Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Author "Stenvall, Aino"

Sort by: Order: Results:

  • Stenvall, Aino (2020)
    Tavoitteet. Tutkielman tavoitteena oli selvittää, millaisia tuloksia oppilaiden matematiikkaasenteista on saatu piirroskuvatutkimuksen avulla. Tutkielmassa tutustuttiin matematiikkaasenteisiin ja erityisesti siihen millaisista asioista niiden nähdään koostuvan. Tässä tutkielmassa oltiinkin kiinnostuneita siitä, miten piirroskuvatutkimus sopii matematiikka-asenteiden tutkimiseen. Aiemmat tutkimukset ovat osoittaneet piirrostutkimuksen olevan lapsilähtöinen tutkimusmetodi, joten tutkielman hypoteesina pidetään sitä, että piirrostutkimus sopii oppilaiden matematiikka-asenteiden tutkimiseen. Menetelmät. Tutkielma toteutettiin kuvailevana kirjallisuuskatsauksena. Tutkielman aineistona toimi internetin avulla löydetyt tieteelliset artikkelit sekä aiheeseen sopiva kirjallisuus. Tulokset ja johtopäätökset. Piirroskuvatutkimuksen avulla oli saatu monipuolista ja yksityiskohtaista tietoa oppilaiden matematiikka-asenteista. Piirustuksista pystyi havainnoimaan matematiikka-asenteen eri osa-alueita ja niiden muodostamaa kokonaisuutta. Piirustusten avulla voitiin muodostaa kuva myös koko koululuokalla vallitsevasta matematiikka-asenteesta. Piirustusten avulla oppilaat kuvailivat yksityiskohtaisia ja voimakkaita tunteita. Piirrostutkimus sopii menetelmäksi tutkia oppilaiden matematiikka-asenteita.