Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Author "Wassholm, Staffan"

Sort by: Order: Results:

  • Wassholm, Staffan (2022)
    Psykisk ohälsa är ett av de största folkhälsoproblemen i världen och allt fler människor drabbas av psykisk ohälsa. I avhandlingen undersökts psykisk ohälsa i lågstadiet med fokus på främjande av elevernas psykiska hälsa. Syftet med avhandlingen var att undersöka hur skolan kan främja elevernas psykiska hälsa och vilka olika faktorer som påverkar elevernas psykiska välbefinnande. I avhandlingens teoridel förklaras avhandlingens centrala begrepp och i metodkapitlet beskrivs datainsamlingen och de analyserade artiklarna beskrivs i korthet. Avhandlingen är en narrativ litteraturstudie med kvalitativ ansats. Genom olika inklusions-och exklusionskriterier samlades nio artiklar, som analyserats för att besvara forskningsfrågorna. Artiklarna som användes i studien är skrivna på engelska och svenska. Avhandlingens forskningsfrågor var följande: 1. Hur kan skolan främja elevernas psykiska hälsa? 2. Vilka faktorer i skolan kan orsaka psykisk ohälsa hos elever? De analyserade artiklarna visade att stress och mobbning var stora riskfaktorer för elevernas psykiska hälsa dvs. stress och mobbning har en negativ inverkan på elevernas psykiska hälsa. En betydelsefull relation med en vuxen i skolan har en stor inverkan på elevers psykiska hälsa. Lärare och skolpersonal kan främja elevernas psykiska hälsa genom att aktivt inkludera eleverna i skolans vardag samt genom resiliensstärkande undervisning.