Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Author "Ylimäki, Jenni"

Sort by: Order: Results:

  • Ylimäki, Jenni (2021)
    Tässä tutkielmassa oli tavoitteena selvittää stereotyyppisten sukupuoliroolien esiintymistä ensimmäisen luokan äidinkielen ja kirjallisuuden oppikirjoissa. Jokai-selta suomalaiselta aapisia kustantavalta oppikirjakustantamolta oli tutkimusai-neistossa käytössä yksi aapinen. Aiemmissa tutkimuksissa on selvinnyt, että miehet ovat naisia merkittävämmässä roolissa oppikirjoissa ja he esiintyvät oppi-kirjoissa useammin. Kustantamoille on annettu 2011 ohjeistus, jossa annetaan suuntaviivoja oppikirjojen kehittämiseksi tasa-arvoisempaan suuntaan. Sukupuo-liroolien näkymisen lisäksi tässä tutkielmassa selvitetään, että ovatko kustantajat pyrkineet aiempaa enemmän tasa-arvon edistämiseen oppikirjoissa. Tämä tutkielma toteutettiin teoriaohjaavan sisällönanalyysin menetelmällä ja siinä yhdistyvät kvalitatiivinen ja kvantitatiivinen menetelmällinen lähestymistapa. Ai-neistona toimivat kolmen eri kustantamon aapiset, jotka kustantajan edustajat itse valitsivat oppikirjavalikoimastaan. Aineiston analysoinnissa käytettiin Michelin (1986) Unescolle laatiman mallin pohjalta kehitettyä analyysirunkoa, jonka avulla kartoitettiin sukupuolirooleihin liittyviä piirteitä oppikirjojen kuvissa ja teksteissä. Tutkimustulokset osoittivat, että sukupuoliroolit eivät ole enää yhtä vahvasti nä-kyvillä kuin aiemmissa tutkimuksissa ja että oppikirjoissa oli näkyvissä selvä pyr-kimys tasa-arvoisempaan suuntaan. Naisia ja tyttöjä esiintyi oppikirjojen kuvissa ja teksteissä enemmän kuin miehiä ja poikia. Oppikirjoissa esiintyi stereotyyppis-ten sukupuoliroolien rikkomista, erityisesti tyttöjen luonteenpiirteissä. Työhön ja ammattiin sekä perhesuhteisiin yhdistyi kuitenkin jonkin verran stereotyyppisten sukupuoliroolien mukaisia viittauksia.