Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • Annala, Elsa (2023)
  Tässä autoetnografiassa tarkasteltiin tunnekasvatuksen opetusta varhaiskasvatuksessa opettajan pedagogisen ajattelun kautta. Tarkoituksena tutkielmassa oli saada tietoa, kuinka opettajan pedagoginen ajattelu kehittyy pienryhmätoimintaa suunnitellessa, havainnoidessa toimintaa sekä toimintaa arvioidessa. Menetelmänä tässä tutkimuksessa toimii autoetnografia, jolloin tuotin itse tutkimuksessa käy-tettävän aineiston. Autoetnografinen aineistoni koostui päiväkirjamerkinnöistä, jotka pitivät si-sällään toimintasuunnitelmat, toiminnalle asetetut tavoitteet sekä reflektointia omasta opetuk-sesta ja toiminnan toimivuudesta. Toteutin tunnekasvatusta pitämällä pienryhmätoimintaa ker-ran viikossa neljän kuukauden ajan. Aineisto kerättiin 2021 syyslukukaudella toimiessani työ-suhteessa varhaiskasvatuksen opettajana 0–2-vuotiaiden ryhmässä. Aineisto on analysoitu käyttäen aineistolähtöistä sisällönanalyysi menetelmää. Analyysissä keskityttiin päiväkirja-merkintöjen kohtiin, joista nousi esiin pedagogisen ajattelun kehitys. Aineistostani ilmeni pedagogisen ajattelun kehitys ja siihen vaikuttaneet tekijät. Pedagoginen ajattelu rakentui kolmen teoreettisen käsitteen ympärille, jotka ohjasivat sen kehitystä. Tutkimuksessa havaitsin ulkoisten tekijöiden, opetustyylini sekä lapsilähtöisyyden muokkaavan omaa opetuskäsitystäni ja pedagogista ajatteluani. Jatkotutkimusta olisi mahdollista tehdä esimerkiksi syventymällä pelkästään teoreettisiin käsitteisiin, kuten opettajan opetustyyliin. Myös opetustyyliin vaikuttavia tekijöitä voisi tutkia. Jos tutkimusta olisi jatkettu pidempään, olisi myös aineisto ollut laajempi. Tällöin olisi voitu tarkastella pedagogisen ajattelun kehitystä ajallisesti laajemmin ja saatu tarkempi kuvaus sen kehityksestä.
 • Tukiainen, Tiia (2023)
  Tämän kandidaatin tutkielman tarkoitus on tuoda esille, millaisin menetelmin tunnekasvatusta opetetaan alakoulussa ja mitä hyötyä tunnekasvatuksen opettamisesta on. Kasvatusala ja opettajan työ ovat hyvin ihmislähtöisiä ja lapsikeskeisiä, minkä vuoksi tunteet ovat suuressa osassa työtä joka päivä. Aihe on merkittävä niin opettajalle, oppilaalle kuin yhteiskunnallekin, sillä tunnetaitoja tarvitaan jokapäiväisessä elämässä, ja tunnekasvatuksesta ja tunnetaidoista on hyötyä meille kaikille. Tunnetaidot onkin tunnistettu yhdeksi opettajan tärkeimmistä työkaluista, ja niiden opetus on kirjattu perusopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin, mikä velvoittaa tunnetaitojen opettamiseen koulussa. Kansallinen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet (2014) antaa tunnekasvatuksen opetukselle tavoitteet ja sisällöt, mutta koulut ja opettajat ovat vastuussa opetuksen järjestämisestä. Jos tiedämme enemmän tunnekasvatuksen toteuttamisen menetelmistä, on meidän myös helpompi kehittää niitä ja tuoda parempaa tunnekasvatusta kouluihin. Tällöin on myös mahdollista ymmärtää paremmin tunnekas-vatuksen tuottamia hyötyjä sekä sen opetuksen tärkeyttä kouluissa. Tutkimuskysymykset olivat: 1) Millä tavoin tunnekasvatusta toteutetaan alakoulussa aiempien tutkimusten perusteella? 2) Mitä hyötyä tunnekasvatuksesta on yksilön, ryhmän ja yhteiskunnan kannalta aiempien tutkimusten perusteella? Tutkielman teoriatausta ja aineisto perustuvat aikaisempiin tunteita ja tunnetaitoja käsittelevistä tutkimuksista julkaistuihin artikkeleihin ja kirjoihin. Tutkielman keskeisimmät käsitteet ovat tunnekasvatus ja tunnetaidot. Tutkimus toteutettiin kuvailevana kirjallisuuskatsauksena. Aineisto koostuu syksyn 2022 ja tammikuun 2023 aikana tiedonhakupalveluista. Aineisto on analysoitu abduktiivisen eli teoriaohjaavan sisällönanalyysin avulla. Tutkielmani tulokset osoittavat, että kouluissa on monipuolisia tapoja tunnekasvatuksen toteuttamiseen. Opettajat opettivat tunnekasvatusta suunnitelmallisesti tunnekasvatukseen tarkoitetuilla opetustuokioilla, tarinoiden, draamaharjoituksien avulla, peleissä ja leikeissä ja erilaisten tunnekasvatusohjelmien avulla. Tunnekasvatusta opetettiin myös suunnittelemattomasti arjessa tulleiden mahdollisten opetushetkien avulla, joita ovat esimerkiksi välitunnilla sattuneet riidat, opetuksessa esille tulleet kysymykset sekä spontaanit ympäristön esiin tuomat tilanteet. Tulosten perusteella tunnekasvatuksesta on hyötyä yksilön lisäksi koko koululuokalle kuin myös yhteiskunnalle. Yksilön, kouluympäristöstä puhuttaessa oppilaan, kannalta kouluviihtyminen lisääntyi, oppiminen tehostui, sosiaaliset suhteet ja vuorovaikutustaidot kehittyivät minkä lisäksi oppilaan kokonaisvaltainen terveys parani. Luokan kesken kaverisuhteet lujenivat, yhteistyö ja oppimisilmapiiri paranivat sekä kiusaaminen vähentyi. Yhteiskunnan osalta tuloksisissa korostuivat yksilöiden kokonaisvaltainen hyvinvointi, työhyvinvoinnin lisääntyminen, päihteidenkäytön väheneminen sekä paremman tulevaisuuden saavuttaminen. Jatkotutkimuksena tutkimusta voisi laajentaa kansainväliseen tarkasteluun. Suomessa voi olla muihin maihin verrattuna erilaisia menetelmiä tunnekasvatuksen toteuttamiseen. Olisi tärkeää selvittää, missä laajuudessa kansainvälisesti tunnekasvatusta on huomioitu opetuk-sessa. Lisäksi tutkimusta voisi laajentaa yläkouluun ja millä keinoin siellä toteutetaan tunnekasvatusta.
 • Lehtimäki, Liina (2023)
  Ihmisen luontosuhteesta käyty keskustelu käy vilkkaana niin yleisessä keskustelussa, kuin tutkimuskentälläkin. Ekokriisi nostattaa pohdintaa ihmisen luontosuhteen tarvittavasta muutoksesta sekä huolta lasten, tulevien aikuisten luontosuhteesta. Erityisesti kaupungissa asuvien lasten luontokokemusten epäillään jäävän vähäisiksi. Koulun rooli nousee esiin tapauksissa, joissa lapsen perheessä ei vapaa-ajalla vietetä juurikaan aikaa luonnossa. Ihmisen luontosuhdetta on tutkittu paljon, mutta peruskoulukontekstiin sijoittuvaa tutkimusta on tehty rajallisemmin. Tämän kandidaatintutkielman tavoitteena on luoda katsaus siihen, millaisin menetelmin lasten luontosuhdetta voidaan vahvistaa peruskoulussa sekä huomioida, millaisin menetelmin lasten henkilökohtaista luontosuhdetta on tutkittu. Tutkimuskysymykseni olivat (1) miten oppilaan luontosuhdetta voidaan tukea koulussa ja (2) millaisin menetelmin oppilaiden luontosuhteen kehittymistä on tutkittu? Tutkielmani on toteutettu kuvailevana, integroivana kirjallisuuskatsauksena. Eri hakupalveluista haetuista artikkeleista aineistoon valikoitui 5 tutkimusta. Tutkimukseni osoittaa, että oppilaiden luontosuhteen tukemisessa korostuivat autenttiset luontokokemukset ja niillä todettiin olevan myös luontosuhdetta vahvistavia vaikutuksia, ja erityisesti pidempikestoisempi toiminta luonnossa vaikutti vahvistavan luontosuhdetta. Oppilaiden henkilökohtaisten luontosuhteiden tutkiminen on haastavaa ja siinä on käytetty erilaisia menetelmiä. Osassa tutkimuksista vain aikuiset ovat sanoittaneet lasten ajatuksia, toisissa lapset ovat päässeet ääneen ja lapsinäkökulmaisen tutkimuksen tavoite tulee tutkimusmetodeissa esiin vaihdellen. Lopullisen tulkinnan tekee kuitenkin aina aikuinen, ulkopuolinen tutkija, eikä näin ollen voida täysin varmistaa, onko tulkinta yhdenmukainen oppilaan oikean, henkilökohtaisen kokemuksen kanssa.
 • Salo, Katja (2023)
  Tutkimukseni tarkoituksena on selvittää yleisiä oppilaan pedagogista tuen tarpeen havaitsemiseen vaikuttavia tekijöitä. Aiemmat tutkimukset osoittavat, että luokanopettaja on keskeisessä asemassa kaikilla kolmiportaisen tuen tasoilla (yleinen, tehostettu ja erityinen tuki) havaitsemassa oppilaan mahdollista tuen tarvetta. Kiinnostuksen kohteena ovat sekä ilmiöt, jotka tukevat luokanopettajaa tuen tarpeen havaitsemisessa, että tuen tarpeen havaitsemista mahdollisesti haittaavat tekijät. Pedagogisella tuella tarkoitan oppilaan suunnitelmallista tukemista ja ohjaamista opetustilanteissa moninaisin, oppilaan tarvitsemin keinoin. Jotta pedagoginen tuki voidaan oppilaalle suunnitella, on oppilaan mahdolliset tuen tarpeet havaittava. Tutkimus on laadullinen tapaustutkimus. Haastattelin tutkimukseeni yhtä luokanopettajaa, metodina teemahaastattelu. Haastatteluaineistoa tarkastelin induktiivisella sisällönanalyysillä. Vuotta myöhemmin keskustelin saman opettajan kanssa analysointini tuloksista aineistoa samalla täydentäen. Aineistosta nousi esiin kuusi pedagogisen tuen tarpeen havaitsemiseen liittyvää luokkaa. 1)Opettajan ammattitaito nousi merkitykselliseksi oppilaan tuen tarvetta havainnoidessa, mutta esiin tuli myös 2)oppilaan työskentelyyn liittyvät havainnot, kuten hidas eteneminen tehtävissä ja käyttäytyminen. Oppilaiden huomiota herättävä 3)käytös sekä auttaa että estää opettajaa havaitsemaan tuen tarvetta. 4)Luokan ilmapiiri, sosiaaliset suhteet luokkayhteisössä sekä 5)opettajan ja oppilaan temperamentteihin liittyvät tekijät ovat myös osallisena tuen tarpeen havaitsemisessa. Oppilaan kehittämät selviytymisstrategiat, heikko 6)psyykkinen vointi, elämäntilanteesta johtuva psyykkinen rasitus tai epävakaat kotiolot nousivat keskustelussa haasteiksi pedagogisen tuen tarpeen havaitsemiseen. Jokaiseen analysoituun luokkaan liittyy sekä pedagogisen tuen tarpeen havaitsemista edistäviä ja estäviä tekijöitä. Kaikkia analyysiluokkia yhdistävänä tekijänä ilmeni oppilaan tuntemus ja opettajan ammattitaito.
 • Kangas, Sini (2023)
  Tiivistelmä - Referat – Abstract Kirjallisuuskatsauksen tavoitteena on perehtyä ruokakasvatuksen tavoitteisiin, sisältöihin ja mahdollisuuksiin ilmastokestävyyden näkökulmasta. Nykyinen ruokajärjestelmä, johon olemme kasvaneet ja tottuneet, on yksi suurimmista ilmastopäästöjen aiheuttajista. Kirjallisuuskatsauksessa kiinnostuksen kohteena ovat erityisesti ruokakasvatuksen mahdollisuudet vaikuttaa ilmastonmuutoksen hillitsemiseen. Millä tavoin ilmastokestävä ruokakasvatus otetaan huomioon kouluruokapalveluissa sekä koulujen että kasvatuslaitosten opetussuunnitelmissa? Tässä tutkielmassa käytettiin menetelmänä kuvailevaa kirjallisuuskatsausta. Kirjallisuusaineisto koostui erilaisista Suomessa sekä ulkomailla muodostetusta tutkimuskirjallisuudesta ruokamurrokseen, ruokakasvatukseen ja/tai ilmastokasvatukseen liittyen. Tutkimus rajautui ja kohdistui ruokakasvatukseen suomalaisissa kouluissa, mutta käsitteli aihetta myös kansainvälisiä aineistoja hyödyntäen. Tässä tutkielmassa ilmastokestävä ruokakasvatus määriteltiin sisältävän kestävän kehityksen, ilmastokasvatuksen ja ruokakasvatuksen tavoitteet. Ilmastokestävä ruokakasvatus ohjaa lasta ymmärtämään ruoan tuotannon ja vallitsevan ruokajärjestelmän haasteet ja ilmastonmuutoksen vaikutukset ruokaan ja ruokakulttuuriin. Ilmastokestävä ruokakasvatus ei ole vakiintunut termi, mutta teoreettiseen taustaan pohjautuen ilmaston, ruoan ja kasvatuksen yhteyksien huomiointi yhteiskunnallisella tasolla on tarpeellista – ilmastokestävän ruokakasvatuksen käsite kattaa nämä tärkeät ulottuvuudet. Tämän tutkielman perusteella ilmastokestävään ruokakasvatukseen liittyviä sisältöjä on mainittu opetussuunnitelmassa ja erilaisissa tutkimuksissa. Kasvisruokaa halutaan lisätä ja lihansyöntiä vähentää ravitsemussuosituksien mukaan. Kestävä kehitys ja siihen liittyvät tavoitteet ovat merkittynä opetussuunnitelman arvopohjaan ja siksi erilaiset ilmastokestävyyteen liittyvät tavoitteet näkyvät myös useassa eri alueessa Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa. Ilmastonmuutokseen liittyvää ruokakasvatusta ei kuitenkaan ole käsitelty tai tutkittu lähes ollenkaan. Tämän tutkielman mukaan ilmastokestävän ruokakasvatuksen sisältöjä olisi tarpeellista hyödyntää selkeämmin ja monipuolisemmin kouluissa. Kouluruokailu jää nykymuodossaan melko erilliseksi kokonaisuudeksi muusta opetuksesta ja koulun kasvatuksellisista tehtävistä.
 • Seppänen, Joni (2023)
  Tavoitteet. Tämän tutkielman tarkoitus oli selvittää, millaisina opettajat kokevat kodin ja koulun yhteistyöhön liittyviä haasteita. Lisäksi tavoitteena oli koota toimintamalleja haastaviin tilanteisiin. Toimivan kodin ja koulun yhteistyön on katsottu aiemmassa tutkimuksessa vaikuttavan yksinomaan positiivisesti lapsen oppimiseen ja hyvinvointiin. Näkemyksiä asioiden hoitamisesta ja ratkaisemisesta osapuolilla voi olla lukuisia, ja ne voivat ajautua keskenään ristiriitaan, minkä vuoksi haasteiden tunnistaminen auttaa opettajaa myös ratkaisuiden löytämisessä. Työssä tarkastellaan myös joidenkin kotien ja koulun kulttuuristen normistojen välillä vallitsevan epäsymmetrian vaikutusta opettajien tekemiin tulkintoihin vanhemmista. Menetelmät. Tutkimus toteutettiin integroivana kirjallisuuskatsauksena, jonka aineistona oli 19 kodin ja koulun yhteistyötä opettajan tai vanhempien näkökulmasta tarkastelevaa tieteellistä ja vertaisarvioitua artikkelia. Tutkimusten maita olivat Suomi, Norja, Tanska, Yhdysvallat, Englanti ja Kreikka. Täydensin tuloksia kolmella kasvatusalaan liittyvällä sekä yhdellä oikeusoppineen todellisia tapauksia sisältävällä kirjalla. Teemoittelin aineistostani tutkimusongelmaani löytyneet vastaukset kategorioittain ja koostin niistä visuaaliset esitykset. Peilasin tuloksiani tutkielmassa kuvaamaani teoriaan sekä lähtökohtiin. Tulokset ja johtopäätökset. Tutkimustulokset jakautuivat kodin ja koulun yhteistyössä ilmeneviin opettajien kokemiin haasteisiin ja niiden ratkaisumalleihin. Haasteiksi jäsentyivät mm. koulun vähäiset resurssit, osapuolten väliset väärinymmärrykset ja erimielisyydet, kiireisinä tai välinpitämättöminä näyttäytyvät vanhemmat sekä viestintä sensitiivisistä asioista. Ratkaisumalleiksi jäsentyivät yleiset vuorovaikutuksen periaatteet, kuten luottamus, avoimuus, selkeys, onnistumisiin keskittyminen, virheiden myöntäminen, mutta myös erilaiset tukitoimiin kehitetyt interventiot. Symbolisen väkivallan tunnistaminen vanhempien toiminnan tulkitsemisessa osoittautui tärkeäksi taidoksi opettajalle. Tuloksissa saadut huomiot helpottavat opettajaa jäsentämään ja reflektoimaan toimintaansa yhteistyössä kodin kanssa ja saavuttamaan vaikeissakin tilanteissa häneltä virkahenkilönä odotettavan asiallisen käytöksen.
 • Nissilä, Aili (2023)
  Tämän kandidaatintutkielman tavoitteena on tarkastella jatkuvan oppimisen roolia teknologiateollisuuden yritysten tulevaisuudennäkymissä. Jatkuva oppiminen on ollut viime aikoina paljon esillä koulutuspolitiikan kentällä, Suomessa muun muassa Jatkuvan oppimisen parlamentaarisen uudistuksen muodossa. Jatkuvan oppimisen strategia on nähty mahdollisena vastauksena digitalisaation aiheuttamiin työelämän muutoksiin sekä keinona nostaa valtion ja suomalaisten yritysten kilpailukykyä. Keskityn tutkimaan digitalisaatiokehityksen kärjessä olevaa teknologiateollisuuden alaa ja sitä, miten merkittäväksi alan yrityksissä jatkuva oppiminen koetaan. Tutkimuskysymykseni ovat (1) uskovatko teknologiateollisuuden yritykset jatkuvan oppimisen merkityksen kasvavan liiketoiminnassaan, ja vaikuttavatko siihen yrityksen koko ja toimiala sekä (2) miten yritysten oletus jatkuvan oppimisen merkityksen kasvusta ilmenee sen lähitulevaisuuden rekrytointi- ja kehittämissuunnitelmissa. Toteutin tutkielmani kvantitatiivisena tutkimuksena, jossa analysoin Teknologiateollisuus ry:n vuonna 2021 keräämää tutkimusaineistoa. Alkuperäisaineiston keruu toteutettiin kyselynä, jossa vastaajina olivat 313 Teknologiateollisuuden jäsenyrityksen edustajaa. Aineistoni koostui (1) kolmesta yritysten yleisiin tulevaisuudennäkymiin liittyvästä kysymyksestä, (2) kahdestatoista yleisten osaamisalueiden merkitystä koskevasta kysymyksestä sekä (3) kahdesta yritysten taustatietoja koskevasta kysymyksestä. Ristiintaulukoin muiden kysymysten tulokset jatkuvan oppimisen merkitystä liiketoiminnalle käsittelevän kysymyksen mukaan. Tutkimuksen tulosten mukaan neljä viidestä teknologiateollisuuden yrityksestä uskoi jatkuvan oppimisen merkityksen kasvavan liiketoiminnassaan lähitulevaisuudessa. Jatkuvan oppimisen merkityksen tunnistaminen ei ollut riippuvainen yrityksen koosta tai toimialasta. Uskomus jatkuvan oppimisen merkityksen kasvusta korreloi positiivisesti yrityksen henkilöstömäärän kasvun kanssa. Yhteyttä ei löytynyt jatkuvan oppimisen merkityksen tunnistamisen ja kansainvälisen osaamisen rekrytoinnin tai oppilaitosten kanssa toteutettavan kehittämistoiminnan välillä.
 • Honkasalo, Timo (2023)
  Sukupuolisensitiivinen kasvatus on noussut merkittäväksi käsitteeksi varhais-kasvatuksen suunnittelussa, mutta kasvattajan sukupuolen merkitystä ei siinä ole huomioitu. Kasvattajan sukupuolen tutkimus on tähän saakka keskittynyt pääasiassa tutkimaan miehiä kasvattajina ja työyhteisön ainokaisina. Tämän tutkimuksen tavoitteena on tarkastella tapoja, joilla varhaiskasvattajan oma sukupuoli tulee merkitykselliseksi ja näkyväksi kasvattajalle itselleen sekä mahdollisuuksien mukaan tehdä vertailuja näistä merkityksistä sukupuolten välillä. Tutkimuksen teoreettisena viitekehyksenä käytetään Lauri Rauhalan holistisen ihmis-kuvan käsitettä sukupuoleen sovellettuna, josta tässä tutkimuksessa käytetään nimitystä "holistinen sukupuoli." Siinä sukupuolen kokemusta tarkastellaan kehollisen, tajunnallisen ja situationalisen olemisen perusmuotojen viitekehyksessä. Tutkimuksen aineisto kerättiin kirjallisena kyselynä. Kyselyn toteuttamiseen käytettiin Helsingin yliopiston e-lomakepalvelua ja vastaajiksi kutsuttiin yksityisen varhais-kasvatusyrityksen työntekijöitä. Kutsu lähetettiin yrityksen henkilökuntatiedotteen mukana. Kyselyyn vastasi neljä naispuolista työntekijää. Aineisto analysoitiin käyttämällä fenomeno-logisen erityistieteen metodia, jossa siitä muodostettiin ensin yksilölliset merkitysverkostot. Näiden perusteella muodostettiin yleiset ja spesifit sisältöalueet, joiden alle ryhmiteltiin ylei-set merkitysverkostot. Tuloksia tarkasteltiin tutkimuksen teoreettista viitekehystä ja tutkimuskysymyksiä vasten. Aineistosta nousivat esiin yleisinä sisältöalueina työyhteisön tuki, stressi, vaatimukset ja ristiriidat, toisten kunnioitus sekä minäkuva työntekijänä. Kehollista olemisen muotoa määrittivät fyysinen vuorovaikutus lasten kanssa vahvasti positiivisena kokemuksena sekä iän myötä syntyvät fyysiset haasteet työssä. Tajunnallista olemisen muotoa määritti vahva minäkuva huolehtivana, ohjaavana ja turvallisena kasvattajana, tyytyväisenä työntekijänä sekä toisaalta sisäiset ristiriidat. Situationaalista olemisen muotoa määrittivät kokemus työyhteisön vahvasta tuesta ja keskinäisestä arvostuksesta, mutta myös ratkaisemattomat henkilöiden väliset ristiriidat. Nämä kaikki ovat merkityksellisiä ja tulevan tutkimuksen kannalta mielenkiintoisia havaintoja. Aineisto ei tuonut esiin tapoja, joilla vastaajat olisivat luoneet näkyviä merkityksiä omalle su-kupuolelleen kasvatustyön kontekstissa. Aineisto antaa kuvan naiskasvattajan sukupuoles-ta normatiivisen sukupuolikäsityksen mukaisena. Koska vastaajina oli vain naisia, ei suku-puolten välistä vertailua voitu aineiston perusteella tehdä, mutta verrattaessa muiden tutki-musten tuloksiin, erityisesti miespuolisiin kasvattajiin liitettyjä ominaisuuksia ei noussut esiin. Tutkimuksen lopuksi esitellään luonnos aiheen tutkimiseksi laajemmin kolmivaiheisen tutkimusohjelman puitteissa. Ohjelma koostuu kyselytutkimuksesta, haastattelu- ja havaintotutkimuksesta sekä interventiotutkimuksesta.
 • Roivainen, Neea (2023)
  Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli kuvata peruskoulussa ilmenevää eriarvoisuutta rodun ja sukupuolen näkökulmista seuraavilla tutkimuskysymyksillä: Millaisia rodullistavia ja sukupuolittavia käsityksiä ja käytäntöjä esiintyy suomalaisessa peruskoulussa aiemman tutkimuskirjallisuuden perusteella? Millaisia seurauksia näillä käsityksillä, rakenteilla ja käytännöillä on kiusaamisen, syrjinnän ja osallisuuden kokemuksille? Tutkimuksen teoreettisina lähtökohtina ovat rodullistamisen ja sukupuolittamisen prosessit sekä niiden tuottaminen peruskoulussa. Näiden lisäksi tutkimuksessa hyödynnetään myös intersektionaalisuutta yhtenä lähestymiskulmana aiheesta käytävään keskusteluun. Crenshawn (1989) mukaan rodun ja sukupuolen välisen niveltymiskohdan tutkiminen auttaa ymmärtämään syrjintää, joka ei palaudu ainoastaan sukupuoleen tai rotuun, vaan niiden yhteisvaikutukseen. Tarkastelukulma on erityisen tärkeä, sillä peruskoulussa on havaittu hierarkkista erottelua niin etnisen taustan (ks. esim. Riitaoja, 2013) kuin myöskin sukupuolen (ks. esim. Öhrn, 2019) perusteella. Tutkimus toteutettiin kuvailevana kirjallisuuskatsauksena, joka on metodiltaan integroiva. Aineisto koostuu keskeisiin käsitteisiin liittyvistä ja tutkimuskysymykseen vastaavista tieteellisistä artikkeleista, opetushallinnolle ja valtiolle tehdyistä selvityksistä sekä neljästä pro gradu-tutkielmasta. Aineisto rakentuu yhteensä 53:sta tutkimuksesta ja selvityksestä, ja se järjestettiin temaattisesti ja analysoitiin abduktiivisen sisällönanalyysin keinoin. Tutkimuksesta ilmeni, että koulu tuottaa ja toistaa yhteiskunnassa vallitsevia normatiiveja. Rodullistavia ja sukupuolittavia normatiiveja tukivat opettajien käsitykset, opintosuunnitelma, oppimateriaalit sekä koulun toimintatavat. Rodullistamisen ja sukupuolittamisen seurauksena koulun sisään muodostuu erilaisia valtapositioita. Käytännössä nämä ilmenevät ulkopuolelle sulkemisena, kiusaamisena sekä eriarvoistavana kohteluna. Oppilaat tulevat siis koulussa kohdatuksi ulkoapäin määritellyn rotuunsa sekä sukupuoleensa perustuvan luokittelun mukaan. Tutkimustulokset huomioon ottaen opettajat sekä muut kasvatusalan ammattilaiset ja -päättäjät tarvitsevat enemmän koulutusta yhdenvertaisuusteemoista. Tämän saavuttaminen vaatii esimerkiksi opettajankoulutuksen sisältöihin muutoksia.
 • Savisalo, Minna (2023)
  Tämä tutkimus kuvaa ja tulkitsee, miten perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 2014 (POPS) yleisessä osassa huomioidaan oppilaiden erilaiset sosioekonomiset taustat ja kulttuuripääomat. Sosioekonomisten taustojen yhteydestä oppimistuloksiin on runsaasti aiempaa ja hyvin tuorettakin tutkimustietoa. Kulttuuripääoman käsite tulee sosiologian tieteenalasta ja selittää koulutuksen periytymistä. Tämä tutkimus kiinnittyy laajaan koulutuksellisen tasa-arvon kysymykseen käsittelemällä yhtä koulutuksen eriytymisen ilmiötä. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet (POPS) ohjaa suomalaisen peruskoulun toimintaa ja pyrkii varmistamaan koulutuksellisen tasa-arvon toteutumisen. Tutkimus toteutettiin laadullisena tutkimuksena POPSin yleisen osan tekstin sisällönanalyysilla. POPS-tekstistä etsittiin kohtia, joissa tunnistetaan oppilaiden eroja sekä täsmennetysti oppilaiden sosioekonomiseen taustaan tai kulttuurisen pääomaan kytkeytyviä eroja. Tutkimuskysymykset olivat: 1) Mitä oppilaiden välisiä eroja perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 2014 yleisessä osassa tunnistetaan? 2) Mitä oppilaiden välisiä sosioekonomiseen taustaan tai kulttuuriseen pääomaan kytkeytyviä eroja perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 2014 yleisessä osassa tunnistetaan? Eroja tai erilaisuutta osoittavat ilmaisut tunnistettiin kiinnittämällä huomiota sanoihin ja taivutusmuotoihin. Ilmaisujen tunnistaminen vaati tutkijan tulkintaa tekstin tarkan merkityksen ja kontekstin suhteen. Löydetyt eroja osoittavat ilmaisut luokiteltiin aineistolähtöisesti. Analyysin tuloksena syntyi 12 luokkaa, jotka kuvaavat oppilaiden yleisiä eroja: 1) yksilöllisyys ja erilaisuus, 2) henkilökohtaiset ominaisuudet, 3) valmiudet, taidot ja osaaminen, 4) tarpeet, 5) oppimisen ja koulunkäynnin haasteet, 6) oppimis- ja koulutuspolut, 7) toimintatavat, 8) maailmankatsomukset, 9) ympäristö, 10) kieli ja kulttuuri, 11) tausta sekä 12) alueelliset erityispiirteet. Kaikkien löydettyjen eroja kuvaavien luokkien taustalla voitiin tulkita olevan oppilaiden taustatekijöiden tunnistamista. POPS siis ohjaa lukijaa huomioimaan oppilaiden taustatekijöiden eroja, mutta tämän näkökulman havaitseminen vaatii lukijalta teoriatietoon perustuvaa tulkintaa.
 • Kukkonen, Heini (2023)
  Tutkimukseni tavoitteena on kerätä tietoa siitä, kuinka varhaiskasvatuksessa hyödynnetään musiikkia alle kolmevuotiaiden perushoidon tilanteissa. Tämän lisäksi tutkin sitä, tulevatko musiikin aloitteet perushoidon tilanteissa lapsilta vai kasvattajilta. Aiempaa tutkimusta perushoidon tilanteista varhaiskasvatuksesta sekä musiikista varhaiskasvatuksesta löytyy runsaasti. Musiikin käytöstä perushoidon tilanteista ei sen sijaan löydy aiempaa tutkimusta. Tämän tutkimuksen menetelmänä käytettiin osallistuvaa havainnointia. Havainnointi tapahtui pääkaupunkiseudulla sijaitsevassa yksityisessä musiikkipäiväkodissa. Havainnointi tapahtui kyseisen päiväkodin alle kolmevuotiaiden lapsiryhmässä. Lapsiryhmässä oli kahdeksan lasta. Ryhmässä työskenteli varhaiskasvatuksen opettaja ja varhaiskasvatuksen lastenhoitaja. Tämän lisäksi ryhmässä oli oppisopimusopiskelija. Havainnoin ryhmää kolmena päivänä, kuusi tuntia per päivä. Perushoidon tilanteita kertyi havainnoidessa 97 kappaletta, joista 34 tilanteessa hyödynnettiin musiikkia. Tutkimuksen tuloksista selviää, että perushoidon tilanteissa käytettiin yhdeksää eri musiikin keinoa: rytmittelyä esineisiin, suulla ja kehoon, sekä laulamista, hyräilyä, loruttelua, soittimien soittamista, musiikin kuuntelemista ja äänimaiseman tekoa. Tutkimustulokset osoittavat, että lapset sekä kasvattajat hyödyntävät musiikkia perushoidon tilanteissa monipuolisesti. Perushoidon tilanteissa musiikilliset aloitteista 12 oli lasten tekemiä ja 22 oli kasvattajien tekemiä. Lasten musiikillisia aloitteita tapahtuu perushoidon tilanteissa kasvattajiin verrattuna merkittävästi vähemmän. Tästä huolimatta lasten aloitteista pystyy näkemään sen, että he osaavat käyttää musiikkia itseilmaisussa sekä vuorovaikutustilanteissa vertaisten tai kasvattajien kanssa.
 • Pesonen, Aada (2023)
  Tämän tutkielman tavoitteena oli selvittää miten opettaja voi edistää esiopetusikäisen lapsen lukemaan oppimista. Lukemaan opettaminen on perinteisesti katsottu kuuluvan koululle, joten päätin tutkia, miten paljon lukemaan oppimista ja siihen liittyviä taitoja opetellaan jo ennen kouluikää. Tässä tutkielmassa paneudun etenkin esiopetusikäisen lapsen lukemaan oppimisen edistämiseen kielellisen tietoisuuden näkökulmasta, sillä se nostetaan esiopetuksen opetussuunnitelman perusteissa esille. Käytän tutkielmassani aineistoja, jotka käsittelevät kokonaisvaltaisesti alle kouluikäisen lapsen lukemaan oppimista. Tie kohti lukemaan oppimista alkaa jo varhaisvuosien vuorovaikutustilanteista ja niiden merkitystä on korostettu laajasti erilaisissa tutkimuksissa. Sen sijaan jätän pois tutkimukset, jotka käsittelevät lukemaan oppimista vain kouluiässä, sekä tutkimukset, jotka käsittelevät varsinaisen lukutaidon opettelemista ja opettamista, sillä ne eivät kuulu esiopetuksen opetussuunnitelman perusteiden mukaan esiopetukseen. Varhaiskasvatuksen opettajan ei ole tarkoitus opettajaa esiopetusikäisiä lapsia varsinaisesti lukemaan. Menetelmänä käytin narratiivista kirjallisuuskatsausta. Narratiivisen kirjallisuuskatsauksen tarkoitus oli tiivistää aiemmin tehtyjä tutkimuksia. Tämä tarkoittaa sitä, että keräsin monipuolisesti erilaisia tutkimuksia hyödyntäen tietoa tutkielman aiheesta ja tein niiden pohjalta tämän tutkielman. Tutkielman tuloksiksi saatiin seuraavat asiat. Opettaja pystyi edistämään lapsen lukemaan oppimista monipuolisella vuorovaikutuksella lapsen kanssa. Toiminnan tuli olla lapsilähtöistä, tavoitteellista, lapsi täytyi tuntea ja opetusta täytyi eriyttää. Yhdessä leikkiminen, pelaaminen, lukeminen, keskustelu, loruilu, laulu- ja sanaleikit, kirjaimiin tutustuminen, kielelliset harjoitteet, lapsen motivaation kehittäminen ja ylläpitäminen, sekä kannustaminen lapsia leikilliseen lukemiseen edistävät esiopetusikäistä lasta lukemaan oppimisessa. Nämä tulokset ovat merkittäviä, jotta pystymme auttamaan lasta lukemaan oppimisessa. Tieto ja taito yllä mainittujenasioiden harjoittamiseen on aikuisella oltava, jotta jokaiselle lapselle mahdollistetaan lukemaan oppiminen.
 • Korvenkallas, Katariina (2023)
  Tavoitteet. Draamatoiminta nähdään perusopetuksen opetussuunnitelmassa (2014) sekä edistämässä että mahdollistamassa oppilaan terveen itsetuntemuksen kehittymistä ja toimivan vuorovaikutuksen rakentumista suhteessa toisiin ihmisiin ja ryhmiin. Tunne- ja vuoro-vaikutustaidot korostuvat perusopetuksen opetussuunnitelmassa (2014) niin laaja-alaisissa kuin ainekohtaisissa tavoitteissa. Tämän tutkielman tavoitteena on selvittää, mitä tuloksia aiemmassa tutkimuksessa on saatu draamakasvatuksen interventioiden vaikutuksesta ala-koululaisten tunne- ja vuorovaikutustaitoihin. Menetelmät. Tämä tutkielma on toteutettu kuvailevana kirjallisuuskatsauksena. Tutkimusai-neiston hankinnassa käytettiin sähköisen tiedonhaun palveluita Ericiä, Helkaa ja Google Scholaria. Tutkielman lopullinen aineisto koostuu viidestä tutkimusartikkelista, joista neljä on vertaisarvioitu. Analysoin aineiston lukemalla sen huolellisesti läpi useita kertoja, kooten siitä kattavat muistiinpanot tutkimuskysymyksen kannalta olennaisista asioista. Tulokset ja johtopäätökset. Tämän tutkielman tulokset osoittivat, että draamakasvatuksella oli myönteisiä vaikutuksia alakoululaisten tunne- ja vuorovaikutustaitoihin valituissa tutkimuksissa. Analyysin perusteella voidaan siis todeta, että aiemmissa tutkimuksissa draamakasvatuksen avulla on voitu edistää alakoululaisten tunne- ja vuorovaikutustaitoja. Aineiston draamainterventiot edistivät tunne- ja vuorovaikutustaitoja, jotka havaittiin kohonneena empatiana, mielen teorian edistymisenä ja prososiaalisen käyttäytymisen lisääntymisenä.
 • Korhonen, Tuulia (2023)
  Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, miten rasismista keskustellaan ja miten sitä käsitellään suomalaisessa korkeakoulukontekstissa ja erityisesti opettajankoulu-tuksessa aiemman tutkimuksen perusteella. Korkeakoulukontekstilla tutkimukses-sa perehdyttiin yleisesti suomalaiseen yliopistoinstituutioon ja kasvatustieteelli-seen tiedekuntaan. Tutkimuksessa tarkasteltiin miten rasismia oli tutkittu ja käsitel-ty, miten rasismia tunnistettiin ja millaisin käsittein rasismista puhuttiin sekä minkä-laista koulutusta rasismiin liittyen oli annettu korkeakoulutuksen kentällä. Kasva-tustieteen parissa rasismia on tutkittu paljon alemmilla koulutustasoilla, kuten pe-ruskoulussa kun taas rasismin tutkimus korkeakoulutuksessa on jäänyt vähäisem-mälle huomiolle. Viime vuosina opiskelijat ja media ovat nostaneet esille kasvavis-sa määrissä esiin yliopiston toimintaympäristössä esiintyvää rasismia ja syrjiviä käytänteitä, joiden käsittely on ollut puutteellista. Rasismiin liittyvät kannanotot se-kä samalla tutkimusten vähäisyys kertovat aiheen ajankohtaisuudesta ja tärkey-destä. Tutkimuksessa tuodaan esiin korkeakoulutuksen parissa vallitsevia arkisia ja tieteellisiä käytänteitä, joita kasvatusalan ammattilaiset välittävät tulevan ammat-tinsa työympäristöihin. Tutkimus toteutettiin kuvailevana kirjallisuuskatsauksena ja tutkimusmetodiltaan katsaus on integroiva. Aineistoa tarkasteltiin sisällönanalyysin menetelmällä. Tut-kimuksella rakennettiin kattavaa kokonaiskuvaa siitä, millä tavoin rasismista puhu-taan korkeakoulutuksessa ja erityisesti opettajankoulutuksessa sekä kasvatustie-teellisellä tutkimuskentällä. Kirjallisuus keskittyi teemoiltaan rasismiin ja sen eri muotoihin, korkeakoulutukseen, opettajankoulutukseen, kolonialismin perintöön koulutusinstituutioissa, monikulttuurisuuteen ja antirasistisiin koulutuksiin. Tarkas-teltaviksi aineistoiksi tutkimusta varten valikoitui tutkimuskirjallisuutta, julkisia kan-nanottoja, ajankohtaisia kyselyitä sekä uutisia. Pääosin tutkimusaineistoina toimi-vat suomalaiseen kontekstiin sijoittuvat tutkimukset. Tulokset osoittivat, että rasismin ilmiötä tarkastelevissa tutkimuksissa nousi esiin pääteemoja, jotka toistuivat useissa aineistoissa. Rasismiin liittyvien tutkimusten määrä oli noussut kasvavissa määrin viime vuosikymmeninä. Tutkimusten määrän nousu liitettiin rasismin ilmiön uutuuteen, joka tuli esille rasismin ilmiön tutkimuk-sissa osana maahanmuuttajien määrän lisääntymisenä Suomessa. Kirjallisuudes-sa huomio rasismin suhteen kohdistettiin myös vähemmistöryhmien kokemiin so-siaaliseen syrjintään. Suomalaisessa yhteiskunnassa yleisissä keskusteluissa, tie-teenkentällä ja korkeakoulutuksen toiminnassa huomio rasismin ilmiön suhteen tuotiin useimmiten esiin rasismia ja syrjintää eri muodoissa kokeneiden vähemmis-tönedustajien toimesta. Aineistojen perusteella yliopisto puuttui rasismiin liittyviin ongelmiin vasta kun ne oli tuotu esiin muiden toimijoiden toimesta. Yliopistojen ta-pa myös reagoida rasismin ilmenemiseen korkeakoulukontekstissa esittäytyi läh-tökohtaisesti ongelmallisena. Tulosten perusteella suomalaisessa opettajankoulutuksessa rasismia on käsitelty pääosin antirasistisen pedagogiikan, erilaisten antirasististen ja kulttuurienvälisten koulutusten, kulttuuritietoisuuden ja monikulttuurisuuden käsittelyn myötä tutki-muksissa. Tutkimuksissa ja erilaisissa koulutuksissa rasismista puhuttiin useimmi-ten vastaavilla korvaavilla termeillä kuten monikulttuurisuuden tai antirasismin kä-sitteiden kautta. Helsingin yliopiston kasvatustieteellisessä opiskelevat toivat esiin vuoden 2019 kyselyssä, että opettajankoulutuksessa käsitellään rasismia vähäi-sesti ja sitä tunnistetaan heikosti yliopiston toimesta. Kyselyssä tuli myös esille, että tiedekunnan kouluttajien puhetavoissa oli havaittavissa rasistisia piirteitä eikä yli-opistokoulutus antanut opettajille konkreettisia työkaluja rasismin käsittelemiseen opettajan ammatissa käytännöntasolla. Kasvatustieteellisessä tiedekunnassa oli herätty rasismin ilmiön käsittelyn suhteen kuitenkin jollain tasolla, koska kyselyn jälkeen tiedekuntaan oli palkattu tasa-arvo ja yhdenvertaisuuden asiantuntija sekä tiedekunnassa teetettiin taskuopas tasa-arvosta ja yhdenvertaisuudesta. Rasismin tunnistamiseen ja käsittelyyn liittyvät koulutukset eivät myöskään taanneet syrjivien käytänteiden muuttumista. Todelliseen muutokseen rasismin käsittelyn suhteen edellytettiin konkreettisia toimintatapoja niitä käsittelevissä ympäristöissä. Tärkeää on, että rasismin ilmiön tarkastelun tutkimusta kehitetään ja laajennetaan korkeakoulutuksessa sekä erityisesti kasvatustieteellisen tiedekunnan tiedeympä-ristössä. Tulevaisuuden kasvatusalan ammattilaiset sisäistävät koulutuksestaan normeja ja käytäntöjä, kuinka rasismia ymmärretään ja käsitellään arkisissa ympä-ristöissä, edes vieden nämä opitut normit koulumaailmaan ja esimerkillisesti lasten keskuuteen.
 • Oinonen, Tuuli (2023)
  Tavoitteet. Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää jo toteutettujen positiiviseen pedago-giikkaan pohjautuvien interventioiden vaikutuksia hyvinvointiin. Hyvinvoinnin teoreettisen taustan muodostaa PERMA-teoria, jossa hyvinvointi on määritelty viiden elementin mukai-sesti. Nämä viisi elementtiä ovat: positiiviset tunteet, sitoutuminen, ihmissuhteet, merkityk-sellisyys sekä saavutukset. Tutkimuksessa pyritään myös selvittämään eri tutkimusperustai-sia keinoja, joilla näiden PERMA-teorian elementtien kautta on pystytty vaikuttamaan hyvin-vointiin kouluissa. Menetelmät. Tämä tutkimus toteutettiin systemaattisena kirjallisuuskatsauksena, jossa tar-kasteltiin positiivisen pedagogiikan interventioita ja niiden yhteyttä oppilaiden hyvinvointiin. Tutkimuksen aineisto koostuu neljästä vuosina 2016-2022 toteutetuista tutkimuksista. Kol-messa tutkimuksista toteutettiin interventio, joissa toteutettiin erilaisia positiiviseen pedago-giikkaan pohjautuvia toimintamalleja tai pedagogisia menetelmiä. Neljännessä tutkimuksessa mitattiin vahvuuksien opettamisen yhteyttä onnellisuuteen kyselyn avulla. Tutkimuksen ai-neisto analysoitiin laadullisen tutkimuksen sisällön analyysin keinoin. Analyysissa pyrittiin erottamaan interventioiden vaikutuksia hyvinvointiin sekä eri pedagogisia toimintamalleja, joil-la hyvinvointia pystyttiin parantamaan. Tulokset ja johtopäätökset. Kaikilla tutkimukseen valituilla interventioilla oli myönteinen vaiku-tus oppilaiden kokemaan kouluiloon ja hyvinvointiin. Tehokkaina hyvinvointia edistävinä kei-noina nousivat esiin erilaiset oppitunnit, joissa opetetaan esimerkiksi luonteenvahvuuksista tai positiivisista tunteista, yhteistoiminnallinen työskentely ja kummitoiminta sekä opettajan antama positiivinen palaute. PERMA-teorian elementeistä etenkin positiivisiin tunteisiin, ih-missuhteisiin sekä koulutyöhön sitoutumiseen pystytään vaikuttamaan tehokkaasti erilaisin tutkimusperustaisin keinoin. Vahvuusperustaisella ja positiiviseen keskittyvällä opetuksella, jossa huomioidaan yksilön luonteenvahvuudet sekä tuetaan oppilasta riittävästi, on koululais-ten kokemuksien mukaan hyvinvointia lisäävä merkitys.
 • Helle, Martina (2023)
  Tämän tutkimuksen tavoitteena oli perehtyä monimateriaalisuuden kohtaamiin asenteisiin sekä sen vaikutukseen oppilaiden kiinnostukseen käsityön oppiainetta kohtaan. Käsityö on vuonna 2016 voimaan astuneiden opetussuunnitelmien perusteiden mukaan monimateriaalista ja yhdistää paitsi teknisen työn ja tekstiilityön, myös teknologiaopetuksen yhdeksi oppiaineeksi. Asenteilla tarkoitetaan opettajien ja oppilaiden suhtautumista yhtenäiseen käsityöhön. Tutkimusta verrattain tuoreesta aiheesta on tehty vain vähän, eikä tutkimuksia aiheesta ole koottu yhteen kirjallisuuskatsauksena. Tutkimusongelmaksi muodostui ensin sen selvittäminen, millaisina opettajat ja oppilaat kokevat monimateriaalisen käsityön hyödyt ja haitat ja toiseksi, millaisia seurauksia monimateriaalisen käsityön rantautumisella peruskoulujen käsityönopetukseen on ollut oppilaiden kiinnostukselle sukupuolittain jaoteltuna käsityön oppiainetta kohtaan. Tutkimus toteutettiin systemaattisena kirjallisuuskatsauksena, joka koottiin aineistosta sisällönanalyysin keinoin kolmesta alan artikkelista ja kuudesta Pro Gradu -tutkielmasta. Aineisto kerättiin Google Scholar -sivustolta rajaamalla hakuajan alarajaksi vuoden 2015 ja hakusanana monimateriaali*. Muutos käsityön oppiaineessa oli nopea ja monimateriaalisen opetuksen tarpeisiin ei varauduttu riittävästi. Opettajille ja opetuksen tarjoajille oli jäänyt myös epäselväksi, miten monimateriaalista yhtenäistä käsityötä pitäisi opettaa ja tulkintoja oli hyvinkin erilaisia. Opettajat pitivät myös opetussuunnitelman tavoitteita liian korkeina. Oppilaiden kiinnostuksesta käsityötä kohtaan nousi esille, että teknisen työn sisältöaluetta opiskelleet pojat ja tekstiilityötä opiskelleet tytöt olivat kiinnostuneempia valitsemaan käsityö valinnaiseksi aineeksi, kuin samansisältöistä opetusta käsityössä saaneet oppilaat. Pääasiassa oppilaiden suhtautuminen käsityön oppiaineeseen oli kuitenkin säilynyt positiivisena, poikien edelleen ollessa tyttöjä kiinnostuneempia käsitöistä. Aineistosta nousee esille ajatus käsityön oppiaineesta, jossa lähdetään sisältöjakoisesti opettamaan perustekniikoita ja materiaaleja ja muuntuu vasta myöhempinä vuosina monimateriaaliseksi. Tämä tukisi oppilaiden materiaalista osaamista ja heillä olisi tarvittavat tiedot ja taidot monimateriaaliseen tekemiseen.
 • Saaristo, Sari (2023)
  Lastensuojelun sijaishuollossa kasvavilla lapsilla tiedetään aiemman tutkimuksen perusteella olevan huomattavan paljon enemmän haasteita koulunkäynnin eri osa-alueilla ikätovereihinsa verraten. Lisäksi sijaishuollosta itsenäistyneiden ja muiden lasten koulutuspolkuja verrattaessa tulee ilmi muita merkittäviä eroja: sijaishuollosta itsenäistyneiden koulutustaso jää ikätovereita alhaisemmaksi, usein pelkän peruskoulun varaan. Koululla ja koulussa pärjäämisellä on kauaskantoisia vaikutuksia yksilön elämässä ja erityisesti peruskoulussa heikosti pärjääminen näyttää määrittelevän myöhempää koulutusuraa pitkälle. Tilastojen mukaan sijaishuollossa kasvaneet kokevatkin useammin myöhemmässä elämässään työttömyyttä ja heikompaa toimeentuloa, ja he voivat huonommin useammalla eri hyvinvoinnin mittarilla. Tämän tutkimuksen tarkoitus on ollut selvittää, millaiset tekijät vaikeuttavat ja mitkä edesauttavat kodin ulkopuolelle sijoitetun lapsen koulunkäyntiä. Tavoitteena on siis saada tuoretta tietoa siitä, miten kodin ulkopuolelle sijoitettuja lapsia voisi koulunkäynnin osalta paremmin tukea. Tutkimus on tehty systemaattisena kirjallisuuskatsauksena. Systemaattinen kirjallisuuskatsaus on tieteellinen metodi, jossa hyödynnetään ja tutkitaan aiemmin tehtyä tutkimusta ja niiden tuloksia. Systemaattisen kirjallisuuskatsauksen avulla voidaan koota valittua ilmiötä tarkastelevien tutkimuksien tuloksia synteesinomaisesti yhteen. Katsauksen aineisto perustuu Helda-, Ebscohost-, Eric- sekä Google Scholar -tietokantojen hakuihin. Valittu aineisto sisältää yhdeksän vertaisarvioitua tutki-musta tai artikkelia, jotka ovat julkaistu vuosien 2017–2022 välillä. Tämä katsaus tuo ilmi, että sijaishuollossa kasvavien lasten koulunkäyntiä, sekä koulusuoriutumisen että kouluhyvinvoinnin osa-alueilla edistää se, että lapsella on turvallinen ja välittävä sijaishuolto-paikka, jonka aikuiset auttavat ja tukevat lapsia kaikissa muutoksissa ja siirtymissä ja tarjoavat lapselle tukea koulunkäynnin rutiineissa ja muuttuviin tilanteisiin sopeutumisessa. Koulunkäynti onnistuu parhaiten, kun lapsi on kiinnittynyt kouluun ja kouluympäristöön sekä koulun aikuisiin turvalli-sesti ja hänellä on positiivisia ajatuksia kouluun liittyen. Vähäiset muutokset ja vaihdokset lapsen elämässä sekä ennakoiva tuki mahdollisissa muutostilanteissa kannattelevat lasta. Osaava ja lastensuojelun arkea ymmärtävä opettaja, jolla kiinnostusta tehdä moniammatillista yhteistyötä lapsen elämän tärkeiden aikuisten kanssa tukee onnistumista. Koulun tarjoamat tukitoimet, ajoissa ja riittävän pitkään tarjottuna, hyödyttävät sijaishuollossa asuvan lapsen koulunkäyntiä. Tällöin lapselle syntyy luottamus, turva ja positiivinen tunne paitsi oppimista ja koulua ja kouluympäristöä kohtaan, myös omaa tulevaisuuttaan ja mahdollisuuksiaan kohtaan.
 • Ukkola, Hilma (2023)
  Tavoitteet. Lukutaito on tärkeä taito niin opiskelussa, työelämässä kuin vapaa-ajallakin. Lu-kemaan oppiminen on yksi keskeisimmistä koulussa opittavista taidoista, jotta yksilö voi kas-vaa osaksi yhteiskuntaa ja ymmärtää ympäröivää maailmaa. Ilman sujuvaa lukutaitoa lapsen tiedonsaanti ja oppiminen rajoittuvat huomattavasti. Erityisopetusta tarvitsevien oppilaiden määrä on Suomessa kasvanut koko 2000-luvun ajan, ja lukivaikeudet ovat merkittävin eri-tyisopetuksen tukea vaativa oppimisen ongelma alaluokkalaisilla. Tämän tutkielman tarkoi-tuksena on selvittää, millä tavoin alkuopetuksessa voidaan tukea oppilaita, joilla on lukemis-vaikeus. Menetelmät. Tutkimus toteutettiin kuvailevana kirjallisuuskatsauksena. Aineisto rajattiin 2000-luvulla julkaistuun aihetta käsittelevään tutkimukseen. Aineiston analyysimenetelmänä on käytetty aineistolähtöistä sisällönanalyysiä. Aineisto on haettu tietokannoista Helka, Google Scholar ja Eric. Hakusanoina on käytetty muun muassa sanoja lukemisvaikeus, dysleksia, alkuopetus, lukivaikeus, reading disorder ja learning difficulty. Tulokset ja johtopäätökset. Tutkimusaineistosta löydettiin tuenmuotoja niin teknisen lukutai-don kuin luetunymmärtämisen taidon kehitykseen. Teknistä lukutaitoa tuettiin perinteisellä eri-tyisopetuksella, Ekapelillä ja yksilöllisellä lukikuntoutuksella. Erityisen hyviä tuloksia saatiin yhdistämällä erityisopetus ja Ekapeli. Luetunymmärtämisen taitoa pyrittiin kehittämään ja tu-kemaan aktivoimalla vanhempia lukemaan ääneen lapsilleen. Tulosten perusteella kaikissa tuenmuodoissa oleellista on säännöllisyys ja pitkäjänteisyys. Konkreettisten keinojen lisäksi tutkimusaineistossa korostettiin motivaation ja onnistumisen kokemusten merkitystä, kun ky-seessä on lapsi, jolla on lukemisvaikeus.
 • Fabricius, Mathilda (2023)
  Majoriteten av världens befolkning identifierar sig idag som flerspråkiga. Den ökade flerspråkigheten har fört med sig ett behov av förändring om hur vi ska tänka kring flerspråkighet och pedagogik. Syftet med denna studie var att ta reda på hur klassläraren kan stöda flerspråkiga elevers lärande samt hur skolledningen kan hjälpa läraren i deras arbete. Studien är utförd som en kvalitativ litteraturstudie, där utgångspunkten ligger i att granska existerande vetenskapliga artiklar. Materialet bestod av åtta finsk- och svenskspråkiga vetenskapliga artiklar, publicerade efter år 2012. Artiklarna har analyserats genom en systematisk litteraturanalys. Analysmetoden är induktiv, då jag utgått från den insamlade litteraturen i syfte att hitta korrelerande och återkommande teman som besvarar forskningsfrågorna jag ställt. Resultatet visade att genom att på olika sätt synliggöra språk och tillåta användning av olika språk i undervisningssituationer möjliggör man för eleven att uttrycka sin egentliga kunskapsnivå. Aktiv språkanvändning vid olika tillfällen och situationer utvecklade vardagsspråket till ett mer skolrelaterat språk, där läraren hade möjlighet att fungera som språkligt stöd i sociala undervisningssituationer. Resultatet visade även att bemötandet av flerspråkighet på ett affirmativt sätt, genom att skapa en accepterande klassmiljö var man öppet visade att flerspråkighet är en rikedom och använde flerspråkighet som en resurs var av betydande mening. Det framkom också att lärarna är i behov av stöd i form av fortbildning och andra utbildningstillfällen som skolledningen ansvarar för. Slutsatsen är att ett fungerande och flexibelt samarbete behövs mellan alla involverade, det vill säga bland skolpersonal och mellan hem och skola. Av lärare och skolledning förväntar man sig ett positivt och accepterande förhållningssätt samt aktuell kunskap om flerspråkighet.
 • Witikainen, Veera (2023)
  Tavoitteet. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, miten piirtämisen avulla voidaan tukea opitun muistamista alkuopetuksessa. Aiemmat tutkimukset ovat todistaneet muistiinpanojen tekemisen edistävän oppijan kykyä muistaa oppimaansa. Alkuopetuksen oppilaat ovat kuitenkin usein luku- ja kirjoitustaidon oppimisessa niin alkuvaiheessa, että heidän ei voida olettaa kirjoittavan muistiinpanoja samaan tapaan kuin vanhemmat oppilaat. Tässä tutkimuksessa selvitetään piirtämisen keinoin saatavaa vastaavaa hyötyä muistiinpanoina. Tässä tutkimuksessa keskitytään kolmeen piirtämisen tapaan, jotka ovat vapaa piirustelu, strukturoitu piirustelu sekä aiheeseen liittyvä piirtäminen. Menetelmät. Tämä tutkimus toteutettiin integroivana kirjallisuuskatsauksena. Integroivassa kirjallisuuskatsauksessa aineisto on moninaista. Siinä yhdistyy piirteitä niin narratiivisesta kuin systemaattisesta kirjallisuuskatsauksesta. Aineistoksi valikoitui seitsemän kansainvälistä, vertaisarvioitua tutkimusartikkelia. Tulokset ja johtopäätökset. Kirjallisuuskatsauksen perusteella vapaan piirustelun olevan haitallista kyvylle palauttaa mieleen opittua sisältöä. Tästä syystä se ei sovellu tukemaan muistia alkuopetuksessa. Strukturoitu piirustelu, eli erilaisten geometristen kuvioiden värittely ja varjostus, voidaan aineiston perusteella todeta edistävän opeteltavan asian muistamista. Kolmantena piirtämisen tapana tutkin aiheeseen liittyvää piirtämistä. Aineiston perusteella se toimii muistiinpanoina. Piirtäessään oppilas joutuu käsittelemään opeteltavaa asiaa tarkasti voidakseen luoda siitä kuvan. Se ohjaa oppijaa myös palaamaan opeteltavaan materiaaliin tämän huomatessa puutteita tiedoissaan, kun hän ei kykene tietojensa perusteella luomaan piirrosta. Piirtäessä oppijasta tulee myös oppimistilanteessa aktiivinen toimija. Lisäksi piirustus toimii muistiinpanona myös siinä mielessä, että se toimii ulkoisena muistinvälineenä. Aiheeseen liittyvä piirustus kuvaa asiaa ja siitä voidaan tarkistaa tarvittavia seikkoja myös jälkikäteen kertaamatta koko opiskeltavaa materiaalia.