Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Author "Vaara, Milja"

Sort by: Order: Results:

  • Vaara, Milja (2022)
    Yhä useampi opiskelija ja työntekijä kokee lievää tai voimakasta stressiä. Samaan aikaan monikaan ei saa stressinhallintaan apua, tai joutuu odottamaan avun saamista hyvin pitkään. Tämän kandidaatintutkielman tarkoituksena on koostaa integroiva kirjallisuuskatsaus aikaisemmin verkkopohjaisia stressinhallinnan interventioita tarkastel leista tutkimusartikkeleista. Verkkopohjaiset interventiot voivat mahdollistaa matalalla kynnyksellä avun saannin paikasta tai ajasta riippumatta. Stressinhallinnan käsite voidaan määrittää aikaisempien teorioiden avulla, esim. Lazaruksen ja Folkmannin stressiteorialla, jossa stressinhallinta määritellään yksilön pyrkimykseksi hallita sisäisiä ja ulkoisia vaatimuksia, jotka hän kokee omat resurssinsa ylittäviksi. Tutkielmani tutkimuskysymykset ovat: 1) minkälaisia taustamenetelmiä verkkopohjaisissa stressinhallinnan interventioissa käytetään ja 2) minkälaisia hyötyjä verkkopohjaisissa stressinhallinnan interventioissa havaitaan? Tämä tutkimus on integroiva kirjallisuuskatsaus, jonka aineisto koostui yhdeksästä tieteellisestä artikkelista. Tutkimusartikkelit olivat kaikki englanninkielisiä ja ne oli julkaistu vuosina 2013–2021. Analyysimenetelmänä käytettiin sisällönanalyysia, muodostaen aineistosta taulukon suhteessa tutkimuskysymyksiin. Analyysin pohjalta muodostuivat myös tutkimuksen tulokset. Kirjallisuuskatsaukseen valikoituneista tutkimusartikkeleista nousi esille viisi erilaista taustamenetelmää, joihin stressinhallinnan interventiot pohjautuivat. Yleisimpiä menetelmiä olivat mindfulness, kognitiivinen käyttäytymisterapia, sekä Lazaruksen transaktiomalli. Stressinhallinnan interventioissa havaittiin koetun stressin laskua interventioryhmien ja kontrolliryhmien välillä yhtä tutkimusta lukuun ottamatta, jossa tulokset eivät olleet merkittäviä. Kaiken kaikkiaan verkkopohjaiset stressinhallinnan interventiot laskevat koettua stressiä taustamenetelmästä riippumatta, mutta pitkittäistutkimuksia tarvittaisiin pidempiaikaisten vaikutusten toteamiseksi.