Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Author "Paananen, Noora"

Sort by: Order: Results:

  • Paananen, Noora (2021)
    Kandidaatintutkielmani tarkoituksena oli selvittää laadullisen kyselytutkimuksen avulla luokanopettajaopiskelijoiden käsityksiä ja valmiuksia opettaa mielenterveystaitoja ja mielenterveyteen liittyviä kysymyksiä alakoulussa. Aiemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että koululla on merkittävä rooli oppilaiden mielenterveyden edistäjänä. Samalla mielenterveyden haasteet ovat lisääntyneet myös lapsilla ja nuorilla. Perusopetuksen opetussuunnitelmaan (2014) on kirjattu uutena asiana mielenterveystaitojen opetus alakoulun puolella osana terveystiedon oppiainetta. Tämän vuoksi kiinnostuin tutkimaan, kuinka luokanopettajaopiskelijat kokevat omat valmiutensa opettaa mielenterveystaitoja. Tutkielmani tutkimuskysymyksiksi muodostuivat seuraavat 1. ”Millä tavoin luokanopettajaopiskelijat kuvaavat mielenterveyttä ja sen opettamista alakoulussa?” ja 2. ”Miten opiskelijat kokevat luokanopettajakoulutuksen valmistavan mielenterveyteen liittyvien asioiden opettamiseen?”. Toteutin tutkielman laadullisena kyselytutkimuksena. Suuntasin kyselyn Helsingin yliopiston luokanopettajaopiskelijoille ja vastauksia sain yhteensä 23 kappaletta. Kyselylomakkeessa oli kolme esitietokysymystä ja viisi avointa kysymystä, joihin opiskelijat pystyivät vastaamaan omin sanoin. Aineiston analyysin toteutin sisällönanalyysin keinoin. Etsin tutkimuskysymysteni pohjalta opiskelijoiden vastauksista toistoa tai säännönmukaisuutta, jotka lajittelin eri ryhmiin analysoinnin helpottamiseksi. Analyysin tulokset muodostuivat lopulta yhdessä teoriataustan kanssa ja sitä hyödyntäen. Tulosten perustella luokanopettajaopiskelijoiden käsitykset mielenterveydestä olivat hyvinvointia korostavia. Mielenterveys yhdistettiin hyvään elämään ja oppimistulosten parantumiseen. Heidän tietonsa mielenterveystaidoista olivat ajankohtaiset, mutta opiskelijat kokivat lähes poikkeuksetta epävarmuutta opettaa mielenterveystaitoja tai mielenterveyteen liittyviä kysymyksiä alakoulun oppilaille. Opiskelijat kokivat, ettei luokanopettajakoulutus tarjoa nykyisenkaltaisena tarpeeksi valmiuksia opettaa mielenterveystaitoja alakoulun oppilaille. Opiskelijat kaipasivat enemmän käytännön harjoittelua ja aiheen käsittelyä luokanopettajaopintoihin kuuluvilla kursseilla.