Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Author "Mäenpää, Emma"

Sort by: Order: Results:

  • Mäenpää, Emma (2023)
    Tavoitteet. Digitalisaatio näkyy yhteiskunnassa kaikkialla. Koulumaailma ei toimi tyhjiössä ja myös kouluissa pyritään vastaamaan tietojen ja taitojen tarpeeseen, jonka digitaalinen maailma lapsille ja nuorille luo. Parhaimmillaan digitaaliset toimintatavat helpottavat opettajien arkea ja samalla tutustuttavat koululaisia teknologian käyttöön ja mahdollisuuksiin. Millaista on osaaminen jota, opettajat tarvitsevat 2020-luvun koulumaailmassa, kun opetukseen on mahdollista lisätä digitaalinen ulottuvuus? Opettajien digipedagogisen osaamisen kuvausten kartoittamiseksi tämä tutkielma kokoaa tietoa 2020-luvulla julkaistuista opetuksen digitaalisuutta ja opettajien digipedagogista osaamista käsittelevistä tutkimuksista. Menetelmät. Tämä tutkielma toteutettiin systemaattisena kirjallisuuskatsauksena. Aineiston muodosti yksitoista vertaisarvioitua tutkimusartikkelia, joissa kaikissa kartoitettiin opettajien osaamista suhteessa digitaalisuuteen ja teknologian käyttöön opetuksessa. Aineisto kerättiin kahdesta eri tietokannasta (Web of Science ja Scopus). Aineistoa haettiin hakulausekkeella teachers AND digit* AND pedagogic* AND (competence OR skills) AND ((basic OR preliminary OR elementary OR comprehensive) AND school). Aineiston analyysi toteutettiin luokittelemalla aiemmassa tutkimuksessa luodun TPACK-mallin (Mishra & Koehler, 2006) mukaisiin osa-alueisiin. Tulokset ja johtopäätökset. Peruskoulun opettajien digitaalinen osaaminen oli tutkielman aineistossa vaihtelevaa, mutta merkittäviä aukkoja itse digi- ja teknologiaosaamisessa ei voitu havaita. Opettajien oman arvion mukaan digi- ja teknoogiaosaaminen on keskivertoa, mutta riittävää. Suurimmat haasteet opettajien digipedagogisessa osaamisessa liittyivät teknologian käyttöön pedagogisesti mielekkäällä tavalla. Opettajien teknologian käyttö oli paikoittain yksipuolista ja ohjasi oppijoita passiiviseen oppimiseen. Opettajien digipedagogiseen osaamiseen liittyvä täydennyskoulutus ja osaamisen kehittämien koettiin tarpeelliseksi.