Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Author "Stenroos, Päivi"

Sort by: Order: Results:

  • Stenroos, Päivi (2024)
    Tavoitteet. Tutkimukset osoittavat, että musiikkikasvatus varhaislapsuudessa tukee paitsi lapsen kielellisten ja matemaattisten taitojen harjaantumista, mutta on myös merkittävässä osassa lapsen henkistä hyvinvointia edistävänä tekijänä. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli kartoittaa, millaisia valmiuksia varhaiskasvatuksen opettajat kokevat saaneensa omasta koulutuksesta toteuttaakseen tavoitteellista musiikkikasvatusta esiopetuksessa, millaisia merkityksiä varhaiskasvatuksen opettajat kokevat musiikkikasvatuksesta olevan sekä millaisia sisältöjä varhaiskasvatuksen opettajat toivoisivat täydennyskoulutukseen. Menetelmät. Tutkimukseen osallistui viisi esiopetuksessa työskentelevää varhaiskasvatuksen opettajaa kolmesta eri yksiköstä. Koulutustaustoiltaan he olivat joko lastentarhanopettajia, varhaiskasvatuksen opettajia tai sosionomeja, joilla oli pätevyys toteuttaa esiopetusta. Haastattelut toteutettiin zoom-sovelluksen kautta puolistrukturoituina teemahaastatteluina ja haastattelut nauhoitettiin. Analyysimenetelmänä oli osin teoriaohjaava aineiston analyysi, jossa aineisto litteroitiin, pilkottiin osiin ja muodostettiin uusia kokonaisuuksia vastaamaan tutkimus-kysymyksiin. Tulokset ja johtopäätökset. Eri koulutustaustat vaikuttivat siihen, millaisia valmiuksia varhais-kasvatuksen opettajat kokivat saaneensa toteuttaakseen musiikkikasvatusta. Kuitenkin tuli il-mi, että musiikkikasvatusta toteutettiin esiopetuksessa hyödyntäen henkilöstön vahvuuksia. Henkisten arvojen merkitys korostui, kun haastateltavat pohtivat musiikkikasvatuksen merkitystä esiopetuksessa ja musiikkikasvatusta toteutettiin varsin monipuolisin keinoin. Kaikki haastateltavat kokivat täydennyskoulutuksen tarpeelliseksi ja tästä tutkimuksesta saatuja tietoja voidaan hyödyntää organisaation kehittämisen näkökulmasta.