Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Author "Laakkonen, Emppu"

Sort by: Order: Results:

  • Laakkonen, Emppu (2022)
    Tämän opetussuunnitelmatutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, missä määrin ja millä tavoin vammaistutkimusta ja vammaisten ihmisten historiaa koskeva opetus kuuluu erityispedagogii-kan opetussuunnitelmiin suomalaisissa yliopistoissa. Yhtenä tutkimuksen tarkoituksista oli myös koota mahdollisimman kokonainen kuva erityispedagogiikan opetussuunnitelmien aihetta käsittelevästä sisällöstä niin yliopistojen yksilöllisellä kuin laajemmin kansallisellakin tasolla. Tutkimus toteutettiin opetussuunnitelmatutkimuksena, jonka aineisto kerättiin ja käsiteltiin aineistolähtöisen sisällönanalyysin keinoin. Tutkimuksen aineisto muodostui kahdeksan suoma-laisen yliopiston erityispedagogiikan opintosuunnitelmiin kuuluvien pää- ja sivuainekokonai-suuksien kurssitarjonnoista. Tulosten perusteella erityispedagogiikan ja vammaistutkimuksen risteävyys suomalaisissa yli-opistoissa oli vaihtelevaa. Yhdessä yliopistossa voidaan väittää risteävyyttä olevan paljon suh-teutettuna muihin opintoihin. Muissa yliopistoissa aihetta käsitteleviä kursseja oli vähän tai ei ollenkaan riippuen aineiston rajauksesta. Kansallisella tasolla tulokset viittaavat kuitenkin sii-hen, että vammaistutkimusta ja vammaishistoriaa käsitellään erityispedagogiikan opinto-ohjelmissa todella vähän. Tutkimuksen tulosten valossa lisätutkimukselle on tarvetta. Olisi perusteluta tutkia muun muas-sa miten opettajankoulutuksessa käsitellyt teemat vaikuttavat opettajien asenteisiin ja miten eri yliopistoista valmistuneiden opettajien asenteet eroavat toisistaan. Vastaavasta näkökulmasta löytyvää muuta tutkimusta ei löytynyt Suomesta tai muualtakaan maailmasta.