Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Author "Taivassalo, Heidi"

Sort by: Order: Results:

  • Taivassalo, Heidi (2021)
    Tutkimuksen tarkoitus on selvittää, minkälaisia sukupuolen kuvauksia Ryhmä Hau- lastenohjelmassa on. Tämän lisäksi selvitetään, onko ohjelmassa sukupuolettomia henkilöitä ja miten heitä kuvataan. Tutkimuksen aihe on tärkeä, sillä lapset ovat jatkuvasti eri medioiden vaikutuksen alaisena ja lastenohjelmat ovat osa melkein jokaisen lapsen arkipäivää. Sukupuolen merkitystä eri asioihin yritetään jatkuvasti pienentää, mutta muun muassa opetuksessa sen merkitys on vielä yllättävän suuri. Samanlaisesta aiheesta ei löytynyt paljoa tutkimustietoa, vaikka aihe on hyvin ajankohtainen. Aiheesta on tehty yksi Pro gradu tutkielma koskien sukupuolta Winx-klubi ohjelmassa ja toinen tutkimus, jossa tutkittiin sukupuolten kuvausta koulun oppikirjoissa. Tämän lisäksi sukupuolta on tutkittu varhaiskasvatuksessa ja lasten kirjoissa. Tutkimus on laadullinen tutkimus. Tutkimuksen aineistona toimi neljä jaksoa lasten Ryhmä Hau-ohjelmasta. Katsottavaa materiaalia oli noin 90 minuuttia. Aineisto nauhoitettiin ja katsottiin Yle Areenasta. Analyysimenetelmänä käytettiin aineistolähtöistä temaattista analyysia ja pohjana toimi Braunin ja Clarken temaattisen analyysin vaiheet. Aineisto litteroitiin kiinnittäen huomiota tutkimuksen kannalta olennaiseen materiaaliin eli asioihin, jotka liittyvät sukupuolen kuvaukseen, kuten hahmojen käyttäytyminen, luonteenpiirteet ja ulkonäkö. Tämän jälkeen aineisto teemoiteltiin ja siinä syntyneiden teemojen pohjalta aineistosta löytyi paljon tuloksia analysoitavaksi. Tutkimuksen tulokset osoittivat, että ohjelmassa käytetään vielä paljon perinteisiä sukupuolirooleja kuvaavia keinoja kuvauksessa. Sukupuolen kuvaamiseen käytettiin niin ulkonäköön, tapoihin kuin mielenkiinnonkohteisiin liittyviä asioita. Sukupuolettomia hahmoja ohjelmassa ei ollut montaa ja löytyneet olivat sivurooleissa. Tutkimuksen tulosten perusteella lastenohjelma ohjaa lapsia ajattelemaan, että tietyn sukupuolen pitää olla tietynlainen. Usein miespuolisilla hahmoilla on enemmän valtaa ja näkyvämmät roolit ohjelmissa. Jos sukupuoliroolien merkitystä saataisiin vähennettyä, toteutuisi tasa-arvo sukupuolten välillä paremmin.