Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Author "Laaksonen, Anni-Liisa"

Sort by: Order: Results:

  • Laaksonen, Anni-Liisa (2023)
    Tämän kandidaatin tutkielman tavoitteena oli kerätä ja tutkia tietoa koulutuksessa käytetystä tekoälytekniikasta. Tekoälyn suosio ja kehittyminen ovat johtaneet siihen, että tekoälyn sovelluksia otetaan yhä enemmän mukaan koulutukseen. Kehittyvästä tekoälyä hyödyntävästä teknologiasta, sekä sen käyttöönotosta ja vaikutuksista on tärkeää saada ajankohtaista tutkimustietoa, jotta koulutuksessa käytettävistä tekoälysovelluksista voidaan jatkossa kehittää mahdollisimman hyödyllisiä. Tässä tutkielmassa ollaan erityisesti kiinnostuneita erilaisten tekoälyä hyödyntävien oppimis- ja opettamisvälineiden käytöstä, sekä niiden käytöstä aiheutuvista käyttäjien kannalta ilmenevistä vaikutuksista. Tutkimuskysymys on: millaisia käyttäjän kannalta ilmeneviä hyötyjä ja mahdollisuuksia tekoälyä hyödyntävillä tekniikoilla on havaittu koulutuksessa? Tutkielmassa koostetaan narratiivisen kirjallisuuskatsauksen keinoin tietoa erilaisten teko-älysovellusten käytöstä koulutuksessa. ERIC-tietokannasta valikoitu tutkimusaineisto koostui kymmenestä tieteellisestä artikkelista. Tutkielmaan valittua aineistoa analysoitiin sisällönanalyysin menetelmin. Analyysi suoritettiin aineistolähtöisesti, ja aineistosta nousseita tutkimuskysymykseen vastaavia kohtia luokiteltiin teemoittelemalla. Tulosten perustella koulutuksessa käytetyillä älykkäillä tutorointijärjestelmillä, chatboteilla, datan louhinta ja analyysitekniikoilla, sekä muilla tekoälyä hyödyntävillä sovelluksilla voitiin todeta olevan erilaisia käyttäjän kannalta ilmeneviä hyötyjä ja mahdollisuuksia. Tulokset ovat linjassa aiemman tutkimustiedon kanssa, jonka mukaan tekoälyratkaisujen on todettu olevan hyödyllisiä opiskelijoiden ohjaamissa, arvioimisessa, sekä oppimiseen liittyvän tiedon rakentamisessa ja jakamisessa. Tutkimustulokset lisäävät ymmärrystä erilaisten koulutuksessa käytettävien tekoälytekniikoiden soveltuvuudesta, sekä tuovat esille suuntaviivoja tulevaisuuden koulutusteknologian suunnittelulle.