Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Author "Wahlberg, Jenni"

Sort by: Order: Results:

  • Wahlberg, Jenni (2023)
    Tavoitteet. Suomea toisena kielenään puhuvien oppilaiden suhteellinen osuus on kasvanut voimakkaasti viimeisen 10 vuoden aikana. Tämä on luonut tarpeen tehokkaille, kielen aktiiviseksi käyttäjäksi sosiaalistumista tukeville opetusmenetelmille. Aiemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että oppimispelejä voidaan hyödyntää monin eri tavoin kielenoppimisen edistämiseen. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on tarkastella, millaisia mahdollisuuksia oppimispelit oppimisympäristöinä tarjoavat kielen oppimiseen funktionaalisen kielenoppimisen näkökulmasta ja mitkä tekijät vaikuttavat näiden mahdollisuuksien hyödyntämiseen. Funktionaalinen kielenoppiminen korostaa vuorovaikutusta ja näin ollen tutkimus rajautuu digitaalisiin ja ei-digitaalisiin oppimispeleihin, joissa kielenoppija toimii kielellisessä vuorovaikutuksessa. Tavoitteena on tuottaa tietoa, jota opettajat voivat hyödyntää suunnitellessaan oppimispelien käyttöä kieltenopetuksessa. Menetelmät. Tutkimus toteutettiin kuvailevana kirjallisuuskatsauksena, jonka tavoitteena oli tuottaa oppimispelien tarjoamia mahdollisuuksia kuvaileva synteesi ajankohtaisen tutkimus-kirjallisuuden pohjalta. Katsaukseen valittiin yhteensä 13 vertaisarvioitua tutkimusartikkelia vuosilta 2011–2023. Aineisto koostettiin pitkälti kriteeripohjaisten kirjallisuushakujen keinoin, joskin vaatimus vuorovaikutuksellisesta kielenkäytöstä edellytti aineiston rajaamisessa myös tutkijan omaa harkintaa. Aineiston analyysissä hyödynnettiin taulukkomuotoista analyysirunkoa, jonka avulla havainnot järjestettiin teemoittain ja tiivistettiin synteesiksi. Tulokset ja johtopäätökset. Tutkimuksen tuloksena havaittiin, että oppimispelit oppimisympäristöinä tarjoavat kielenoppijalle laajalti erilaisia mahdollisuuksia vuorovaikutukselliseen kielenkäyttöön niin muodon, tarkoituksen kuin kielenkäytön tyyppien suhteen. Mahdollisuuksien hyödyntämiseen vaikuttavina tekijöinä tunnistettiin 1) opettajan toiminta pelitilanteen suunnittelijana ja ohjaajana, 2) oppimispeli toimintakontekstina sekä 3) pelaajien toiminta, taidot ja ominaisuudet. Tutkimuksen pohjalta esitetään, että oppimispelejä voidaan hyödyntää vuoro-vaikutuksellisen kielenkäytön edistämiseen, mikäli peliympäristö ja siellä tapahtuva toiminta on suunniteltu tarkoituksenmukaisesti huomioiden pelaajien kielelliset ja pelilliset taidot ja opettajan ohjaus tukee tavoitteellista toimintaa.