Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Author "Saarikoski, Juha"

Sort by: Order: Results:

  • Saarikoski, Juha (2022)
    Tämän tutkielman tarkoituksena oli selvittää, mistä osatekijöistä lahjakkuuden konsepti rakentuu, miten lahjakkuutta voidaan kouluissa paremmin tunnistaa ja minkälaisia tuen tarpeita siihen saattaa liittyä. Tutkielmassa perehdytään eri lahjakkuusteorioiden määritelmiin ja pyritään löytämään niitä yhdistäviä lahjakkuuden osatekijöitä. Lahjakkuuden määritelmän selkiyttämisen tarkoituksena oli paitsi lisätä ymmärrystä lahjakkuuden konseptin moniulotteisuudesta, myös tarjota kouluille ja vanhemmille tietoa lahjakkuudesta. Tutkielman aihe valikoitui erityisluokan- sekä luokanopettajan työkokemuksen synnyttämän mielenkiinnon kautta. Korkean osaamistason kehittämisen tavoitteet on mainittu perusopetuksen yleisissä valtakunnallisissa tavoitteissa, ja huoli suomalaisen osaamisen laskusta on aiheuttanut keskustelua mm. OECD-maiden vertailututkimusten tulosten laskun seurauksena. Lahjakkuuspotentiaaliin keskittyvän tuen riittävyyttä ja laatua on kyseenalaistettu myös lahjakkuutta tutkivien akateemisten tutkijoiden piirissä. Suomalaisessa koulukontekstissa lahjakkuutta on tutkittu suhteellisen vähän, mutta kansainvälinen tutkimus viittaa siihen, että lahjakkuuden kehitys on moniulotteinen prosessi, jonka tukemisessa koululla ja kasvattajilla on tärkeä rooli. Lahjakkuuden osatekijöiden parempi tunnistaminen ja tietotaidon lisääminen kasvattajille voi auttaa vähentämään lahjakkuuteen liittyviä virheellisiä oletuksia ja tuomaan lahjakkuuspotentiaalia omaavat oppilaat paremmin yksilöllisen tuen piiriin. Tarkemmat tutkimuskysymykset olivat: 1. Mistä osatekijöistä lahjakkuus rakentuu, 2.Kuinka potentiaalista lahjakkuutta voidaan peruskoulussa tunnistaa, ja 3. Minkälaisia haasteita lahjakkuuteen saattaa koulukontekstissa liittyä. Tutkimusmenetelmäksi valikoitui kvalitatiivinen kuvaileva kirjallisuuskatsaus, jonka tavoitteena on tuottaa laaja-alaisen aineiston ja aiheeseen perehtymisen avulla kattava yleiskuva käsiteltävästä aiheesta. Aineisto kerättiin keväällä 2021 ja lopullinen aineisto valikoitui kriteerien kautta, jotka täsmentyivät aineistohaun edetessä. Aineiston jäsennys ja analysointi tapahtuivat 1. lahjakkuuden määrittelyn, 2. potentiaalin tunnistamisen, 3. koulunkäyntiin liittyvien haasteiden ja 4. lahjakkuuden kehittymiseen tähtäävän tuen jaotteluja apuna käyttäen. Kunkin otsikon alle kertyi runsaasti lähdeaineistoa, jolle suoritettiin vertailevaa ja yhdistelevää analyysiä. Keskeiseen teoreettiseen aineistoon lukeutui lahjakkuutta käsitteleviä kokoomateoksia, sekä artikkeleita. Tutkimuksen johtopäätöksinä havaittiin, että lahjakkuus on määrittelyltään laaja moniulotteinen konsepti ja lahjakkuuden tunnistaminen on tämän vuoksi haastavaa. Tarvitaan kuitenkin lisää tutkimusta sekä opettajankoulutuksen että koululaitosten hyödynnettäväksi, jotta lahjakkuuteen liittyvää tuen tarvetta voitaisiin tunnistaa ja lahjakkuuspotentiaalin kehittymistä tukea parhaalla mahdollisella tavalla