Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Author "Taipalus, Hanna"

Sort by: Order: Results:

  • Taipalus, Hanna (2017)
    The new standards governing early childhood education provide regulations for the kindergarten teacher’s knowledge and work content. The eligibility terms for the work of a kindergarten teacher allow for both the kindergarten teachers and the social pedagogues to work in the kindergarten teacher's job. The goal of this research was to find out how students from kindergarten teacher education and social pedagogue education see the work of the kindergarten teacher and themselves in it. Previously obtained research evidence shows that the level of education is one of the key quality indicators in the work of the kindergarten teacher. Education also creates the basis for professional identity and competence. Estimates from the knowledge of kindergarten teachers and social pedagogues show that their skills are very different and that kindergarten teachers from different education backgrounds define their roles as a kindergarten teacher in different ways. In the gathering of the material, kindergarten teacher and social pedagogue students at the end of their studies were interviewed. The interview was conducted as a pair interview, including one interview with two kindergarten teacher students and one with two social pedagogue students. The interviews were transcribed and then analyzed by themes to find answers to the research questions. The results showed that the descriptions of students were conceptually similar but differences were found depending on the skills produced by their education background. As a whole, the answers of the kindergarten teacher students were more profoundly described and more coherent than those of the social pedagogue students. The differences in the descriptions by the students related to daycare as an institution and the role of the kindergarten teacher as a social support for the parents. The results can be used to deepen understanding of the impact of different educational backgrounds on the work of kindergarten teachers.
  • Taipalus, Hanna (2021)
    Tavoitteet. Leikkipedagogisessa lähestymistavassa aikuiset ja lapset leikkivät yhdessä. Leikkimaailma alkaa tarinasta, jonka jälkeen toteutusta aletaan rakentaa rooleilla, rooliasuilla ja lavasteilla kohti yhteistä seikkailua. Tutkielman tavoitteena oli selvittää millaisia tutkimuksia ja toteutuksia leikkimaailmojen parissa on tehty. Menetelmät. Tutkielman menetelmä oli kuvaileva kirjallisuuskatsaus. Pääteoriana kuvataan Lindqvistin (1995) kehittämää teoriaa leikkimaailma-pedagogiikasta. Tämä perustuu Vygotskyn (1966) kulttuurishistoriallisille käsityksille leikistä. Tutkimuksen aineistona on 16 artikkelia, joissa käsitellään 12 erilaista leikki-interventiota eri näkökulmista. Aineisto analysoitiin teemoittelemalla ja järjestettiin suhteessa tutkimuskysymyksiin ja Lindqvistin (1995) teoriaan. Tulokset ja johtopäätökset. Leikki ja koulunkäynti ovat perinteisesti melko erillä toisistaan, vaikka lapselle leikki on tärkeä osa kehitystä. Kulttuurishistoriallinen näkökulma näkee kehityksen ja oppimisen muuttuvina merkityksenantoina, ei mitattavissa olevana oppimisena. Leikkimaailmasta saatu tutkimustieto osoittaa, että lapsen osallisuus ja toimijuus korostuvat siinä mitä leikkimaailma edustaa. Leikkimaailmat ovat vaikuttaneet lasten sosioemotionaaliseen kehitykseen, lasten kerronta- ja lukutaidon kehittymiseen sekä luokan parantuneeseen ryhmähenkeen. Erityinen arvo toteutukselle näyttäytyy kuitenkin lasten ja aikuisten sitoutuessa yhteistyössä luotuun leikkimaailmaan tunnetasolla. Leikkimaailman käytännön haasteet tulevat esiin koulun ja opettajan institutionaalisissa velvoitteissa. Opettajan roolin muuttaminen opettajasta leikkikumppaniksi on tärkeä leikkimaailman pedagogisuuden toteutumiselle. Leikkimaailman toteuttaminen voi olla haastavaa myös leikin ja koulun toiminnan välisen ristiriidan takia.