Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Author "Taavitsainen, Juulia"

Sort by: Order: Results:

  • Taavitsainen, Juulia (2021)
    Sosiaalinen media on nykypäivänä osa ihmisen arkea jo lapsesta asti. Jatkuvasti saatavilla oleminen vaikuttaa ihmisten väliseen vuorovaikutukseen, sillä älylaitteet ovat läsnä myös kasvokkaisen vuorovaikutuksen tilanteissa. Tutkielman tavoitteena on selvittää, millä tavoin sosiaalisen median läsnäolo perheen arjessa vaikuttaa lapsen ja vanhemman väliseen vuorovaikutukseen ja onko sosiaalisen median lisääntyneellä läsnäololla vaikutusta lapsen kehitykseen. Olettamuksena oli, että sosiaalinen media vaikuttaa perheen vuorovaikutukseen niinkin paljon, että sillä on kauaskantoisia vaikutuksia lapsen kehitykseen. Tutkimuksessa avataan sosiaalisen median sekä vuorovaikutuksen käsitteitä ja teorioina käytetään Goffmannin vuorovaikutuksen sosiologiaa sekä Bowlbyn kiintymyssuhdeteoriaa, joita peilataan saatuihin tutkimustuloksiin. Aikaisempia tutkimuksia on tehty sosiaalisen median vaikutuksista yksityishenkilöiden elämään sekä vuorovaikutukseen esimerkiksi työkonseptissa. Oma mielenkiintoni keskittyy vuorovaikutukseen perheiden sisällä ja siihen, voiko sosiaalisen median lisääntyvällä läsnäololla perheessä olla lapsen kannalta pidempiaikaisia vaikutuksia. Tutkimus toteutettiin systemaattisena kirjallisuuskatsauksena. Tutkimukseen otettiin mukaan kattava ja asianmukainen aineisto, jonka avulla tutkimus oli mahdollista toteuttaa. Tutkimuskirjallisuutta sekä artikkeleja valikoitui tutkimukseen yhteensä 13 kappaletta. Sosiaalisella medialla huomattiin olevan positiivisia sekä negatiivisia vaikutuksia perheen vuorovaikutukseen. Positiiviset vaikutukset keskittyivät lähinnä kommunikoinnin helpottumiseen sekä yhteisiin vapaa-ajanviettotapoihin, negatiiviset vaikutukset näkyivät lasten ja vanhempien vuorovaikutustilanteiden ongelmissa. Vanhemman poissaolevuus vuorovaikutustilanteissa voi pahimmassa tapauksessa hankaloittaa turvallisen kiintymyssuhteen syntymistä. Lapsen emotionaalinen sekä sosiaalinen käyttäytyminen opitaan yhdessä muiden ihmisten kanssa, ja jos lapsen täytyy jatkuvasti kilpailla kotona älylaitteen kanssa, voi sosiaalistumisessa sekä vuorovaikutuksessa esiintyä vanhemmalla iällä puutoksia. Sosiaalisen median lisääntynyt läsnäolo on myös muuttanut kasvotyön käytänteitä, muuttaen perinteisen kasvotyön älypuhelinajan kasvotyöksi.