Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Author "Väänänen, Janette"

Sort by: Order: Results:

  • Väänänen, Janette (2021)
    Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, mitä lasten visuospatiaalisesta ahdistuksesta tiedetään. Aineistosta pyrittiin löytämään vastauksia siihen, kokevatko lapset visuospatiaalista ahdistusta, onko ahdistuksen kokemuksien välillä sukupuolten välisiä eroja sekä vaikuttaako visuospatiaalinen ahdistus visuospatiaalista ajattelua vaativista tehtävistä suoriutumiseen. Tutkimuksen tavoitteena oli tarjota kattava kuva lasten visuospatiaalista ahdistusta koskevasta ajantasaisesta tutkimustiedosta. Tutkimus toteutettiin systemaattisena kirjallisuuskatsauksena. Tutkimuksen aineistoksi valikoitui kolme vertaisarvioitua englanninkielistä artikkelia, joiden valinta suoritettiin tarkkojen rajauskriteerien perusteella. Aineistoa analysoitiin tutkimuskysymyksien pohjalta sekä suhteessa taustateoriassa esiteltyyn Eysenckin ja kumppaneiden (2007) Attentional control theory:n sisältöihin. Tutkimustulokset osoittivat, että visuospatiaalinen ahdistus on oma, kontekstisidonnainen ahdistuksen muoto ja sitä esiintyy lapsilla sekä tyttöoletetuilla että poikaoletetuilla. Kahdessa kolmesta tutkimuksesta katsottiin, että tyttöoletetut kokevat enemmän visuospatiaalista ahdistusta kuin poikaole-tetut. Yhdessä tutkimuksessa sukupuolten välisiä eroja ei löytynyt. Kaikki aineiston artikkelit esittivät, että visuospatiaalisella ahdistuksella ja visuospatiaalista ajattelua vaativilla toiminnoilla ei ole tilastollisesti merkitsevää yhteyttä. Kaksi kolmesta tutkimuksesta lisäksi tutkivat, välittääkö työ-muisti visuospatiaalisen ahdistuksen ja toiminnan yhteyttä. Tutkimuksien tulokset olivat ristiriitaiset siten, että toisessa tutkimuksessa työmuistin katsottiin välittävän yhteyttä ja toisessa tätä välittävää yhteyttä ei löytynyt. Lasten visuospatiaalisesta ahdistuksesta tiedetään verrattain vähän, mutta tämän opinnäytetyön tulokset auttavat suuntaamaan tulevia tutkimuskohteita. Jatkossa aiheeseen liittyen olisi perusteltua ainakin tutkia mistä mahdolliset sukupuolten väliset erot visuospatiaalisen ahdistuksen kokemuksissa lapsilla johtuvat, sekä pyrkiä selvittämään, miten työmuistin toiminta vaikuttaa visuospatiaaliseen ahdistukseen. Lisäksi aihetta tulisi tutkia Suomessa, sillä suomalaista tutkimustietoa ei toistaiseksi ole juurikaan tarjolla.