Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Author "Ylänne, Ilona"

Sort by: Order: Results:

  • Ylänne, Ilona (2021)
    Vastuullinen yritys toimii taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävällä tavalla. Tämän kandidaatin tutkielman lähtökohdaksi on valittu organisaation sosiaalisen vastuullisuuden (engl. Corporate Social Responsibility, CSR) ulottuvuus, joka voidaan määrittää liiketoimintaan nivoutuvaksi organisaation sidosryhmien hyvinvointia edistäväksi toiminnaksi. Tässä tutkielmassa mielenkiinto kohdistuu organisaatioiden työntekijöihin. Tutkimuksen tarkoituksena on tarkastella ja arvioida organisaatioiden sosiaalista vastuullisuutta ja sen yhteyttä henkilöstön affektiiviseen sitoutumiseen. Tutkimuskysymyksenä esitettiin: Miten organisaation sosiaalinen vastuullisuus selittäähenkilöstön affektiivisen sitoutumisen kehittymistä ja sen seurausvaikutuksia? Tutkimus toteutettiin narratiivisena kirjallisuuskatsauksena, jonka aineistoksi valittiin tieteellisiä artikkeleita, jotka olivat tutkineet näiden kahden muuttujan välistä yhteyttä henkilöstön näkökulmasta. Kirjallisuuskatsaukseen valittu lopullinen aineisto muodostui 12 artikkelista, joita analysoitiin teemoittelemalla. Tuloksena esitän, että sosiaalinen vastuullisuus vahvistaa yksilön ja organisaation koettua yhteensopivuutta, lisää koetun ulkoisen arvostuksen tunnetta ja tuottaa työnmerkityksellisyyden kokemusta. Nämä taas voivat vahvistaa erityisesti työntekijän affektiivista sitoutumista organisaatioon ja sitä kautta taas selittää sitoutumisen seurausvaikutuksia. Tutkimuksen tavoitteena oli koostaa käsitys organisaation sosiaalisesta vastuullisuudesta erityisesti organisaation työntekijöiden näkökulmasta, sillä aiemmissa tutkimuksissa on todettu, että tätä aluetta ei ole vielä tutkittu kovinkaan paljoa. Tätä kirjallisuuskatsausta voidaankin luonnehtia keskustelun avaukseksi kasvatustieteelliselle työelämätutkimukselle, jonka mielenkiinto painottuu organisaatioiden työntekijöiden vastuullisuus kokemuksista lähtevään työelämän kehittämiseen. Tulevaisuudessa vastuullisuuden kaikki ulottuvuudet tulevat olemaan entistä merkittävämmässä osassa kaikenlaisten organisaatioiden toimintaa.