Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Author "Ukkonen, Siiri"

Sort by: Order: Results:

  • Ukkonen, Siiri (2019)
    Vielä vuonna 2019 liikunta on ainoa oppiaine, jossa oppilaat voidaan jakaa sukupuolen mukaan erillisiin opetusryhmiin. Uusin opetussuunnitelmakaan ei tähän velvoita, vaan pikemminkin korostaa oppilaiden yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa. Tämän tutkielman tavoitteena onkin selvittää, kuinka peruskoulun liikunnanopetuksen ryhmäjakoja, seka- ja erillisryhmiä, on tutkittu Suomessa ja kansainvälisesti alan tutkimuksissa ja artikkeleissa. Vertailen myös minkälaisia tuloksia ryhmäjaoista ja niiden toimivuudesta on saatu valittujen teoksien valossa. Tutkimusmenetelmäksi valittiin systemaattinen kirjallisuuskatsaus mahdollisimman laajan, mutta tarkoin valitun ja oleellisimman tiedon keräämiseksi. Tuoreimpia tutkimuksia aiheesta etsittiin aikaväliltä 2010-2019 sekä suomen- että englanninkielellä. Tähän tutkielmaan valikoitui lopulta kaksitoista teosta, jotka käsittelivät peruskoulun liikunnanopetusta ja sen ryhmäjakoja. Tutkimuksissa selvitettiin sekä oppilaiden että opettajien käsityksiä seka- ja erillisryhmistä. Tutkimukset ja niiden keskeisimmät tulokset ryhmäjakoihin liittyen koottiin taulukkoon, jonka jälkeen niitä tarkasteltiin vielä yhteisesti laajemmin erillisissä luvuissa. Kummastakin opetusryhmästä löydettiin tutkimuksien valossa hyviä ja huonoja puolia, eikä kumpaakaan voida selkeästi sanoa toista paremmaksi vaihtoehdoksi. Opetusryhmän tuttuuden nähtiin vaikuttavan oppilaiden mielipiteisiin siitä, kummasta opetusryhmästä he pitivät enemmän. Sekä opettajilla että oppilailla oli samoja käsityksiä eri ryhmien toimivuudesta tai toimimattomuudesta. Useimmiten vedottiin oppilaiden fyysisiin tasoeroihin, lajimieltymyksiin, sosiaalisiin suhteisiin ja ulkonäköpaineisiin. Useassa tutkimuksessa esitettiin vaihtoehdoksi molempien ryhmien samanaikaista käyttöä ja soveltamista eri tilanteissa. Oppilaat tuntuivat toivovan tällaista yhdistettyä vaihtoehtoa ja osalla olikin jo positiivisia kokemuksia tällaisesta opetuksesta. Vaikka vielä vaikuttaisi siltä, että enemmistö suomalaisista lapsista ja nuorista liikkuu erillisryhmissä, uskoisin tulevaisuudessa yhteisopetuksen ja molempien ryhmien monipuolisen, tilanteeseen sopivan vaihtelun ja yhdistelemisen yleistyvän liikunnanopetuksessa.