Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Author "Paajanen, Maura"

Sort by: Order: Results:

  • Paajanen, Maura (2023)
    Kandidaatin tutkielmassani selvitän systemaattisen kirjallisuuskatsauksen avulla, miten lukio uusintaa sukupuolisegregaatiota jatkokoulutuksen osalta sekä millaisilla hankkeilla koulutuksen sukupuolisegregaatiota on yritetty poistaa. Lukio on yleissivistävä koulutusaste, jonka yksi tärkeimmistä tehtävistä on ohjata opiskelijoita kohti jatko-opintoja. Sukupuolen mukainen eriytyminen on ongelma suomalaisessa koulutuksessa ja työelämässä, jonka takia on tärkeää lähteä tutkimaan sitä alemmalta tasolta. Toteutin tutkimukseni systemaattisena kirjallisuuskatsauksena, jossa tavoitteena on tutkia aihetta aiempiin tutkimuksiin perustuen. Tutkimukseni aineisto koostui kymmenestä (10) kysymyksiini vastaava aineistosta, jotka hain asettamieni kriteerien mukaan Finna-tietokannasta. Aineiston analysoinnissa käytin sisällönanalyysia, jonka avulla sain luokiteltua aineistoa vastaamaan tutkimuskysymyksiini. Tyypittelin aineistosta saadut vastaukset taulukkoon, jonka jälkeen analysoin niitä pohdinta -osiossa. Tulokset osoittivat, että lukiossa sukupuolisegregaatiota uusintavia tekijöitä olivat sukupuolen mukaisesti jakautuneet valinnat koskien kurssivalintoja sekä kirjoitettavia aineita, ohjauskeskustelut, opettajien ja opinto-ohjaajien stereotypiat koskien opiskelijoita sekä tutkintorakenne. Sukupuolisegregaatiota on yritetty poistaa hankkeilla, jotka ohjaavat tyttöjä opiskelemaan matemaattisluonnontieteellisiä aineita, kuten LUMA- ja WomanIT -hankkeilla, joissa on tehty yhteistyötä koulutusinstituutioiden välillä. LUMA-hanke nosti tyttöjen kiinnostusta luonnontieteellisiä aineita kohtaan, mutta tulokset eivät olleet pysyviä.