Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Author "Paajanen, Miitta"

Sort by: Order: Results:

  • Paajanen, Miitta (2019)
    Tavoitteet. Syrjäytyminen on läsnä jokapäiväisessä yhteiskunnallisessa keskustelussa. Syrjäytyminen on huono-osaisuuden kasautumista yksilölle niin, ettei hän kykene toimi-maan yhteiskunnassa odotusten vastaisesti. Syrjäytymisen käsitteen määritteleminen ei kuitenkaan ole yksiselitteistä, sillä kyseessä on monitulkintainen ilmiö. Syrjäytymiskeskus-telua tuleekin tarkastella kriittisestä näkökulmasta. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää syrjäytymisen kasautumisen riskitekijöitä, joita yksilön elämänpolulla varhaiseen aikuisuuteen asti esiintyy. Tutkimuksella pyritään luomaan selkeä katsaus syrjäytymistä ennustaviin tekijöihin, jotta varhaisen puuttumisen interventioita voitaisiin kohdentaa tässä ikävaiheessa esiintyviin riskitekijöihin yhä tarkemmin. Menetelmät. Toteutin tutkimukseni kuvailevana kirjallisuuskatsauksena. Tarkoituksenani oli kuvata valitsemani aineiston avulla mahdollisimman tarkasti syrjäytymiseen ajavaa elämänpolkua ja huono-osaisuuden kasautumiseen liittyviä riskejä. Tässä kuvailevassa kirjallisuuskatsauksessa oli integroiva ote. Tutkimusaineistooni olen valinnut yhdeksän lähdettä. Näiden avulla olen tavoitellut mahdollisimman selkää vastausta tutkimuskysy-myksiini. Tutkimusaineistolle on tehty sisällönanalyysi. Tulokset ja johtopäätökset. Tutkimuksesta käy ilmi, että syrjäytymiselle on lukuisia erilaisia riskitekijöitä. Syrjäytymisvaaraa ennustavat tekijät on jaettu kahdeksaan ryhmään syrjäy-tymiseen vaikuttavien tekijöiden mukaan: Perheen, kodin ja kasvuympäristön vaikutus, Vaikeudet koulussa ja oppimisessa, Lastensuojelun asiakkuuden vaikutus, Heikot elä-mänhallintataidot, Sosiaaliset haasteet, Vaikeudet työelämässä ja toimeentulossa, Ter-veydelliset ongelmat ja Yhteiskunnan rooli. Yksittäiset tekijät eivät ennusta syrjäytymistä, mutta yksittäinen tekijä voi johtaa seuraavan tekijän muodostumiseen, sillä tekijät ovat usein myös sidoksissa toisiinsa. Siksi syrjäytymisen ennaltaehkäiseminen on tärkeää jo varhaisessa vaiheessa. Lapsen, jonka elämässä riskitekijöitä ilmenee, yksilöllinen koh-dennettu tukeminen voisi olla kannattavaa syrjäytymiseen johtavan polun katkaisemiseksi. Koulu on erinomainen paikka toteuttaa varhaista puuttumista.