Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Author "Räf, Minna"

Sort by: Order: Results:

  • Räf, Minna (2019)
    Tutkielman aiheena on A. F. Tannerin perustaman Helsingin sosialistisen koulun välittämän aatemaailman kytkökset suomalaiseen työväenliikkeeseen. Tutkielman tavoitteena oli sel-ventää työväenliikkeen monimutkaista suhdetta kouluun kohdistamalla tarkastelu Helsingin sosialistisen koulun perustamisprosessiin, taustaan, vaiheisiin ja tavoitteisiin sekä siitä virin-neeseen sanomalehtikeskusteluun 1.7.1907–31.12.1907. Tutkimushypoteesin mukaan Tannerin omaperäinen käsitys sosialismista realisoitui kouluhankkeessa ja Helsingin Työ-väenyhdistyksen suhtautuminen siihen kuvaa laajemmin työväenliikkeen aatteellista suun-taa ja suhtautumista kouluun yleensä. Helsingin sosialistisen koulun perustamisprosessissa sekä Tanner että Helsingin Työväenyhdistyksen johto joutuivat määrittelemään sosialismi-käsityksensä ohella suhteensa kouluun ja kantansa koulukysymykseen. Tutkielman menetelmänä oli Carlo Ginzburgin esimerkin mukainen tutkimuskohteen mikro-historiallinen tarkastelu, jossa tutkimuskysymystä lähestyttiin ”mikroskoopilla” ja analyysiin käytettiin ”teleskooppia”. Tutkielman tehtävänä oli kuvata koulua, josta ei ole säilynyt doku-mentteja tai asiakirjoja. Koulun olemassa olosta kertoi vain koulun entinen oppilas Martta Järvelä-Salminen, jonka muistelmien perusteella koulu on mainittu yleisen historian Pro Gradu -tutkielmassani Rakkauden puolesta – Antero Ferdinand Tanner 1868 – 1920. Kan-salliskirjaston digitaalinen sanoma- ja aikakauslehtiaineisto mahdollisti tutkimusmenetelmän mukaisen johtolankojen etsinnän. Tuloksena löytyi laaja tutkimusaiheesta käyty keskustelu, jonka kävin kokonaisuudessaan läpi. Tutkimuksen lähdeaineisto koostui kirjoituksista, jotka oli koottu kaikista 1.7.1907–31.12.1907 Suomessa ilmestyneistä sanomalehdistä. Tutkimuksen tuloksena on, että A.F. Tannerin sosialismi oli esoteerista ja Helsingin sosialis-tisen koulun tavoitteena oli esoteerisen sosialismin ja ei-materialististen arvojen mukainen opetus niin, että universalismista, hyväntahtoisuudesta ja ihmistenvälisyydestä tuli ydinky-symyksiä. Työväenliikkeen suhde kouluun oli vuonna 1907 täynnä toivoa paremmasta tule-vaisuudesta.