Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Author "Laakso, Jenni"

Sort by: Order: Results:

  • Laakso, Jenni (2023)
    Tavoitteet. Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on lisätä ymmärrystä moniammatillisen tiimin yhteisistä käytänteistä vuorohoidossa lepohetkien ja lapsen yksilöllisen huomioimisen näkökulmasta alle 3-vuotiaiden ryhmässä. Mitä sopimuksia moniammatillinen tiimi on kirjannut tiimisopimukseen koskien lepohetkiä. Aiemmat tutkimukset aiheesta ovat keskittyneet iltahoitoon pienten lasten osalta, mutta näen tässä tutkimusaukon lepohetkien ja moniammatillisen tiimin toiminnasta vuorohoidossa. Lepohetkistä vuorohoidossa en löytänyt yhtään tutkimusta Suomesta. Menetelmät. Opinnäytetyö toteutettiin tapaustutkimuksena yhden vuorohoidon tiimiä haastattelemalla. Haastattelu oli teemahaastattelu. Tiimiin kuului kaksi varhaiskasvatuksen opettajaa ja yksi varhaiskasvatuksen lastenhoitaja. Aineisto kerättiin yksilöhaastatteluna marras-joulu- kuussa 2022. Aineisto litteroitiin ja analysoitiin sisällönanalyysia noudattaen. Tulokset ja johtopäätökset. Tämä opinnäytetyö pyrkii saamaan syvällisempää tietoa tiimissä tehdyistä sopimuksista. Sopimuksia oli useita, mutta niistä ei ollut kirjattu tiimisopimukseen mitään. Tiimissä vallitsi vahva keskusteleva työote ja asioista sovittiin suullisesti arjen tilanteissa. Tiimin yhdenmukaiset toimintatavat kumpuavat ryhmän toimintakulttuurin kautta. Lapsen yksilöllistä huomioimista näkyi lepohetkillä paljon ja lämmin vuorovaikutus ja lasten tarpeet nähtiin ensisijaisena. Vanhempien kanssa tehtävä yhteistyö näkyi tuloksissa myös, kun keskusteltiin lapsen levon tarpeesta ja päiväunirytmistä.