Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Author "Väänänen, Elina"

Sort by: Order: Results:

  • Väänänen, Elina (2020)
    Tämän tutkielman tarkoituksena oli selvittää, miten tieteellisessä kirjallisuudessa kuvataan en- nakkoluulon käsitettä sekä sen lähikäsitteitä stereotypiaa ja syrjintää sekä millaisia keinoja lasten ennakkoluulojen vähentämiseksi koulussa on olemassa. Katsauksessa pyritään luo- maan mahdollisimman tarkka kuvaus siitä, mitä ennakkoluulot ovat sekä erityisesti tarjota luki- jalle tietoa niistä eri keinoista mitä ennakkoluulojen vähentämiseksi lasten keskuudessa on jo olemassa. Ennakkoluulot voivat pahimmillaan johtaa syrjintään, mistä johtuen niihin puuttumi- nen on erityisen tärkeää. Kiusaaminen on hyvin laajasti tutkittu ilmiö, mutta erityisesti syrjin- tään ja ennakkoluuloihin keskittyvää tutkimusta Suomessa on tehty hyvin vähän. Tutkittava aihe on kuitenkin hyvin ajankohtainen ja keinoja ennakkoluulojen ja syrjinnän vähentämiseksi kouluissa tarvitaan. Tutkielma toteutettiin kuvailevana kirjallisuuskatsauksena. Tavoitteena oli löytää oleellisim- mat tutkimusartikkelit, jotka vastaavat tutkimuskysymyksiin. Suoritin hakuja sekä Google Scholarissa että Helkan omassa tietokannassa. Aineisto koostuu pääosin ulkomaalaisista tutkimuksista, sillä tutkittavasta aiheesta löytyi vain muutama suomalainen tutkimus. Kuiten- kin ennakkoluulot ovat universaali ilmiö, mistä johtuen tulokset ovat relevantteja myös Suo- messa. Ennakkoluulojen kohderyhmät kuitenkin vaihtelevat hyvin laajasti kontekstista riip- puen, mistä johtuen keinoja ennakkoluulojen ehkäisemiseksi tulee aina soveltaa kuhunkin kontekstiin sopivaksi. Aineiston haussa käytettiin seuraavia sanoja: bias in school, preju- dice, discrimination, biased based bullying, stigma-based bullying, intergroup contact. Kirjallisuus osoitti, että ennakkoluulot ovat ilmiönä hyvin laaja, mistä johtuen myös keinot sen vähentämiseksi ovat monimuotoisia. Eri vuorovaikutuksen keinot ovat löytämäni aineis- ton perusteella yleisimpiä tapoja vähentää ennakkoluuloja. Näistä esimerkkeinä epäsuora ja kuviteltu vuorovaikutus, joilla pyritään ennakkoluulojen vähentämiseen välillisesti. Lisäksi tunne- ja kognitiotaitojen kehittäminen sekä tietoisuuden lisääminen olivat yleisiä keinoja vä- hentää ennakkoluuloja.