Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Author "Saarelma, Marika"

Sort by: Order: Results:

  • Saarelma, Marika (2022)
    Tutkielmassa esitellään muslimioppilaiden kohtaamia asenteita alakoulussa ja niiden vaikutuksia. Muslimioppilaat kohtaavat paljon negatiivissävytteisiä asenteita ja ne vaikuttavat negatiivisesti myös integroitumiseen omaan luokkaan sekä identiteetin muodostumiseen. Muslimioppilaat rinnastetaan usein maahanmuuttajaoppilaisiin, mikä voi lisätä muslimioppilaiden identiteetin muodostumisen haasteita, sillä heitä ei mielletä suomalaisiksi, vaikka he sitä olisivat. Suomalaisuuden rajallinen käsite poissulkee monia vähemmistöryhmiä, jotka puolestaan kokevat toiseuttamista tämän johdosta. Tutkielman tutkimustehtävä on seuraava: Mitä tukitoimia muslimioppilaiden yhteenkuuluvuuden edistämiseksi on tuotu esille? Tutkielman teoreettisena viitekehyksenä toimii Crenshawin (1980) määritelmä intersektionaalisuudesta. Keskeisinä käsitteinä tutkielmassani ovat muslimioppilas, alakoulu, identiteetti, intersektionaalisuus ja uskonnon monilukutaito. Tutkielma on tehty kuvailevan kirjallisuuskatsauksen menetelmän mukaisesti. Aiheeseen on perehdytty perusteellisesti ja esiin on nostettu keskeisiä näkökulmia. Menetelmä vaatii, että aineistoa on käsitelty rehellisesti ja huolellisesti. Muslimioppilaiden yhteenkuuluvuuden edistämissä tärkeimpänä keinona nousi esiin avoin keskustelu oppilaiden kanssa. Lisäksi kasvattajien monikulttuurisuustaidot ja muslimioppilaiden kohtaamien haasteiden ymmärtäminen lisäävät opettajien kykyjä tasa-arvoistaa opetusta ja muslimioppilaiden integrointia luokkaan. Monikulttuurisuustaitoihin liittyy vahvasti uskonnon monilukutaito. Uskontoon liittyvien käsitteiden ymmärtäminen, kuten eletty uskonto ja uskonnon tasot, auttavat muslimioppilaiden kohtaamisessa. Yhteisen suomalaisuuden tavoitteleminen nähtiin olevan tärkeä näkökulma muslimioppilaiden ja muiden vähemmistöryhmien yhteenkuuluvuuden edistämiseksi.