Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Author "Wessman, Johanna"

Sort by: Order: Results:

  • Wessman, Johanna (2022)
    Tiedekunta - Fakultet - Faculty Pedagogiska fakulteten, kandidatprogrammet i pedagogik Tekijä - Författare - Author Johanna Wessman Työn nimi - Arbetets titel Specialundervisning och behovet av stöd i de finländska skolorna Title Specialeducation and the need of support in finnish schools Oppiaine - Läroämne - Subject Pedagogik, Studieinriktningen för klasslärare. Työn laji/ Ohjaaja - Arbetets art/Handledare - Level/Instructor Kandidatavhandling / Monica Londen Aika - Datum - Month and year Januari 2022 Sivumäärä - Sidoantal - Number of pages 28 s. + 11 s. bilagor. Tiivistelmä - Abstrakt – Abstract Mål. Specialundervisningen, behoven av stöd för lärande, trestegstödet och förverkligande av dessa i dagens finländska skolor har varit väldigt aktuella ämnen, särskilt brister och svårigheter kring de tidigare nämnda. Behoven av specialundervisning uppkommer då den allmänna undervisningen inte klarar av att svara på elevernas behov. Specialundervisning är ett område som är svårt att greppa från endast ett perspektiv då det finns många faktorer som påverkar behoven i skolorna och de bakomliggande orsakerna till dessa behov, detta orsakar att synen på specialundervisningen förändras beroende på ur vilken synvinkel man närmar sig området och hurudan syn samhället har på behovet av stöd. Trestegstödet är den arbetsmodell som man använder sig av i arbetet med elever i behov av stöd för lärande. Denna arbetsmodell har fått en del kritik då den implementerades och särskilt väldigt vaga instruktioner har setts som ett problem. Syftet med denna avhandling är att skapa en helhetsbild av specialundervisningen, trestegsstödet och behoven av stöd för lärande i de finländska skolorna idag. Meningen är att utreda vilka faktorer som påverkar behovet av stöd bland eleverna (vilka behov specialundervisningen strävar efter att svara på idag) och hur det specialpedagogiska fältet ser ut för att få ett bättre helhetsperspektiv på brister, styrkor och behov inom systemet. Området avgränsas genom att behandla de yttrefaktorerna eftersom omfattningen av detta arbete är begränsat. Metod. Avhandlingen är en narrativlitteraturstudie bestående av femton (15) artiklar som analyseras med hjälp av den tematiska analysen. Resultat och slutsatser. Specialundervisningen har gått igenom några större reformer (var av den ena var implementeringen av trestegsstödet) 2010 och 2011. Dessa reformer har haft som syfte att bl.a. minska på antalet elever inom det särskilda stödet, höja på kvaliteten inom de finländska skolorna och skapa jämlika inkluderande skolor. Dessa reformer har inneburit större och mindre förändringar, men trots att det är tio år sedan så arbetar ännu fältet med att lyckas med implementeringen och främst med den inkluderade undervisningen som dessa till hög grad tagit med sig. Lärarna i de allmänna klassrummen idag förväntas ha de kunskaper som krävs för att undervisa elever i behov av stöd för lärande och fältet lider av resursbrist i form av tidsbrist, personalbrist och brist på ändamålsenliga utrymmen och redskap. Trots allt så har fältet tagit små steg närmare målen och hittat en del redskap som behövs för att lyckas. De största enskilda faktorerna som behöver åtgärdas idag är resursbristen och lärarnas kunskapsnivåer vilka i sin tur påverkar lärarnas attityder gentemot inkluderande undervisning vilket är ett måste för att lyckas med en inkluderande skola. Avainsanat – Nyckelord Specialundervisning, stöd för lärande, trestegsstöd, utbildningsreformer Keywords Specialeducation, need of support, tiered supportsystem, educationalreforms Säilytyspaikka - Förvaringsställe - Where deposited Helsingfors universitets bibliotek - Helda/E-thesis (lärdomsprov) Muita tietoja - Övriga uppgifter - Additional information