Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Author "Madetoja, Mariel"

Sort by: Order: Results:

  • Madetoja, Mariel (2021)
    Tavoitteet. Tutkielma tarkastelee ikääntyvien arjen tukemista lähihoitajien koulutuksen ja työn näkökulmasta. Tutkielmassa yhdistettiin kotitaloustieteen tulokulma arkeen sosiaalitieteiden tutkimukseen ikääntyvien tuetusta arjesta sekä lähihoitajan koulutuksen sisältöihin. Tuettu arki ja arjen tukeminen näyttäytyvät aiemmassa tutkimuksessa korostuneesti kehollisiin toimintoihin painottuvina. Hoitotyön asiakkaiden avuntarpeen on havaittu olevan yleensä suuri, eli hoidon piirissä olevan arki kaipaa monipuolista tukea. Kotitaloustieteessä arkea tarkastellaan laaja-alaisesti, jolloin kehollisiin toimintoihin keskittyminen näyttäytyy riittämättömänä arjen tukemisessa. Aiemmat tutkimukset osoittavat, että erityisesti kotihoidossa työskentelevät lähihoitajat kokevat työnsä olevan liian kiireistä, ja toivoisivat aikaa jäävän enemmän myös muuhun kuin välttämättömiin toimiin. Tutkimustehtävänä on kartoittaa, analysoida ja tulkita ikääntyvien tuetun arjen erityispiirteitä lähihoitajien tekemässä hoivatyössä ja lähihoitajan opinnoissa. Menetelmät. Tutkielma toteutettiin laadullisin menetelmin. Tutkimusaineisto hankittiin haastattelemalla neljää lähihoitajan koulutuksessa ikääntyneiden hoitoa opettavaa opettajaa kahdesta pääkaupunkiseudulla sijaitsevasta oppilaitoksesta. Asiantuntijahaastattelut tarjosivat keskeisen näkökulman arjen tukemiseen lähihoitajien tekemässä hoitotyössä. Haastattelut toteutettiin puolistrukturoituina yksilöhaastatteluina haastateltavien työpaikoilla. Aineisto litteroitiin ja sitä analysoitiin teemoittelemalla. Tulokset ja johtopäätökset. Tutkimus osoittaa, että tuettu arki näyttäytyi kaksitasoisena ikääntyvän asiakkaan ja lähihoitajan arkitodellisuuksien limittyessä toisiinsa hoitotyön arjessa. Haastateltavien oli helpompi osoittaa ikääntyvien arjesta kehollisiin toimintoihin liittyviä seikkoja kuin muita arjen osa-alueita. Opettajat olivat luottavaisia lähihoitajan koulutuksen mahdollisuuksista tarjota kattava tietopohja ja ammattitaito arjen tukemiseen, mutta huolissaan ikääntyvien hoidon ja kuntoutuksen osaamisalan alhaisista osallistujaluvuista. Lähihoitajan tutkinnon yhteiset osat valmistavat hyvin arjen ruumiillisten perustoimintojen tukemiseen, mutta arjen kokonaisuuden hahmottaminen ja ikääntyneen arvostava kohtaaminen edellyttävät osaamisalaopintojen tietopohjaa. Tutkimus osallistuu keskusteluun tuetusta arjesta tärkeänä arjen muotona, joka koskettaa lähes jokaista jossakin elämän vaiheessa ja liittyy keskeisesti yhteiskunnalliseen ikärakenteen kehitykseen.