Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Author "Wickholm, Alexandra"

Sort by: Order: Results:

  • Wickholm, Alexandra (2021)
    När covid-19-pandemin spreds globalt var myndigheterna tvungna att ta till åtgärder för att minska smittspridningen av det nya viruset. Dessa åtgärder och de förändrade omständigheterna hade en stor inverkan på lärarnas skolvardag. Syftet med denna studie är att undersöka hur lärare i årskurserna 1–6 upplever att myndigheternas direktiv och restriktioner fungerar i skolorna, samt hur covid-19-pandemin har påverkat välbefinnande för lärare i årskurserna 1–6. Tidigare forskning visar att lärares välbefinnande inverkar på deras undervisning, vilket i sin tur påverkar elevers välbefinnande och inlärning. Denna studies datainsamling utgick ifrån semistrukturerade intervjuer med fyra lärare i årkurs 1–6. Samtliga lärare som deltog i studien arbetar i byskolor i en kommun i Nyland. Intervjuerna transkriberades och därefter analyserades materialet utifrån teman. Informanterna angav att myndigheternas alla direktiv och restriktioner inte var fullt genomförliga i praktiken i skolans vardag och att vilka direktiv och restriktioner som gick att följa berodde på skolornas egna förutsättningar. Covid-19-pandemin hade påverkat informanternas välbefinnande på olika sätt och olika mycket, allt från en informant som svarade att pandemin påverkat hens välbefinnande tydligt till en informant som svarade att pandemin inte påverkat hur väl hen orkar med arbetet. Störst inverkan på hur väl informanterna orkade med arbetet hade munskydden. Tre av informanterna svarade att de orkar bättre med arbetet tack vare stöd från kolleger och rektorn. Covid 19-pandemin och myndigheternas direktiv angående pandemin har varierande inverkan på skolornas vardag och lärares välbefinnande beroende på skolornas förutsättningar.