Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Author "Laaksonen, Aino"

Sort by: Order: Results:

  • Laaksonen, Aino (2022)
    Tässä tutkimuksessa analysoin vuonna 2018 julkaistua Varhaiskasvatussuunnitelman perusteita sekä vuonna 2014 julkaistua Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteita kielitietoisuuden näkökulmasta. Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää, miten ja kuinka laajasti kielitietoisuus on nostettu esille tarkasteltavissa opetussuunnitelmissa. Kielitietoisuus opetuksellisessa kontekstissa on kokonaisvaltaista ymmärrystä omista ja ympäröivistä kielistä sekä niiden käytöstä. Tällaista tutkimusta ole aiemmin tehty, joten tutkimus on ajankohtainen ja tärkeä. Toteutin tutkimuksen laadullisena tutkimuksena aineistolähtöisen sisällönanalyysin keinoin. Analysoin opetussuunnitelmia etsimällä teksteistä kielitietoisuuteen liittyviä sisältöjä. Tämän jälkeen muodostin analyysiyksiköistä alaluokkia, joita ryhmittelemällä syntyivät yläluokat. Lopulta sain aikaiseksi seitsemän pääluokkaa, joiden avulla vastaan tutkimuskysymykseeni. Tulosten perusteella molemmissa opetussuunnitelmissa puhuttiin kielitietoisuudesta useassa eri kontekstissa, joita kuvaavat sisällönanalyysin tuloksena syntyneet pääluokat. Näistä merkittävimmiksi nousivat kieli-identiteettiä sekä henkilöstön merkitystä koskevat kontekstit. Huomattavaa oli myös se, että opetussuunnitelmadokumenteissa ei ole erikseen määritelty kielitietoisuus-termiä. Tämä tutkimus antaa uutta näkökulmaa kielitietoisuuden tarkastelemiseen uusimpien opetussuunnitelmien kohdalla. Jatkotutkimusehdotuksena olisi laajentaa tutkimusta paikallisiin opetussuunnitelmiin tai toteuttaa henkilöstölle tarkoitettu kielitietoisuus–oppimateriaali.