Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Author "Ylitalo, Vilma"

Sort by: Order: Results:

  • Ylitalo, Vilma (2023)
    Tässä tutkimuksessa tarkastellaan pelon tunnetta lasten kuvakirjallisuudessa. Pelko on jossain määrin osa jokaisen lapsen elämää, ja sen oikeanlainen käsittely lapsuudessa on tärkeää. Varhaiskasvattajien on tärkeää löytää keinoja pelon tunteen käsittelyyn lapsen kanssa. Lastenkirjallisuutta tutkittaessa voi saada käsityksiä siitä, miten sitä voisi käyttää kasvatuksen kontekstissa, erityisesti tunnekasvatuksen näkökulmasta. Tämä laadullinen tutkimus on toteutettu teoriaohjaavalla sisällönanalyysillä, jonka avulla etsin kirjoista tutkimuskysymyksiini vastauksia. Tutkimukseni aineistona oli 12 kappaletta vuosina 2016–2022 julkaistua lasten kuvakirjaa, joissa pelon tunne oli merkittävässä roolissa. Tutkimuksessa kuvakirjallisuudesta etsittiin pelon aiheuttajia, pelon ilmenemiskeinoja sekä keinoja pelon hallintaan ja käsittelyyn. Tutkimustuloksista tulee ilmi, että lastenkirjoissa käsitellään monipuolisesti erilaisia pelon aiheita. Kuvakirjoista nousi esille hahmojen sisältä kumpuavia pelon tuntemuksia, sekä konkreettisia, nähtäviä tai kuultavia, ympäristöön liitettäviä pelkoja. Erityisesti aineistosta korostui, kuinka pelot olivat usein yhteydessä toisiinsa, eivätkä useinkaan koskettaneet vain yhtä tiettyä asiaa. Pelon ilmenemistapoja aineistosta löytyi niin kirjojen sanoituksessa, kuin kuvituksessakin. Pelko näkyi kirjoissa ilmeiden, asentojen ja eleiden, pelkojen sanoittamisen ja fyysisten reaktioiden kautta. Pelon kuvauksen kohdalla kirjoissa korostui visuaalinen kuvallinen kerronta, jolloin pelko näkyi eniten hahmojen ilmeissä ja eleissä. Keinoja pelon käsittelyyn ja hallintaan aineistosta nousi runsaasti. Jokaisessa tutkitussa kuvakirjassa pelko hälveni jollain tavalla. Erityisesti aineistosta korostui muiden hahmojen tuki, rohkaiseva sisäinen ja ulkoinen puhe sekä hahmon oman toiminnan tärkeys pelon kohtaamisessa ja voittamisessa. Kirjallisuudessa esitetään monipuolisesti esimerkkejä siitä, miten hahmot kokevat pelkoa, miten pelko näyttäytyy ja miten sitä voisi käsitellä. Kuvakirjaa tutkiessa, lasten on helpompi oppia ymmärtämään ja käsittelemään myös omia tuntemuksiaan jonkin pelottavan asian äärellä. Lasten kuvakirjat tarjosivat runsaasti ja monipuolisesti materiaalia pelon tunteen käsittelyyn, jonka perusteella voidaan todeta, että kuvakirjat sopeutuvat hyvin tunnekasvatuksen välineeksi varhaiskasvatukseen.