Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Author "Raatevaara, Anu"

Sort by: Order: Results:

  • Raatevaara, Anu (2022)
    Tämän tutkielman tarkoituksena on saada lisää tietoa perheen vuorovaikutuksen dynamiikasta ja etenkin vuorovaikutuksen merkityksestä lasten kasvatuksessa ja arjessa. Tutkielman avulla pyritään saamaan käsitystä perheen vuorovaikutuksesta arjen erilaisissa tilanteissa. Tutkielmassa tarkastellaan arjen rakentumisen lisäksi arkea lapsen näkökulmasta, ja tutkielma keskittyy kotona tapahtuviin vuorovaikutustilanteisiin. Tutkielmaan on haluttu tuoda lapsinäkökulmaa, koska vanhempien valta-asema ja autoritäärisyys luo haasteita perhetutkimuksen kentällä. Lisäksi tutkielma on rajattu niin, että tutkielmasta on jätetty pois erilaiset viestintäteknologian välineet tutkielman laajuuden vuoksi. Tutkielma on toteutettu laadullisin menetelmin narratiivisena kirjallisuuskatsauksena, jossa analysointimenetelmänä on käytetty kuvailevaa synteesiä. Aineisto on kerätty Google Scholaria, Helkaa ja Heldaa käyttäen hakusanoilla: vuorovaikutus, perhe, arki, koti ja kasvatus. Aineistoa on rajattu myös vuosilukuina 2002–2022. Yksi tutkimus on julkaistu vuonna 1999. Tutkimus on otettu mukaan tutkielmaan, koska se on kotitaloustieteellinen tutkimus, jolla on keskeinen rooli tutkimusongelman kannalta. Vuorovaikutuksella on valtava rooli lasten kasvatuksessa. Voidaan sanoa, että kodin toiminta ja teot tapahtuvat jatkuvassa vuorovaikutuksessa. Vuorovaikutuksen läsnäolo on hyvä ymmärtää lasten kasvatuksessa. On kuitenkin tärkeää muistaa, että erilaiset ideologiset määritelmät vuorovaikutuksellisesta kasvatuksesta eivät välttämättä kerro todellisuutta kotona tapahtuvasta vuorovaikutuksesta. Perhesuhteisiin liittyy paljon tunteita, jotka rakentavat positiivista alustaa välittävälle ja rakastavalle vuorovaikutukselle. Tunneilmastoon kuuluu myös vastoinkäymiset ja erimielisyydet. Rakentavalla keskustelulla vastoinkäymiset kehittävät lasten taitoa perustella omia ajatuksiaan ja asettua myös toisen ihmisen asemaan hankalassakin tilanteessa. Vuorovaikutuksella on tärkeä merkitys lapsen kasvatuksessa, johon osallistuu koko perhe arjen eri tilanteissa – niin iloissa kuin suruissa.