Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Author "Saarinen, Johanna"

Sort by: Order: Results:

  • Saarinen, Johanna (2020)
    Ledarskap inom småbarnspedagogik har under det senaste årtiondet ändrat form och karaktär. Ledarskap är något som ständigt utformas i föränderlig värld. Syftet med studien är att undersöka vilka egenskaper som behövs och förväntningar personalen har på teamledaren inom småbarnspedagogik. Genom att ta reda på vilka egenskaper samt förväntningar personalen inom småbarnspedagogik har på teamledaren, kan potentiella svårigheter synliggöras. Vidare granskar jag hur pedagogerna ser på den nya läroplanen i den pedagogiska verksamheten. Mina forskningsfrågor är: Vilka egenskaper behöver en god ledare? Vad förväntar arbetsteamet av en god ledare? Läroplanens betydelse i verksamheten? Avhandlingen är en kvalitativ innehållsanalys där intervjuer och teori analyseras med inspiration av fenomenografi. Materialet samlades in genom semistrukturerade intervjuer där fem pedagoger som arbetar på daghem intervjuades. Inspelningarna transkriberades och analyserades. Resultatet visar genom att ledaren inom småbarnspedagogik använder sig av pedagogisk handledning och bryr sig om personalens välmående förbättras arbetsgemenskapen. Vidare framkommer det i resultatet att team-medlemmarna värdesätter öppen dialog, tydlig kommunikation och interaktion i arbetsteamet så att samtliga är delaktiga i hela processen. Resultaten belyser att det behövs mer handledning i hur nya läroplanen skall tolkas och användas i verksamheten.