Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Author "Saarelainen, Sinikka"

Sort by: Order: Results:

  • Saarelainen, Sinikka (2021)
    Tutkielman tarkoituksena on tarkastella, mitä haasteita yleissivistävän koulutuksen opettajat kohtaavat yrittäjyyskasvatuksen toteutuksessa. Yrittäjyyskasvatus on asetettu kaikkien koulutusasteiden tehtäväksi Suomessa vuosien 2004-2006 opetussuunnitelmauudistusksen myötä. Yrittäjyyspoliittisilla toimenpiteillä on Euroopassa pyritty vastaamaan lisääntyneeseen kilpailuun sekä rakennetyöttömyyden tuottamiin haasteisiin. Koulutusjärjestelmä on myös koettu tulevaisuuden työelämää vastaamattomana ja näin ollen yrittäjyyskasvatuksella on pyritty osaltaan tuomaan työelämässä tarvittavia taitoja lähemmäksi opiskelijoita. Yrittäjyyskasvatuksen tarkoituksena on lisätä myönteisiä asenteita yrittäjyyttä kohtaan sekä kasvattaa yrittäjyysosaamista läpäisten eri koulutustasot peruskoulusta yliopistoihin. Tutkielma toteutettiin integroivana kirjallisuuskatsauksena. Opetus- ja kulttuuriministeriön linjaukset ovat johtaneet yrittäjyyskasvatuksen määrittelyyn sekä yrittäjyyskasvatukseen liittyvän pedagogiikan ja opetuksen tutkimukseen koululaitoksissa. Usein tutkimuksissa esille nousevat haasteet, joita yrittäjyyskasvatuksen toteutus on kohdannut. Tutkimuskysymyksenäni on: Mitä haasteita yleissivistävän koulutuksen opettajat kohtaavat yrittäjyyskasvatuksen toteutuksessa? Yrittäjyys, yrittäjyyskasvatus ja opettajien rooli olivat keskeisessä osassa tutkielmaani ja määrittivät teoreettisen viitekehyksen. Aineistona toimivat sisällönanalyysillä läpikäydyt 5 tutkimusartikkelia ja yksi väitöskirja. Analysoiden ja syntetisoiden aineistoa katsaus nosti yrittäjyyskasvatuksen toteutuksen haasteiksi opettajien vaihtelevan ymmärryksen yrittäjyyskasvatuksen merkityksistä, ristiriitaisten tavoitteiden ja arvojen yhteensovittamisen, toteutuksissa ilmenevät paradoksit, kasvatustieteellisten käsitteiden puutteellisen soveltamisen, oppimisteorioiden haasteet sekä opettajien yrittäjämäisen toimintatavan. Johtopäätöksinä voidaan todeta, että Opetus- ja kulttuuriministeriön linjaukset ohjaavat, miten yrittäjyyskasvatusta tulisi toteuttaa, mutta yrittäjyys ja kasvatus näyttäytyvät molemmat aikaan, yhteiskuntaan ja arvoihin sidoksissa olevina tutkimuskohteina, mikä tekee yrittäjyyskasvatuksen sisällyttämisestä opetukseen haastavaa. Uudistus on kuitenkin aikaa vievä prosessi, jossa opettajien yrittäjyyskasvatusvalmiudet, uusi tutkimustieto ja yhteistyöt tulevat auttamaan tulevaisuudessa.