Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Author "Pääkkönen, Anette"

Sort by: Order: Results:

  • Pääkkönen, Anette (2021)
    Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, millaisia 3-5-vuotiaiden lasten vertaissuhteet ovat sekä millä keinoilla varhaiskasvatuksen opettajat tukevat ryhmiensä lasten vertaissuhteita päiväkodissa. Tavoitteena oli lisätä ymmärrystä päiväkoti-ikäisten lasten vertaissuhteista sekä tuoda tietoon keinoja, joita varhaiskasvatuksen opettajat käyttävät ryhmiensä lasten vertaissuhteiden tukemiseen. Vertaissuhteiden määrittely, vertaissuhteiden merkitys lapselle, vertaissuhteiden tukeminen päiväkodissa sekä vaikeudet lasten vertaissuhteissa toimi tutkimuksen teoreettisena viitekehyksenä. Lasten kokema yksinäisyys sekä kiusaaminen nostettiin vaikeudet lasten vertaissuhteissa -luvussa esiin, sillä ne ovat tyypillisimpiä haasteita lasten vertaissuhteissa. Tutkimus toteutettiin kvalitatiivisena tutkimuksena. Aineisto kerättiin haastattelemalla viittä (5) varhaiskasvatuksen opettajaa, jotka työskentelivät 3-5-vuotiaiden lasten ryhmissä. Haastattelut olivat puolistrukturoituja yksilöhaastatteluja. Aineisto analysointiin aineistolähtöistä sisällönanalyysiä hyödyntäen. Tutkimuksen tulokset osoittivat, että varhaiskasvatuksen opettajilla oli melko yhteneväiset näkemykset 3-5-vuotiaiden lasten vertaissuhteista sekä keinoista tukea niitä. Opettajien mukaan lasten vertaissuhteissa oli havaittavissa tiiviitä kaveriporukoita sekä sitoutuneita kahdenkeskisiä kaverisuhteita. Lasten vertaissuhteissa ilmeni myös yksinäisiä lapsia sekä kiusaamista, jolloin voidaan todeta, etteivät päiväkoti-ikäisten lasten vertaissuhteet ole ongelmattomia. Opettajat tukivat lasten vertaissuhteita monin eri keinoin. Opettajien vastauksista nousi vahvinten esiin lasten kaveri- ja tunnetaitojen vahvistaminen, leikkien tukeminen, ryhmän yhteisten sääntöjen laatiminen ja yhdessä tekemisen mahdollistaminen, positiivisen palautteen antaminen ja lapsen vahvuuksien esille tuominen sekä yhteistyön tekeminen vanhempien kanssa osana lasten vertaissuhteiden tukemista. Tutkimustulokset ovat linjassa aikaisemman teorian kanssa lasten vertaissuhteiden tukemisesta. Tutkimustulosten avulla varhaiskasvatuksen henkilöstö voi lisätä tietoisuuttaan päiväkoti-ikäisten lasten vertaissuhteista, niiden tukemisen tärkeydestä sekä saada tietoon keinoja, joilla tukea 3-5-vuotiaiden lasten vertaissuhteita varhaiskasvatuksessa. Aikuisella on tärkeä rooli vertaissuhteiden tukijana, sillä positiiviset kokemukset vertaissuhteista voivat vaikuttaa lapsen kehitykseen ja kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin hyvinkin myönteisellä tavalla.