Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Author "Tähkälä, Sally"

Sort by: Order: Results:

  • Tähkälä, Sally (2020)
    Kandidaatintutkielmani tavoitteena oli syventyä kirjallisuuskatsauksen avulla siihen, miten opinnäytetöissä on tutkittu valmentavan esimiestyön käytännön toteutumista finanssialan organisaatioissa ja minkälaisia kokemuksia sen käytännön toteutumiseen liittyen niissä on esitetty. Aihe on ajankohtainen, sillä valmentavan johtajuuden on katsottu olevan yksi johtamisen trendeistä asiantuntijatyön määrän kasvaessa ja työn luonteen muuttuessa. Lisäksi valmentavan johtajuuden tutkimus on painottunut organisaation ulkopuolisten valmentajien suorittamiin valmennuksiin, eikä sitä ole juuri tutkittu esimiesten suorittamana. Tutkimuskysymykseni ovat 1) Millä tavoin opinnäytetöissä on tutkittu valmentavan esimiestyön käytännön toteutumista finanssialan organisaatioissa? Mitä teoreettista viitekehystä ja metodologiaa tutkimuksissa on hyödynnetty ja mitä löydöksiä valmentavan esimiestyön käytännön toteutumiseen liittyen on tehty? 2) Mitä kokemuksia opinnäytetöissä on esitetty valmentavan esimiestyön käytännön toteutumiseen liittyen? Tutkimusmenetelmänäni oli meta-analyysi. Aineistoni koostui seitsemästä pro gradu -tutkielmasta, joiden aiheena on valmentavan esimiestyön käytännön toteutuminen finanssialan organisaatiossa. Opinnäytetyöt on julkaistu vuosien 2011 ja 2018 välillä. Aineistohaussa hyödynsin kaikkia Suomen yliopistojen opinnäytetietokantoja. Aineiston analyysin toteutin metasynteesin ja sisällönanalyysin avulla. Käytin aineistolähtöisen sisällönanalyysin välineenä SWOT-analyysiä. Tulosten perusteella valmentavaa esimiestyötä oli tutkittu opinnäytetöissä hyvin yhteneväisellä tavalla ja niissä tehtyjen löydösten perusteella valmentavan esimiestyön käytännön toteutumisen keskeisimmiksi mahdollisuuksiksi nousivat osaamisen, työtyytyväisyyden ja työmotivaation kasvu sekä tavoitteellisen työn tukeminen. Keskeisimmiksi uhiksi sen sijaan nousivat tasapainon menettäminen tilan antamisen ja valvonnan välillä, eriävät näkemykset valmentavan esimiestyön käytännön toteutumisen tasosta ja epäyhtenäiset toimintatavat. Mahdollisuuksien taustalla oli valmentajan ja valmennettavan vuorovaikutussuhteen kehittyminen sekä valmennettavien lisääntynyt vastuu ja itsenäinen työskentely. Uhkien taustalla oli valmentavan johtamiskulttuurin puuttuminen sekä valmentajien ja valmennettavien tietämättömyys johtamismallista. Tulosten perusteella valmentava esimiestyö on johtamismalli, joka halutaan viedä käytäntöön finanssialan organisaatioissa, mutta siihen liittyvä prosessi on vielä alkutekijöissään.