Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Author "Maaninka Ek, Jessica"

Sort by: Order: Results:

  • Maaninka Ek, Jessica (2022)
    Yhä useampi Suomessa asuva lapsi puhuu äidinkielenään jotain muuta, kuin suomea, mutta osallistuu kuitenkin suomenkieliseen varhaiskasvatukseen tai perusopetukseen. Lukemisvalmiuksien kehittäminen ja tarkasteleminen lukemista edeltävinä taitoina ovat ajankohtaisia viimeistään esi- ja alkuopetuksessa. Kun lukemaan opettelu alkaa suomen kielellä, ovat tavoitteet lukemisvalmiuksien osalta usein liitettyinä suomen kielen opiskelun yhteyteen. Näiden arviointia varten on myös käytössä ollut yleensä kaikille samat, suomenkieliset materiaalit, huolimatta lapsen omasta äidinkielestä. Tässä tutkielmassa tavoitteena oli tarkastella lukemisvalmiuksien arviointia ja niissä huomioitavia tekijöitä erityisesti niiden lasten osalta, jotka opettelevat suomea toisena kielenään. Tutkimuskysymyksiä oli kaksi, 1) Mitä taitoja lukemisvalmiuksien arvioinnissa kartoitetaan ja miten, ja 2) Millaisia huomioita liittyy S2-oppilaan lukemisvalmiuksien kartoittamiseen? Tutkielma toteutettiin kuvailevana kirjallisuuskatsauksena, integroivalla otteella. Lopullinen aineisto rajattiin vuoden 2010 jälkeen julkaistuihin suomenkielisiin lukemaan oppimista tai monikielisten lukemista käsitteleviin tutkimusartikkeleihin, väitöskirjoihin tai pro graduihin. Aineisto analysoitiin sisällönanalyysin avulla, ja tutkimustulosten jaottelussa hyödynnettiin teemoittelua. Lukemisvalmiuksien osalta arvioitaviksi taidoiksi nousivat tutkimuskirjallisuuden pohjalta erilaiset fonologiset taidot, kirjaintuntemus, nimeämiseen liittyvät taidot ja kielellinen muisti. Näiden taitojen kartoittamista varten oli tutkimuksissa käytetty useita erilaisia arviointimenetelmiä. Fonologisten taitojen arvioinnissa painottuivat riimiparien ja alkuäänteiden tunnistaminen ja nimeäminen, kirjaintuntemuksissa kirjainmerkkien tunnistaminen ja tuottaminen, nimeämisen taidoissa visuaalisen tuen avulla asioiden nimeäminen, ja kielellisen muistin arvioinneissa toistomuistin ja työmuistin tehtävät. Yleisten lukemisvalmiuksissa arvioitavien seikkojen lisäksi toisen kielen oppijoiden lukemisvalmiuksien arvioinnissa on huomioitava oppilaan käyttämien kielten järjestäytyminen sekä niiden keskinäisten samankaltaisuuksien tai eroavaisuuksien huomioiminen. Tiedot näistä auttavat oppilaiden kanssa työskenteleviä huomioimaan erilaisten tekijöiden mahdollisia vaikutuksia lukemisvalmiuksien kehittymisessä ja niiden arvioimisessa.