Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Author "Ylöstalo, Riikka"

Sort by: Order: Results:

  • Ylöstalo, Riikka (2022)
    Syftet med denna avhandling är att undersöka hur mycket och på vilket sätt lärmiljöer i olika daghemsmiljöer erbjuder visuellt stöd för barns tidiga matematiska färdigheter när det gäller identifiering av antal samt hurdana tankar lärarna har om lärmiljöer som stöd för deras ar-bete med barns matematiska utveckling. Den teoretiska bakgrunden fokuserar på barns ma-tematiska utveckling, styrdokumentens krav och teorin om barnens spontana uppmärksam-het på antal (SFON, Spontanous Focusing on Numerosity). Studiens empiriska del genomfördes genom att observera lärmiljöer i olika privata daghem och intervjua lärare inom småbarnspedagogiken. Intervjuerna genomfördes som individuella halvstrukturerade intervjuer. Forskningsansatsen är kvalitativ eftersom en kvalitativ forsk-ningsansats gör det möjligt att beskriva fenomenet på ett mera djupare plan. Resultatet visar att lärmiljön kan vara ett stort stöd för läraren inom småbarnspedagogiken i sitt arbete för att stöda barns matematiska utveckling och speciellt barnets förmåga att upp-märksamma antal, men att miljön inte utnyttjas så mycket som den skulle kunna. Lärarna har god kännedom om matematikens betydelse för barn men har inte tänkt så mycket på att även miljön kunde utnyttjas. Lärarna anser också att matematiken hamnar lite i skymundan av språkinlärning och borde lyftas fram mera t.ex med hjälp av utbildning.