Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Author "Raijas, Pinja"

Sort by: Order: Results:

  • Raijas, Pinja (2022)
    Tutkimukset lukutaidon tasosta Suomessa ovat näyttäneet, että suomalaisten lukutaito on heikentynyt viime vuosikymmenten aikana. Tämän vuoksi Suomeen on luotu lukutaitostrategia, jonka avulla halutaan edistää lukutaidon tilannetta Suomessa. Lukutaidon kehittymiseen liittyy vahvasti lukuinnon sekä -harrastuneisuuden synty, joka voi saada alkunsa jo varhaiskasvatusiässä. Tämän vuoksi on tärkeää, että lapsen huoltajat toimivat yhteistyössä varhaiskasvatuksen kanssa lukuintoa ja -harrastaneisuutta edistäen. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää huoltajien mahdollisuuksia varhaiskasvatusikäisten lasten lukuinnon ja -harrastuneisuuden herättämiseen kotona. Tutkimuksen avulla saatiin tietoa myös siitä, kokevatko huoltajat voivansa vaikuttaa omalla toiminnallaan lukuinnon heräämiseen lapsessa. Tutkimus toteutettiin kvalitatiivisena ryhmähaastatteluna. Kerätty aineisto koostui kahden lapsen ja heidän huoltajien haastatteluista. Haastattelut toteutettiin ryhmähaastatteluina niin, että kerrallaan haastateltiin yhtä lasta ja tämän huoltajaa. Ryhmähaastatteluja tehtiin siis kaksi. Haastattelut taltioitiin nauhoittamalla, jonka jälkeen ne litteroitiin. Litteroidut haastattelut analysoitiin sisällönanalyysin menetelmiä hyödyntäen. Aineiston analyysin tukena hyödynnettiin vastausten taulukointia. Tutkimuksen tuloksista selvisi, että huoltajat kokivat pystyvänsä vaikuttamaan lasten lukuinnon ja -harrastuneisuuden syntyyn kotona luomalla lukemisen kulttuuria tukevan ilmapiirin. Se muodostuu huoltajan esimerkillisestä toiminnasta sekä positiivisesta ja kiinnostuneesta suhtautumisesta lastenkirjallisuuden lukemiseen. Tutkimuksesta selvisi myös, että kaikki huoltajat eivät ole saaneet varhaiskasvatuksesta tukea lukuinnon ja -harrastuneisuuden tukemiseen kotona. Tämä kävi ilmi huoltajien vastauksista koskien varhaiskasvatuksesta saatuun tukeen. Näin ollen varhaiskasvatuksen opetussuunnitelman perusteet eivät toteudu kaikkien lasten kohdalla.