Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Author "Virto, Riia"

Sort by: Order: Results:

  • Virto, Riia (2023)
    Globaalina sekä kansallisena tavoitteena on vahvistaa hiilineutraalia ruokajärjestelmää ja ekologista ruokavaliota. Kuitenkin ruoan hinta on noussut, joka vaikuttaa mahdollisuuksiin tehdä valintoja. Ruoan valinnan taitoja harjoitellaan koulussa kotitalouden oppitunneilla, sekä kotitalouden opetussuunnitelmaan on kirjattu tavoitteita, jotka ohjaavat terveellisiin valintoihin, ympäristötietoiseen toimintaa sekä vastuulliseen kuluttajuuteen. Lopulliset valinnat raaka-aineista tekee usein opettaja. Tämän tutkimuksen tavoitteena on tarkastella, mitkä tekijät vaikuttavat kotitalousopettajan raaka-ainevalintoihin suomalaisissa peruskouluissa. Tutkimus toteutettiin sekä kvalitatiivisena, että kvantitatiivisena tutkimuksena. Tutkimuksen aineisto kerättiin lokakuussa 2023 sähköisellä kyselylomakkeella Facebookin Kotitalousopettajat-ryhmästä. Kyselyyn vastasi 81 vastaajaa, joista tarkastelun kohteeksi valikoitui 77 koti-talousopettajaa. Aineistosta analysoitiin kvantitatiivisia tunnuslukuja sekä analyysiä täyden-nettiin laadullisella sisällönanalyysillä. Analyysissä vastaukset ryhmiteltiin neljään luokkaan: raha, ympäristövaikutukset, määrä ja muut tekijät. Tutkimuksen vastauksista nähtiin, että kotitalousopettajien raaka-ainevalintoihin vaikuttavat erityisesti hinta, ympäristötietoiset valinnat ja määrä, johon lukeutui muun muassa myynti- sekä pakkauskoko. Lisäksi tulokset osoittivat, että perusopetuksen opetussuunnitelmalla oli vaikutusta raaka-ainevalintoihin, joka näkyi vastauksissa muun muassa raaka-aineiden sekä oppisisältöjen monipuolisuutena, terveellisyytenä ja hävikin minimoimisena. Lisäksi ne opettajat, joiden raaka-ainevalintaa ohjasi vuosittainen raaka-ainebudjetti, toivat esiin, että rajallisen budjetin vuoksi käytännöntyöskentelystä jouduttiin tinkimään, sekä muun muassa kotimaiset marjat ja kala jätettiin valintojen ulkopuolelle. Raaka-ainevalintoihin pohjautuva tutkimus on tärkeää, sillä tulokset antavat tietoa siitä, että opettajat pyrkivät valinnoillaan ympäristöystävällisyyteen, sekä käyttämään monipuolisesti erilaisia raaka-aineita. Kuitenkin käytettävissä olevien varojen vuoksi muun muassa ympäristöystävällisyydestä, sekä eettisyydestä joudutaan tinkimään.