Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Author "Väätänen, Anna-Maija"

Sort by: Order: Results:

  • Väätänen, Anna-Maija (2023)
    Tämän tutkielman tarkoituksena oli tarkastella opettajien kokemuksia esi-ja alkuopettajien välisestä yhteistyöstä esi-ja alkuopetuksen siirtymävaiheessa. Kirjallisuuskatsauksen avulla halutaan selvittää, minkälaisia yhteistyökäytänteitä esi-ja alkuopetuksessa toteutetaan, mikä tekee yhteistyöstä toimivan ja minkälaisia haasteita yhteistyössä esiintyy. Aiemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että siirtymä esiopetuksesta alkuopetukseen on hyvin tärkeä vaihe lapsen koulupolulla. Siirtymävaiheen yhteistyö ja käytännöt kaipaavat kuitenkin kehittämistä. Tutkielman teoreettisessa viitekehyksessä käsitellään siirtymävaihetta esiopetuksesta alkuopetukseen sekä esi-ja alkuopetuksen välistä yhteistyötä.Tutkimusmetodina käytettiin systemaattista kirjallisuuskatsausta, jonka avulla voitiin tiivistää aiempien tutkielmien olennainen sisältö.Kirjallisuuskatsauksen aineistoon valikoitui 14 suomalaista pro gradu tutkielmaa, jotka käsittelivät esi-ja alkuopetuksen välistä yhteistyötä. Aineisto kerättiin elektronisesta Finna-tietokannasta ja se analysoitiin aineistolähtöisen sisällönanalyysin avulla. Aineiston pelkistämisen jälkeen se järjestettiin alaluokiksi, yläluokiksi ja pääluokiksi.Lopuksi se liitettiin tutkielman teoreettisiin käsitteisiin.Tutkielman tulokset osoittivat, että opettajat toteuttivat esi-ja alkuopetuksenvälistä yhteistyötä hyvin monella eri tavalla.Esi-ja alkuopetuksen välinen yhteistyö vaatii pedagogista johtajuutta,suunnitelmallisuutta ja säännöllisyyttä. Opettajat tarvitsisivat myös aiheesta lisäkoulutusta.Opettajien näkemyksien mukaan toimiva yhteistyö syntyi motivaatiosta, johtajien tuesta ja riittävistä resursseista. Yhteistyölle oli myös tärkeää löytää yhteiset mielekkäät tavoitteet. Näitä tuloksia voidaan käyttää hyödyksi, kun suunnitellaan yhteistyön toteuttamista tai kehittämistä esi-ja alkuopetuksen välillä. Olennaista onkin, että yleisimmät haasteet sekä toimivat keinot tunnistetaan etukäteen,kun yhteistyötä aletaan suunnittelemaan. On myös tärkeää tunnistaa sekä oman työyhteisön että toisen osapuolen vahvuudet ja haasteet.