Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Author "Tähtinen, Marjo"

Sort by: Order: Results:

  • Tähtinen, Marjo (2023)
    Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa tietoa tunnetaitoryhmien vaikuttavuudesta varhaiskasvatuksen suunnittelun tueksi. Tutkimuksen tarkoituksena on tuoda esiin tunnetaitotoiminnan vaikutuksia lasten toimintaan ja käyttäytymiseen, sekä vanhempien, varhaiskasvattajien ja lasten käsityksiä tunnetaitotoiminnasta osana varhaiskasvatusta. Tutkimuksen kohteena on koulutetun tunnetaito-ohjaajan järjestämän tunnetaitotoiminnan tarkastelu pedagogisesti tuetun lapsiryhmän lapsilla. Tutkimustehtävänä on selvittää, millaisia mahdollisuuksia tunnetaitotoiminta voi antaa lasten emotionaaliseen hyvinvointiin varhaiskasvatuksessa. Tässä tutkimuksessa lähtökohtana oli laadullinen ilmiö – lasten, vanhempien ja varhaiskasvatuksen opettajien käsitykset ja kokemukset tunnetaitotoiminnasta. Tätä laadullista ilmiötä lähestyttiin hyödyntämällä sekä laadullisia että määrällisiä menetelmiä. Tutkimuksen vaiheessa 1 muodostettiin tutkimuksen teoriaosuus tutkimuksiin ja kirjallisuuteen perehtymällä. Tutkimuksen vaiheessa 2 toteutettiin kyselytutkimus, jonka aineiston muodosti 45 varhaiskasvattajan vastaukset. Tutkimuksen vaiheessa 3 toteutettiin viidelle lapselle tunnetaitoryhmien muodostama kokonaisuus. Aineisto koostui lasten kokemuksista, havainnoinnista sekä vanhemmille suunnatun kyselyn vastauksista. Tunnetaitoryhmän kokonaisuus ja sisältö muodostettiin Tunne & Taida -koulutusmateriaalien menetelmistä ja harjoitteista. Tunnetaitoihin ja tunneälyyn liittyvät tekijät ja niiden kehittyminen koettiin tärkeäksi osaksi varhaiskasvatusta. Vanhemmat ja lapset eivät kokeneet tunnetaitoryhmistä negatiivisia vaikutuksia, vaan kokemukset olivat pääosiltaan positiivisia. Tunnetaitotoiminnan myönteisiin vaikutuksiin kuuluu se, että lapsi oppii sanoittamaan omia tunteitaan ja tarpeitaan paremmin sekä saa rohkeutta puhua omista tunteistaan. Tulosten mukaan tunnetaidot helpottavat haastavien tilanteiden kohtaamista. Lasten tunnetaitojen kehittymiseen vaikuttavat varhaiskasvattajien omat henkilökohtaiset tunnetaidot sekä koulutustaso. Jatkossa olisi hyvä tarkastella, miten erillisiä koulutettuja tunnetaito-ohjaajia, tai vastaavan koulutuksen saaneita henkilöitä, voitaisiin käyttää varhaiskasvatuksessa ja koulumaailmassa työtään tekevien varhaiskasvattajien tukena.