Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Author "Westerlund, Ellen"

Sort by: Order: Results:

  • Westerlund, Ellen (2020)
    Mål. Sedan 1970-talet har man inom ledarskapsforskning intresserat sig för könsskillnader. Syftet med den här avhandlingen var att redogöra för könsskillnader specifikt inom rektorsyrket för att klargöra om manliga och kvinnliga rektorer skiljde sig åt i sitt ledarskap. Analysen utförs med pedagogiskt ledarskap och instructional leadership som utgångspunkt. Målet var att klargöra vilka könsskillnader som fanns inom rektorers pedagogiska ledarskap samt vilket kön som var en mer aktiv utövare av instructional leadership. Metoder. Avhandlingen utfördes som en beskrivande litteraturöversikt med en integrerande infallsvin-kel. Som material till analysen användes åtta relevanta artiklar som var högst sex år gamla. Materialet baserade sig på studier från olika delar av världen och alla artiklar var i elektroniskt format. Resultat och slutsatser. På basen av analysen ansågs kvinnor vara mer aktiva utövare av instructional leadership. I analysen undersöktes även olika ledarskapsförmågor och inom vissa förmågor syntes könsskillnader. De områden inom pedagogiskt ledarskap där man identifierade könsskillnader var inom kommunikation, beslutsfattande, visionära förmågor samt att sätta upp mål i samarbete med andra. Inom problemlösning, tidshantering & tidfördelning, självkännedom, konflikthantering, flexibilitet och hängivenhet till organisationstillväxt syntes inga tydliga könsskillnader. Även om resultatet visar på vissa skillnader i kvinnliga och manliga rektorers ledarskap, kan konstateras att båda könen är lika bra inom majoriteten av ledarskapsförmågorna som jämfördes.