Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Author "Utriainen, Sofie"

Sort by: Order: Results:

  • Utriainen, Sofie (2023)
    Tiedekunta - Fakultet - Faculty Pedagogiska fakulteten, kandidatprogrammet i pedagogik Tekijä - Författare - Author Sofie Utriainen Työn nimi - Arbetets titel Konflikters inverkan på välmåendet på arbetsplatser Title The impact of conflicts on well-being at the workplaces Oppiaine - Läroämne - Subject Pedagogik, Allmän- och vuxenpedagogik Työn laji/ Ohjaaja - Arbetets art/Handledare - Level/Instructor Kandidatavhandling / Handledarens namn Kandidatvahandling/ Harriet Zilliacus Aika - Datum - Month and year Maj 2023 Sivumäärä - Sidoantal - Number of pages 33 s. Tiivistelmä - Abstrakt - Abstract Mål. I dagens samhälle lider många av stress och press, men vilka är de bidragande faktorerna till det? Tidigare forskning visar att stress är ett av de mest rapporterade hälsoproblemen. I denna studie undersöks därför olika faktorer som inverkar på välmåendet. Syftet med denna studie är att undersöka hur konflikter påverkar de anställdas välmående på en arbetsplats. Forskningsfrågorna är relevanta att undersöka, eftersom välmående är en viktig faktor som påverkar allt från produktivitet till trivsel och motivation på arbetsplatsen. Studien strävar efter en djupare förståelse för konflikter och dess samband med välmående. I den teoretiska bakgrunden redogörs för relevanta begrepp som konflikt, konflikthantering och välmående. Utöver det beskrivs även andra begrepp som har relevans för analysen. Metoder. Studiens forskningsfrågor undersöktes genom en systematisk orienterad litteraturstudie, utifrån tidigare vetenskapligt forskningsmaterial. Målet med den utvalda metoden var en granskande och övergripande analys av forskningsfrågorna. Materialet som analyserades bestod av åtta artiklar skrivna på engelska, fem är publicerade 2016-2020 och tre 2005-2009. De analyserade artiklarna hittades via databasen Google Scholar. Resultatet i forskningen indikerade att konflikter har en märkbar inverkan på välmåendet. Resultatet visade att konflikter ofta leder till stress vilken har en negativ inverkan på välmåendet. Utifrån studiens resultat kan det konstateras att andra faktorer som personlighetsdrag och livssituation också har en inverkan på hur en konflikt påverkar välmåendet. Det granskade materialet visar i sin helhet att konflikter och välmående har ett starkt samband. Avainsanat – Nyckelord Konflikt, välmående, konflikhantering, arbetskonflikt, konflikt + välmående, konfliktstress, konfliktlösning, konfliktstrategi, arbetsplatsvälmående, konflikti, ristiriita, konfliktinhallinta, konfliktinratkaisu Keywords Conflict, well-being, wellbeing, conflict management, work conflicts, conflicts + well-being, conflict stress, conflict resolution Säilytyspaikka - Förvaringsställe - Where deposited Helsingfors universitets bibliotek - Helda/E-thesis (lärdomsprov) Muita tietoja - Övriga uppgifter - Additional information Examensarbeten