Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Author "Luoma, Sandra"

Sort by: Order: Results:

  • Luoma, Sandra (2020)
    Tiivistelmä - Referat – Abstract Kanditutkielmassani tarkastelen toisella kielellä lukemaan oppimisen haasteita ja interventioita, jolla voidaan tukea toisella kielellä lukemaan oppivien oppilaiden lukemaan oppimista. Tutkimus pyrkii vastaamaan kysymyksiin: Millaiset kielellisen tietoisuuden harjoitukset tehostavat toisella kielellä lukemaan oppimista? Millaisia kielellisen tietoisuuteen liittyviä haasteita toisella kielellä lukemiaan oppijoilla on? Kanditutkielmani tutkimusmenetelmänä on systemaattinen kirjallisuuskatsaus. Tutkimuksessani tarkastelin viittä kansanvälistä alakoulussa toteutettua interventiotutkimusta. Tulosten syntetisoinnissa käytin teorialähtöistä sisällönanalyysiä. Analyysirungoksi muodostui kielellisen tietoisuuden teoria ja aineistoa analysoin etsimällä interventioista keinoja tukea kielellisen tietoisuuden osa-alueita. Kirjallisuuskatsauksen tuloksista ilmeni, että kielelliseen tietoisuuteen kohdennetut interventio tyyppiset harjoitukset paransivat toisella kielellä lukemaan oppivien lasten lukemaan oppimisen taitoja. Tutkimukseen valikoituneiden interventioiden oppilailla haasteita esiintyi kaikilla kielellisen tietoisuuden osa-alueilla, eli pragmaattisen-, semanttisen-, syntaktisen-, morfologisen- ja fonologisen tietoisuuden taitoihin liittyen. Haasteet vaikuttivat oppilaiden luku- ja kirjoitustaitoon. Opinnäytetyön tutkimustulosten perusteella voidaan todeta, että monipuolisten kielellisen tietoisuutta tukevia keinojen tuntemus toimii hyvänä pohjana toisella kielellä lukemaan oppivien lasten lukutaidon kehittymisen tukemiseen. Kouluihin tarvitaan lisää kielitietosia opettajia vahvistamaan toisella kielellä lukemaan oppivien lasten lukemaan oppimisen kehitystä ja tarjoamaan tukea oppilaalle koko koulupolun ajan.