisin. Lasten osallistuminen varhaiskasvatukseen voikin siis olla hyvinkin epäsäännöllistä. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa painotetaankin, että tämä tulee huomioida pedagogisen toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa. (Opetushallitus, 2018.) Tulokset vahvistavat käsityksen vuorohoidon epäsäännöllisyyden haasteista, mutta haastatelta- vat opettajat kokivat tämän myös mahdollisuutena. Lisäksi tutkimus antaa laajan kuvan vuoro- hoitoyksikön pedagogiikasta varhaiskasvatuksessa työskentelevien opettajien näkökulmasta.