Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Author "Jansson, Maria-Patricia"

Sort by: Order: Results:

  • Jansson, Maria-Patricia (2021)
    Tämä kandidaatintutkielma käsittelee ymmärryksen käsitettä. Selvitän tutkielmassa, miten John Dewey ja Howard Gardner muotoilevat ymmärryksen käsitettä heidän keskeisissä teksteissään. Se, kuinka ymmärrämme ympäröivän todellisuuden on keskeisessä osassa sille kahtalaiselle yksilön ja yhteiskunnan kehitykselle, johon kasvatuksen ja koulutuksen kautta pyrimme. Ymmärryksen kehittäminen ja syventäminen on myös usein määritelty kasvatuksen ja koulutuksen keskeiseksi tavoitteeksi, vaikka jopa yhden tieteenalan sisällä voi olla erilaisia käsityksiä siitä, mitä ymmärrys on ja kuinka sitä tulisi arvioida. Tutkielmassa tuon esiin, kuinka ymmärryksen käsitettä käytetään kasvatuksen ja koulutuksen piirissä ja minkä takia Deweyn sekä Gardnerin tekstit ovat otollisia lähdeteoksia ymmärryksen käsitteen hienovaraisempaan ja tarkempaan tutkiskeluun. Tutkimusmenetelmäni oli narratiivinen kirjallisuuskatsaus ja keskityin erityisesti tarkastelemaan Deweyn kirjaa ”How we think” (1910) ja Gardnerin kirjaa “The disciplined mind: What all students should understand” (1999). Tutkimustulokseni osoittaa, että molemmat tutkijat peräänkuuluttavat kasvatusta ja koulutusta, jonka päämääränä on ymmärryksen syveneminen. Molemmat tutkijat kirjoittavat siitä, mitä ymmärrys on ja kuinka sitä voidaan kehittää. Keskeisinä teemoina nousi esille ymmärryksen subjekti ja kohde, sekä se, kuinka ne sijoittuvat sisäisen ja ulkoisen elämän vuorovaikutukseen. Ymmärryksen syvenemiseen liittyvät teemat keskittyivät kasvatuksen ja koulutuksen rooliin tieteellisen ajattelun harjoittamisessa sekä kykeneväisyydessä osallistua yhteiskuntaan vaikuttamiseen ja olojen parantamiseen. Tuon tutkielman lopussa esiin, kuinka ymmärryksemme ymmärryksen käsitteestä vaikuttaa kuvaan ihmisestä, joka pyrkii ymmärtämään ja muuttamaan ympäröivää todellisuutta. Pohdin myös, kuinka ymmärtämisen dialektisuus sisäisen ja ulkoisen elä-män vuorovaikutuksena auttaa meitä arvostamaan todellisuuden ymmärtämistä ja siihen vaikuttamista.