Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Author "Ylinen, Vilma"

Sort by: Order: Results:

  • Ylinen, Vilma (2019)
    Craft skills, their teaching and their importance have changed over time. Handicraft is a constantly changing entity that is always linked to time, place and socio-cultural conditions. In Finland, crafts have a long history both as a leisure activity and as a school subject. My work is a descriptive literature review. My main sources are the fundamentals of the crafts curriculum of 1970, 1985, 1994, 2004 and 2014. In my work, I’ve examined the fundamentals of the crafts studies curriculum and gone through their differences. I investigate the development in the fundamentals of the crafts curriculum during the primary school system. In the literature review, the term development refers to the development of the description of study content and goals in the curriculum regarding crafts studies. The purpose of my research was to examine the development of the curriculum of crafts from the 1970s to the present day. I study, how crafts curriculum and goals are described, and how the descriptions evolve during elementary school. For my research problem, I set the fundamentals of the curriculum in crafts during the elementary school system. I have divided this problem to the following research questions: how the study contents of crafts is described in the primary school curriculum from the 1970s to the present day, and how the description of crafts has evolved in the primary school curriculum. The curriculums differed quite substantially from one another both in number of pages devoted to crafts, as well as in their narrative scope. The description of crafts in the curriculum from the 1970s to the present day has changed dramatically. The curriculum of 1970 and 1985 describes the study contents very carefully, from techniques and materials to the works to be processed. Later printed curriculums lack this exact narrative. The description of the curriculum for basic crafts education has evolved from a very precise and detailed narrative style to a more abstract and loose style.
  • Ylinen, Vilma (2021)
    Tämän kandidaatintutkielman tarkoituksena oli tarkastella opettajan sijaistamista ja sen vai-kutusta työelämävalmiuksien kehittymiseen. Tutkielmani tutkimuskysymys oli; Millä tavoin luokanopettajan sijaistusten teko vaikuttaa luokanopettajaopiskelijan työelämävalmiuksiin? Opettajan sijaistuksia tehdään paljon ympäri Suomea ja ympäri maailmaa. Vaikka opettaja-opiskelijat tekevät paljon opettajan sijaisuuksia, yhteyttä sijaistamisen ja työelämävalmiuksien kehittymisen välillä on tutkittu hyvin vähän, erityisesti Suomessa. Tehtyjen tutkimuksien mu-kaan sijaistaessa pääsee kokemaan opettajan työtä aidossa ympäristössä ja toimimaan omien taitojen varassa. Tuolloin myös käytännön toimintatavat sekä koulutuksessa opittu teoria yhdistyvät selkeästi toisiinsa. Toteutin tutkielmani kuvailevana kirjallisuuskatsauksena. Tutkielman aineisto koostuu neljäs-tä ulkomaalaisesta tieteellisestä artikkelista. Aineiston ollessa hyvin suppea, käytin tukimate-riaalina neljää Suomessa tehtyä pro gradu -tutkielmaa aiheesta. Tieteellisten artikkeleiden määrä on hyvin pieni, koska aihetta ei ole tutkittu juuri ollenkaan. Tutkimuksen tulokset osoittivat, että sijaistamisella on hyvin paljon yhteyttä työelämäval-miuksiin ja niiden kehittymiseen. Työelämätaidot koostuvat monista eri taidon osa-alueista ja autenttisessa työssä sekä työympäristössä toimiminen kehittää jokaista työelämätaidon osa-aluetta. Sijaistaminen on hyvä mahdollisuus päästä kokemaan opettajan ammattia ja kehittä-mään omia työelämävalmiuksia. Sijaisen saama kokemus työstä saattaa olla myös negatiivi-nen, mutta silti sen voi nähdä opettavaisena.