Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Author "Lågland, Wilma"

Sort by: Order: Results:

  • Lågland, Wilma (2023)
    Mål. Syftet med avhandlingen är att ta reda på ledarskapets roll när arbetsplatsmobbning förekommer. Detta görs för att få en djupare förståelse för hur ledarskapet kan påverka arbetsplatsens välmående. Avhandlingen undersöker även ledarskapsstilars inverkan på arbetsplatsmobbning och vilka konsekvenser arbetsplatsmobbning medför. För att uppnå syftet med avhandlingen används dessa två forskningsfrågor: Forskningsfråga 1: Vad har ledarskapet för inverkan på arbetsplatsmobbning? Forskningsfråga 2: Vilka konsekvenser medför arbetsplatsmobbning? Teoridelen baserar sig på relevanta begrepp för avhandlingen. Dessa begrepp definieras för att ge en djupare förståelse för temat. Begreppen är arbetsplatsmobbning, ledarskap, psykisk hälsa, konflikt, bristfällig konflikthantering, ledarskapsstilar, hantering av arbetsplatsmobbning och arbetsplatsmobbningens följder. Metoder. Denna avhandling var en systematiskt orienterad litteraturstudie. Syfte var att systematiskt söka, kritiskt granska och sammanställa litteratur inom fältet ledarskap och arbetsplatsmobbning. Målet var att komma fram till en slutsats på basis av tidigare empiriska studier. Det analyserade materialet bestod av 11 vetenskapliga artiklar, vilka valts utgående från systematiska sökningar i olika forskningsdatabaser. Resultat och slutsatser. Resultatet för avhandlingen visar att ledarskapet har en stor inverkan och roll när det gäller arbetsplatsmobbning. Olika ledarskapsstilar har även en inverkan på arbetsplatsmobbning och arbetsplatsmobbning medför diverse konsekvenser. Dessa konsekvenser påverkar individen, men också hela arbetsplatsen. Uppskattning av humor kan även ha en inverkan på huruvida personer upplever att de blir utsatta för mobbning.