Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Author "Laakso, Taru"

Sort by: Order: Results:

  • Laakso, Taru (2020)
    Satujen kertominen on luontainen osa kasvamista ja yhteisöllisyyttä. Koska erityisesti lapset kuulevat jatkuvasti kertomuksia, on oleellista pohtia, mitä oikeastaan tarinoilla välitämme. Jo-kapäiväisessä puheessamme, toiminnassamme, kirjoissa ja oikeastaan kaikessa, luomme sekä toistamme ajatuksia siitä, millaisia asioiden tulisi olla. Tämä koskee myös oletuksia su-kupuolista. Jatkuvasti huomaamattamme rakennamme uudelleen käsitystä siitä, millainen esimerkiksi ihanteellisen äidin tulisi olla. Tässä tutkielmassa onkin tarkoitus selvittää, millaisia sukupuolten representaatioita sekä toimijuutta lastenkirjallisuudesta löytyy ja onko niissä ta-pahtunut muutoksia 1990-luvulta nykypäivään. Aineisto koostuu yhdeksästä eri-ikäisille lapsille suunnatusta kirjasta, joissa esiintyy ihmis-hahmoja. Aineisto rajattiin kielen ja julkaisuajan mukaan, jonka jälkeen teokset valittiin satun-naisesti sopivien joukosta. Erikseen analysoitiin 1990-luvun alun, 2000-luvun alun ja nyky-päivän lastenkirjallisuutta. Aineiston analyysimenetelmänä käytettiin diskurssianalyysiä, jossa oletuksena on, että teksti luo ympärillämme olevaa maailmaa. Erityisesti painopisteenä käy-tettiin oletusta siitä, kuinka kieli luo todellisuutta. Äidin osa lasten ja kodin huolehtimisessa korostui läpi analyysin. Isät puolestaan olivat enemmän taustalla tai vaihtoehtoisesti mukana urheilussa tai muussa perinteisesti maskulii-nisiksi ajatelluissa asioissa. Perinteiset roolit perheissä olivat vahvasti esillä niin 1990-luvun alun kuin 2000-luvun alunkin aineistoissa. Nykypäivän lastenkirjallisuutta edustavissa teok-sissa, puolestaan perheet eivät olleet enää yhtä vahvasti mukana tarinassa, mutta äitien rooli lohduttajana korostui. Suurta muutosta ei vaikuta tapahtuneen 1990-luvun ja nykypäivän välil-lä lastenkirjallisuuden hahmoissa, mutta on havaittavissa perinteisen maskuliinisuuden ja fe-miniinisyyden häivyttämistä.