Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by department "Käyttäytymistieteet"

Sort by: Order: Results:

 • Linna, Iina (2019)
  Tavoitteet. Vielä tänä päivänä suurempi osa teknologian parissa työskentelevistä tai teknologiaa kehittävistä ovat miehiä, ja vuosien ajan on yritetty selvittää syitä naisten vähäisempään kiinnostukseen luonnontieteitä, kuten matematiikkaa kohtaan. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää 3.-7.-luokkalaisten tyttöjen ja poikien asenne-eroja matematiikkaa kohtaan ja sitä, onko musiikki- tai/ja peliharrastukseen käytetty aika yhteydessä matematiikka-asenteeseen. Aikaisemmat asenteiden tutkimukset ovat keskittyneet pitkälti tutkimaan asenteita teknologiaa tai muita STEM-aineita kohtaan. Matematiikka-asennetta selvittäneet aikaisemmat tutkimukset ovat kuitenkin päätyneet useasti samankaltaiseen lopputulokseen. Tutkimusten tuloksissa on käynyt ilmi, että tyttöjen ja poikien erot asenteessa matematiikkaa kohtaan ovat itse asiassa hyvin pieniä. Menetelmät. Tutkimuksessa tutkittiin 3.-7.-luokkalaisia tyttöjä ja poikia, ja aineisto koostui 86 vastaajasta (n = 86). Analyysissä käytettiin asennetta kuvaaville summamuuttujille (tietoisuus, arvioidut kyvyt, arvostus, sitoutuminen ja kokonaisvaltainen asenne) riippumattomien otosten T-testiä, sekä Mann-Whitneyn U-testiä. Musiikki- tai/ja peliharrastukseen käytetyn ajan yhteyttä matematiikka-asenteeseen tutkittiin ristiintaulukoinnin avulla. Tulokset ja johtopäätökset. Tutkimuksen aineistoa voisi kuvata kaiken kaikkiaan hyvin matematiikkamyönteiseksi. Tutkielmassa ei löydetty merkitseviä eroja tyttöjen ja poikien välillä asenteessa matematiikkaa kohtaan, eikä musiikki- tai peliharrastukseen käytetyllä ajalla ollut merkitsevää yhteyttä matematiikka-asenteeseen. Tulokset vahvistavat käsityksiä siitä, että erot tyttöjen ja poikien matematiikka-asenteessa ovat todellisuudessa pieniä. Tulokset myös kannustavat pohtimaan vielä laajemmin syitä sille, miksi luonnontieteiden opiskelu ei juuri innosta tyttöjä vielä tänä päivänäkään, vaikka alakouluiässä asenteet matematiikkaa kohtaan ovat vielä hyvinkin myönteisiä.
 • Hannamari, Weurlander (2020)
  Tämän kandidaatin tutkielman tarkoituksena oli koostaa aikaisempia tutkimuksia kuvailevan kirjallisuuskatsauksen keinoin ja tarkastella onko luonnossa olemisella ja liikkumisella sellaisia ihmisen hyvinvointia edistäviä tekijöitä, joita voidaan hyödyntää kasvatuksen ja koulutuksen kontekstissa ekososiaalisen sivistyksen teorian näkökulmasta. Tutkimuskysymykseni ovat 1. Millaisia aineettomia hyötyjä luonto tarjoaa ihmisen hyvinvoinnin edistämiseen? 2. Miten luonnon tarjoamia hyvinvointivaikutuksia voidaan hyödyntää opetuksessa ja kasvatuksessa ekososiaalisen sivistyksen näkökulmasta varhaiskasvatuksen ja peruskoulun kontekstissa? Aineisto muodostui Googlen Scholar (3), Journal (3) ja Helka (3) tietokannoista kerätyistä artikkeleista. Yksi tutkimuksista valikoitui mukaan taustatutkimusta tehdessäni. Aineisto koostui kymmenestä (10) tutkimusartikkelista, joista seitsemän (7) on suomeksi, yksi suomalainen tutkimus, joka on englanniksi ja kaksi (2) espanjalaista tutkimusta, jotka olivat englanninkielisiä. Aineiston analyysi toteutettiin sisällön analyysin keinoin hyödyntäen teoriaohjaavasti suuntautunutta menetelmää. Tulokset antoivat viitteitä siitä, että luonnossa oleminen voi parantaa ihmisen psyykkistä, sosiaalista sekä fyysistä hyvinvointia ja vihreä ympäristö edistää lasten kognitiivisia taitoja, kuten työmuistia ja tarkkaavaisuutta. Työelämän kontekstiin liittyvässä tutkimuksessa havaittiin, että luonnossa olemisella ja ulkoilulla on vaikutusta positiivisesti työn imuun, tarmokkuuteen sekä tuottavuuteen. Tulosten perusteella luonnon hyvinvointivaikutuksia voisi hyödyntää myös varhaiskasvatuksen ja peruskoulun kontekstissa ekososiaalinen sivistys huomioiden.
 • Rytsölä, Senja (2020)
  Jag har valt att skriva om barnens rörelsemönster, eftersom det är ett aktuellt ämne då barn rör sig allt mindre nuförtiden. Fysisk aktivitet ser även annorlunda ut på olika daghem och genom att lyfta fram detta kan man inspireras av andras sätt att röra på sig. Syftet med studien är att ta reda på hur små barns rörelseaktiviteter ser ut på daghem. Jag vill få reda på om barnen rör sig tillräckligt under daghems dagen och i vilka aktiviteter barnen rör på sig. I studien fokuserar jag på barn i åldrarna tre till fem, eftersom de oftast har utvecklade grundmotoriska färdigheter. Baserat på studiens syfte, är mina forskningsfrågor följande; 1. Hur mycket rör barn på sig under vardagen på daghem? 2. Hurdana rörelseaktiviteter tar barnen del av under vardagen på daghem? Studien är utförd med hjälp av frågeformulär med fasta och öppna svarsalternativ. Studien har både en både kvalitativ och kvantitativ forskningsansats. Infomanterna för studien är 10 stycken lärare inom småbarnspedagogik i en kommun. Resultatet visar att barnen i allmänhet rör sig tillräckligt samt mångsidigt. Det framkom att de flesta pedagoger ansåg att barnen i deras grupp rör sig i enlighet med Ubildniningssty-relsens rörelse rekommendationer, medan några lärare påpekade att barnen kunde röra sig mer. Alla barn ges möjligheten att leka fysiskt aktiva lekar både inomhus och utomhus samt i olika miljöer, som skogen och parker. Barn har rätt till att röra på sig och ska upp-muntras att göra det oavsett miljö.
 • Veijola, Anna (2020)
  Tutkielmassani tarkastelen ammattikoulun keskeyttäneiden nuorten keskeyttämisen syitä. Opintojen keskeyttäminen ja etenkin ammattikoulun keskeyttäminen on edelleen yleistä, vaikka tähän ongelmaan on pyritty vaikuttamaan erilaisilla poliittisilla päätöksillä. Keskeyttämisestä on tehty tutkimuksia sekä selvityksiä, kuitenkin nuorten näkökulma näistä tutkimuksista puuttuu. Siksi halusinkin perehtyä tutkimuksiin, jossa nuoret ovat itse päässeet kertomaan kokemuksi- aan koulusta sekä siitä, mitkä tekijät he näkevät syiksi omaan ammattikoulutuksen keskeyttä- miseensä. Tutkimuksen tarkoituksena onkin ymmärtää paremmin nuorten kuvaamia syitä am- mattikoulun keskeyttämiseen. Tutkimuskysymykseksi muodostui: mitkä tekijät vaikuttavat nuor- ten näkökulmasta ammattikoulun keskeyttämiseen sekä Tutkielma on toteutettu kuvailevana kirjallisuuskatsauksena, joka koostuu kymmenestä koulutuksen keskeyttämistä käsittelevästä tieteellisestä lähteestä. Aineisto on hankittu HELKA- tietokannasta sekä jo löytyneiden aineistojen lähdeluetteloista. Aineiston valinta perustui siihen, kuinka hyvin ne vastaavat tutkimuskysymykseeni. Analyysi on toteutettu teemoittelemalla aineisto keskeyttämiseen ajaviin syihin sekä etsimällä aineistosta yhteneväisiä syitä. Tuloksissa olen esitellyt syyt, jotka esiintyivät useammassa käyttämässäni tieteellisessä artikkelissa. Tulosten mukaan ammattikoulun keskeyttämiseen ajavat syyt ovat moninaisia, yksilöstä sekä hänen elämäntilanteestaan riippuvaisia. Keskeyttämiseen ei siis ole suoraviivaista tietä, vaikka riskitekijöitä keskeyttämiseen voidaankin nähdä olevan. Karkeasti jaoteltuna keskeyttämisen syyt voidaan kuitenkin aineistoni perusteella eritellä neljään eri kategoriaan; koulun ilmapiiriin liittyviin tekijöihin, koulun ulkopuolisiin tekijöihin, työelämään suuntautumiseen sekä vääräksi koettuun alavalintaan. Aineistoni perustui suurimmaksi osaksi nuorten omiin tarinoihin koulutuksen keskeyttämisestä sekä keskeyttämiseen aiheuttaneesta elämäntilanteesta. Kategorioihin jakamani syyt esiintyivät näissä tarinoissa usein samanaikaisesti ja keskeyttämiseen johtaneita syitä oli usein enemmän kuin yksi. Tutkielmani tarjoaa ymmärrystä keskeyttämiseen johtaviin syihin ja näin mahdollisuutta pohtia sitä, miten keskeyttämistä voitaisiin vähentää nuorten keskuudessa.
 • Mellin, Sandra (2020)
  Mål. Syftet med denna avhandling var att undersöka den anonyma rekryteringens effekter på diskrimineringen inom rekrytering. Tidigare forskning tyder på att diskriminering fortfarande är en betydande orsak till den ojämlika arbetsmarknaden. På basis av relevant litteratur har jag redogjort för den anonyma rekryteringens möjligheter och svagheter för att hindra gynnande av majoritetsgruppen i rekryteringsprocessen. Metoder. Avhandlingen som har utförts är en beskrivande litteraturöversikt. Som inriktning valde jag att göra en integrerande översikt. Jag har främst använt mig av kedjesökning från relevanta artiklars referenslitteratur. Sökning i databaser användes också, men på grund av begränsat publicerat material ansåg jag att kedjesökning ledde mig till mer relevant litteratur. Jag analyserade 9 stycken artiklar i mål om besvara mina forskningsfrågor. Artiklarna är främst publicerade inom de senaste fem åren, men jag använde mig också av lite äldre litteratur. Studierna är huvudsakligen utförda i Europa, men också i USA och Australien. Resultat och slutsatser. På basis av en genomgående analys kom jag fram till att anonym rekrytering hade en inverkan på diskriminering på många olika sätt. I vissa fall ledde metoden till det önskade resultatet; en nedgång i diskriminering, men den kunde också resultera i att de underrepresenterade gruppernas chans till intervju och jobberbjudande var lägre i jämförelse med traditionell rekrytering. Som slutsats kan man dra att anonym rekrytering kan fungera som en snabblösning i en organisation där diskriminering ofta förekommer, men för att i grund och botten bota problemet krävs en mer genomgripande strategi. Eftersom diskriminering är ett strukturellt problem, kan det inte åtgärdas genom att endast tillfälligt undangömma faktorer som kan orsaka ojämlikhet.
 • Åkerlund, Iris (2020)
  Mål. Syftet med avhandlingen är att utgående från aktuell forskning kartlägga arbetsrotationens inverkan på den upplevda motivationen och prestationsförmågan i arbetet. Detta för att skapa en djupare förståelse för effekten av arbetsrotation som en metod för kompetensutveckling. Eftersom tidigare forskning inte uttryckligen undersökt arbetsrotationens för- och nackdelar kommer även de att diskuteras i denna avhandling. Teoridelen baserar sig på de för temat mest centrala begreppen, vilka i detta fall är arbetsrotation, motivation och prestationsförmåga. I samband med begreppet motivation kommer även motivationsteorierna Maslows behovshierarki, Vrooms förväntningsteori samt teorin om självbestämmande att behandlas. I analysen behandlas arbetsrotationens påverkan på motivationen även utifrån dessa teoretiska ramverk. Metoder. Studien utfördes i form av en beskrivande litteraturöversikt med en integrerande infallsvinkel. Avsikten med studien var att skapa en bred helhetsuppfattning som även innefattar en kritisk granskning. Materialet, utifrån vilken analysen gjorts, består av 12 vetenskapliga artiklar och en vetenskaplig bok. Resultat och slutsatser. Resultatet av analysen antyder att arbetsrotationen är en betydelsefull kompetensutvecklingsmetod som under rätta omständigheter leder till att anställda upplever en högre grad av både motivation och prestationsförmåga. Resultaten indikerade även att metoden inte används hos alla organisationer i kompetensutvecklingssyfte, utan istället för att omplacera eller markera lågt presterande individer.
 • Westerlund, Ellen (2020)
  Mål. Sedan 1970-talet har man inom ledarskapsforskning intresserat sig för könsskillnader. Syftet med den här avhandlingen var att redogöra för könsskillnader specifikt inom rektorsyrket för att klargöra om manliga och kvinnliga rektorer skiljde sig åt i sitt ledarskap. Analysen utförs med pedagogiskt ledarskap och instructional leadership som utgångspunkt. Målet var att klargöra vilka könsskillnader som fanns inom rektorers pedagogiska ledarskap samt vilket kön som var en mer aktiv utövare av instructional leadership. Metoder. Avhandlingen utfördes som en beskrivande litteraturöversikt med en integrerande infallsvin-kel. Som material till analysen användes åtta relevanta artiklar som var högst sex år gamla. Materialet baserade sig på studier från olika delar av världen och alla artiklar var i elektroniskt format. Resultat och slutsatser. På basen av analysen ansågs kvinnor vara mer aktiva utövare av instructional leadership. I analysen undersöktes även olika ledarskapsförmågor och inom vissa förmågor syntes könsskillnader. De områden inom pedagogiskt ledarskap där man identifierade könsskillnader var inom kommunikation, beslutsfattande, visionära förmågor samt att sätta upp mål i samarbete med andra. Inom problemlösning, tidshantering & tidfördelning, självkännedom, konflikthantering, flexibilitet och hängivenhet till organisationstillväxt syntes inga tydliga könsskillnader. Även om resultatet visar på vissa skillnader i kvinnliga och manliga rektorers ledarskap, kan konstateras att båda könen är lika bra inom majoriteten av ledarskapsförmågorna som jämfördes.
 • Sundberg, Linda (2020)
  Syftet med kandidatavhandlingen är att göra en studie kring krisen i småbarnspedagogiken. När jag talar om ”krisen i småbarnspedagogiken” relaterar jag till den pågående samhällsdebatten. Det är inte frågan om en pedagogisk kris i sig utan en samhällelig kris som påtalar brister i strukturella frågor och personalbristen. I avhandlingen granskas hur krisen kunde lösas och hur den påverkar barnets rättigheter till en god småbarnspedagogik. Attityder till aktivism inom småbarnspedagogiken är en genomgående frågeställning. I studien används en fenomenologisk forskningsmetod (kvalitativ ansats) och utgår från empiriska data som jag samlar på basis av intervjuer. Jag intervjuar fyra personer (två som jobbar på fältet, professorn i småbarnspedagogik och barnträdgårdslärarförbundets ordförande). Resultatet visar att de intervjuade hade en positiv attityd till aktivism och alla informanter var redo att strejka för att få bättre löner. Den låga lönen och yrkets låga status ansågs vara de främsta orsakerna till personalbristen i branschen men också den inre konflikt som uppkommer hos behörig personal som inte har resurser att utföra sitt arbete i enlighet med styrdokumenten. Barnets rättigheter påverkas av krisen såtillvida att barngrupperna är för stora, personalstyrkan och kompetensen är ojämn och småbarnspedagogiken är ojämställd- kvaliteten på pedagogiken varierar drastiskt mellan olika daghem och kommuner.
 • Soini, Sonja (2020)
  Syftet med min studie är att undersöka på vilket sätt barns tvåspråkighet diskuteras på tidskriften Vauvas webbplats. Jag har därför analyserat både tidskriftens egna internetartiklar och relevanta diskussioner på webbplatsens diskussionsforum. Jag är intresserad av vilka teman som dyker upp gällande barns tvåspråkighet och ifall dessa teman är samma i artiklarna och på diskussionsforumet. Mina forskningsfrågor är: 1. Hur diskuteras tvåspråkighet hos barn i tidskriften Vauvas onlineartiklar? 2. Hur diskuteras barns tvåspråkighet på tidskriften Vauvas diskussionsforum? 3. Hurdana likheter och skillnader framträder mellan hur tidningen diskuterar barns tvåspråkighet och hur läsarna gör det? Detta är en kvalitativ studie där jag arbetat med materialet systematiskt genom att organisera och kategorisera det samt bildat mig en uppfattning av materialet genom att undersöka vilka skillnader och likheter det går att urskilja i det. Jag har använt mig av tematisk analys och har därmed granskat vilka återkommande teman angående barns tvåspråkighet som förekom i materialet. Resultatet visar att artiklarna målar upp en allmänt positiv bild av barns tvåspråkighet, vilket också gick att finna i diskussionstrådarna på forumet, där två ofta förekommande motiveringar var att språken är en viktig kulturell faktor samt att tvåspråkighet förknippas med sociala och kognitiva fördelar. På forumet fann jag två kategorier där tvåspråkighet problematiseras: vissa språk anses mer nyttiga än andra samt att språkutvecklingen kan hämmas av flerspråkighet. Att pedagoger är medvetna om hurdana attityder t.ex. föräldrar har gentemot tvåspråkighet ger dem ett perspektiv som kan hjälpa dem stöda tvåspråkiga barns utveckling, synliggörandet av språklig mångfald samt samarbetet mellan daghem och föräldrar.
 • Nyberg, Lina Fredrika (2020)
  Undersökningens syfte är att samla kunskap om ämnet undervisning i ridning och hästkunskap och ta reda på vilken betydelse som ämnet ges i ridlärarutbildningen. I och med att examensgrunderna för ridlärares yrkesexamen förnyades i samband med den senaste reformen av yrkesutbildningen, är det relevant att ta avstamp i examensgrunderna. Direktiven i examensgrunderna innefattar kompetenskrav för godkänd prestation och därmed också vad som ska studeras i den förberedande utbildningen. I tolkningen och förverkligandet av examensgrunderna har yrkeslärarna en viktig roll och det finns många faktorer som påverkar utfallet. Den övergripande forskningsfrågan är: På vilket sätt tolkar och förverkligar yrkeslärare examensdelen undervisning i ridning och hästkunskap? Som metod valdes kvalitativ temaintervju med intervjuer av två verksamma yrkeslärare som undervisar i ämnet. Materialet analyserades med hjälp av meningskoncentrering. Resultatet visar att lärarna tolkar innehåll och krav i examensgrunderna mycket lika. De anser att innehållet speglar den mångsidiga kompetens som ridlärare behöver i sitt arbete på ridskolan. Ridläraren ska kunna handleda ryttare i att utföra tekniska rörelser i ridning men också en förmåga att förmedla känsla understryks. Ridning och hästkunskap ses som sammanflätade. Undervisning i hästkunskap beskrivs som att handleda ryttare i hästens skötsel. Förverkligandet av examensdelens undervisning beskrivs av lärarna som flexibelt och studiecentrerat, och de samarbetar med andra läroanstalter både på nationell och internationell nivå. I undervisningen ses speciellt planering, praktisk övning, observation och feedback som viktiga metoder. Undersökningen visar att ämnet präglas av tradition och tyst kunskap i dagens utbildning av ridlärare. Resultatet kan förhoppningsvis leda till att man reflekterar mera över branschens praxis, och utnyttjar den forskning som finns tillhanda.
 • Lindholm, Ellinor (2020)
  Mål. Syftet med avhandlingen är att analysera på vilket sätt den fysiska arbetsmiljön påverkar anställdas prestation och arbetstillfredsställelse, samt hur man i framtiden skall kunna skapa kontorsmiljöer som gynnar prestationer och där arbetarna mår bra. Tanken bakom avhandlingen är att upplysa organisationer om hur viktig arbetsmiljön är för de anställda, eftersom många or-ganisationer idag implementerar nya kontorskoncept utan att se konsekvenserna av dem. Studi-ens bakgrund baserar sig på en diskussion kring de centrala begrepp som idag formar den fy-siska arbetsmiljön, så som hållbart arbetsliv, digitalisering, kontorsdesign och en lyckad föränd-ringsprocess. Dessutom presenteras Vischers (2003) miljökomfortmodell som en förklaring till sambandet mellan den fysiska arbetsmiljön och psykosociala faktorer. Metoder. Avhandlingen är uppbyggd som en beskrivande litteraturstudie, med en integrerad infallsvinkel för att beskriva ämnet i ett flertal perspektiv. I studien har använts 13 stycken vetenskapliga artiklar som valts ut med hjälp av specifika sökord. Resultat och slutsatser. Resultaten visade på att olika kontorsdesigns har olika inverkan på både prestation och arbetstillfredsställelse. Resultaten visade också på att skillnaderna är organisationsspecifika och att dessa går att påverka genom anpassning och fungerande förändringshantering. Slutsatsen är att handledning och inkludering av de anställda i framtiden kommer bli avgörande för en organisations framgång och hållbarhet. Fokus kommer med andra ord först behöva läggas på individnivå, det vill säga på de anställda och deras premisser och därefter på de fysiska aspekterna i arbetsmiljön.
 • Rautakorpi, Milla (2020)
  Korkeakoulutuksen ekspansio on johtanut alojen keskinäiseen eriytymiseen, ja korkeakoulualoista onkin tunnistettavissa niin kutsuttuja eliittialoja. Tutkielman tarkoituksena oli tarkastella näille eliittialoille valikoitumista suomalaisessa kontekstissa. Oletuksena oli, että eliittialat ovat voimakkaasti periytyviä ja mielenkiinnon kohteena olivatkin ne erityispiirteet, jotka ovat yhteydessä tähän periytyvyyteen. Keskeisinä käsitteinä toimivat sosiaalinen liikkuvuus sekä sosiaalinen sulkeuma, joiden avulla tarkasteltiin valintamenettelyä sekä eliittiaseman ylläpitämistä. Tutkielman tutkimuskysymykset olivat: 1) Minkälaiset mekanismit ovat yhteydessä eliittialoille valikoitumiseen ja 2) Millaiset opiskelijat valikoituvat lääketieteen alalle, ja ketkä jäävät pois? Tutkielma on toteutettu kuvailevana kirjallisuuskatsauksena, ja aineisto koostui seitsemästä tutkimusartikkelista, jotka sijoittuivat yhtä lukuun ottamatta suomalaiseen kontekstiin. Aineisto on kerätty EBSCOhost-tietokannasta sekä harkinnanvaraisesti lumipallo-otannalla. Analyysimenetelmänä käytettiin teorialähtöistä temaattista analyysiä, jolloin aineistosta on etsitty sekä nostettu esiin samankaltaisuuksia, jotka ovat muodostettu teemoiksi. Tulosten perusteella lääketieteelliseen valikoidutaan akateemisen taustan perheistä, ja se on voimakkaasti periytyvä ala. Näennäisesti avoimeen kilpailuun perustuva korkeakoulujen valintamenettely ylläpitää eliittialojen periytyvyyttä, eikä edistä sosiaalista liikkuvuutta. Tämä selittyy muun muassa maksuttoman koulutuksen sekä valintakokeiden rinnalle syntyneillä varjomarkkinoilla, ja niiden vaatimilla taloudellisilla resursseilla. Kilpailluille eliittialoille hakeutuminen voi olla yhteydessä myös itsensä ulossulkemiseen, sosiaalisen sijainnin aiheuttamien jännitteiden sekä valintakentän etäisyyden vuoksi.
 • Tallqvist, Linn (2020)
  Det huvudsakliga syftet med min kandidatavhandling är att beskriva, analysera och tolka frågan om hur väl förberedda studeranden är med tanke på det kommande föräldrasamarbetet. Jag vill dessutom ta reda på vilken pedagogens professionella roll och ansvar är i sammanhanget, samt skapa mig en bild av hur studerandena uppfattar sig själva i relation till den professionella rollen och vad orsakerna till eventuell osäkerhet i samarbetet kunde tänkas bottna i. Studien genomfördes som en kvalitativ intervjustudie. I studien intervjuades fem blivande små-barnspedagoger, det vill säga studeranden i slutskedet av sina studier. Resultatet visar att studerandena i slutet av sina studier är väl förberedda för samarbetet med för-äldrarna, även om det delvis råder en osäkerhet bland dem i frågor som berör samarbetet. Resulta-tet visar också att även om en del av den professionella kompetensen kommer som ett resultat av praktisk erfarenhet i arbetslivet, verkar studerandena ha de grundläggande kunskaper som behövs för samarbetet med föräldrar
 • Kivelä, Hilla (2020)
  Tehostettua ja erityistä tukea tarvitaan kouluissa kasvavissa määrin enemmän. Tutkielman tavoitteena oli kuvata lapsen erityistä herkkyyttä ja sen ilmenemistä kouluympäristössä. Tutkimuskysymykset olivat 1) Millainen piirre erityisherkkyys on lapsessa ja 2) Miten lapsen erityisherkkyys ilmenee kouluympäristössä. Erityisherkkyyden käsitteen otti käyttöön Elaine N. Aron vuonna 1996, mutta ilmiötä on tutkittu jo aiemminkin. Erityisherkkyyttä lapsissa on myös tutkittu aiemmin. Minua kiinnosti etenkin herkkyyden ilmeneminen kouluympäristössä. Halusin tutkia lasten erityisherkkyyttä sekä erityisherkkyyden suhdetta kouluympäristöön. Vaikka tutkielma keskittyy erityisherkkyyteen, tarkastelen herkkyyttä myös yleisemmällä tasolla. Lisäksi käsittelen koulua lapsen merkittävänä oppimisympäristönä. Tutkielma toteutettiin kirjallisuuskatsauksena. Se sijoittuu kasvatus- ja kehityspsykologiselle alueelle. Katsauksessa hyödynnettiin tieteellisiä tutkimuksia, artikkeleita ja kirjoja. Tutkimuskysymyksiin etsittiin vastauksia analysoimalla aineistoa ja yhdistelemällä tietoja eri lähteistä. Analysoin yksilön syntyperäisen herkkyyden piirteitä ja näiden suhdetta koulumaailmaan. Katsaus osoitti, että lapsen erityisherkkyys on synnynnäinen ja yksilökohtainen piirre, joka vaikuttaa muun muassa ulkoisten ärsykkeiden havainnointiin, tiedon prosessointiin, emotionaaliseen reaktiokykyyn ja lapsen kuormittumiseen. Lapsen kasvuympäristöllä on merkittävä vaikutus herkkyyden ilmenemiselle. Koulun on mahdollista tukea erityisherkkää lasta muun muassa muuttamalla oppimisympäristöä aistiystävällisemmäksi ja luomalla erityisherkälle oppilaalle turvallisen tilan olla oma itsensä. Opettajien on hyvä olla tietoisia herkkyyden eri piirteistä. Herkän lapsen näkökulma tulisi ottaa huomioon niin luokkahuoneessa, kuin tulevaisuuden oppimisympäristöjä rakentaessa. Jokainen lapsi ansaitsee hänelle suotuisan oppimisympäristön.
 • Knuutila, Otto (2020)
  The aim of this work is to get new, interesting information about what subjects co-write among beginner songwriters raises about the career development of a songwriter. The research question is to explore the benefits, disadvantages, opportunities, and threats of co-write work in terms of the beginner songwriter's career development. Previous research has shown that co-writing, i.e. making music in a team, is more effective than making music alone and has become an almost standard way of working in the industry. In terms of careers in general, networking has also been seen as a positive opportunity. At the same time, studies around work and career have shown that they are more and more fragmented and shifting in a more liberating and responsible way for individuals. The research was carried out with a thematic interview, which was attended by two beginner professional songwriters from Helsinki. The interviews were conducted and recorded in April 2020. The thematic interviews were conducted in a consistent manner using the interview framework. The material was analysed by thematizing the views of beginner professional songwriters on the benefits and opportunities of co-write work, as well as the disadvantages and threats to the songwriter's career development. The study found that beginner professional songwriters see co-write work as useful for career development in terms of networking, developing new competencies, and making songwriting more effective. Co-write work also has some threat images that may appear to be a lack of systematic scheduling and focus on writing. Personal chemistry was also seen as a potential challenge to the success of the co-write situation. In the light of the answers to the dissertation, it seems that co-write work should definitely be utilized in the training programs of future songwriters, as well as recognizing the networking and new learning opportunities it offers.
 • Schwela, Kristina (2020)
  Syftet med undersökningen var att granska om de olika karaktärerna i Enid Blytons barnbok ”Viisikko ja linnan aarre” (svenska titeln ”Fem gör ett fynd", engelska ”Five on Finniston Farm”) framstår som stereotypa ur ett genusperspektiv. En definition av genus som det socialt konstruerade könet användes. Enid Blytons var en mycket produktiv författare och hennes böcker har varit mycket omtyckta av barn, samtidigt som de varit omdebatterade bland vuxna. De har kritiserats för att bland annat ha stereotypa beskrivningar på flickor och pojkar, män och kvinnor. En del forskare har kommit med invändningar mot detta synsätt och uppfattat att böckerna också ger alternativ vad gäller synsättet på manligt och kvinnligt. Som bakgrund ingår i det här arbetet en genomgång av barnbokens historia, olika sätt att definiera barnlitteratur och forska i den samt barnlitteraturen i förhållande till värderingar, ideologi och mera specifikt genusfrågor. Barnlitteraturen har alltid i större eller mindre utsträckning setts som ett pedagogiskt redskap, vilket också är utgångpunkten för det här arbetet. Eftersom barn inte själva bestämmer över barnlitteraturen tar vissa forskare fasta vid relationen vuxna-barn och makt som viktiga aspekter i samband med definierandet av barnlitteratur. Barnlitteraturen antas ofta spegla och förmedla de värderingar och den ideologi som är rådande i samhället gällande t ex genus. Ideologi kan definieras som en samling uppfattningar som ett samhälle delar och använder sig av för att förstå världen. Barnböcker har å andra sidan också ansetts kunna ha en undergrävande eller ifrågasättande funktion visavi de rådande uppfattningarna i ett samhälle. Texter ses vara fyllda av ideologi, inte bara innefatta det som ett element. Intresset för kön och genus i barnlitteraturen väcktes på 1960- och 70-talen som en följd av en sociohistorisk syn på litteratur i allmänhet. Det som kan ses som intressant vid litterär analys av karaktärer är hur många av karaktärerna som beter sig på ett föreskrivet sätt snarare än antalet flickor/kvinnor och pojkar/män som förekommer. Undersökningen gjordes som en textanalys med Nikolajevas schema för stereotypa manliga och kvinnliga egenskaper som hjälpmedel. Också några forskares synsätt på hur ideologi syns i texter användes vid analysen. Slutsatsen av undersökningen är att det i boken inte förekommer några helt renodlat stereotypa manliga och kvinnliga karaktärer. Boken erbjuder alternativ, i synnerhet när det gäller skildringen av flickor, med en traditionellare flicka och också s k pojkflickor. En hel del av framställningen av karaktärernas beteende som önskvärt eller icke-önskvärt när det gäller både flickor/kvinnor och pojkar/män gav intrycket att utgå från en tudelning enligt sådant som artigt/oartigt och hjälpsamt/ohjälpsamt snarare än manlig/kvinnligt.
 • Salmiheimo, Niko (2020)
  Avhandlingens syfte är att undersöka genusperspektivet i barnsånger, vilka könsmässiga modeller de ger barn samt hur de kan stöda verksamheten i småbarnspedagogikens strävan till en genussensitiv pedagogik. Avhandlingen är en kvalitativ studie som analyserar sångtexters innehåll och samhällets syn på kön ur ett genusperspektiv med utgångspunkt i begreppen stereotypisk och normbrytande. Sångtexterna beskriver könsrollerna både stereotypiskt och som normbrytande och visar tydligt hur synen på könen har förändrats i barnsångers innehåll över tid och hur sångerna avspeglar det rådande samhället. Musikstunder är en central verksamhetsform inom småbarnspedagogiken och sånger med normbrytande karaktärer spelar en viktig roll i barns utveckling. Betydelsen ligger i hur man använder sig av musik och sånger inom småbarnspedagogiken för att ge barn möjligheten att vara sig själva och skapa den egna könsidentiteten.
 • Leivonmäki, Sofia (2020)
  Syftet med denna studie är att få en klarare bild hurdana sånger olika sångböcker innehåller, speciellt med tanke på genus och könsstereotyper: innehåller sångerna stereotyper och ifall de innehåller, hurdana och på vilket sätt framträder de? Syftet är också att ta reda på om det skett en förändring i stereotyper över tid. Studien är en kvalitativ analys med hermeneutisk ansats. Materialet består av fyra olika sångböcker från Finland och Sverige, alla publicerade mellan 1995 och 2016. Studiens resultat visar på att det skett en förändring över tid när man granskar böckerna ur ett genusperspektiv men alla sångböckerna innehåller stereotyper. Överlag finns det ändå överraskande lite könsstereotyper jämfört med antalet sånger per bok
 • Räf, Minna (2019)
  Tutkielman aiheena on A. F. Tannerin perustaman Helsingin sosialistisen koulun välittämän aatemaailman kytkökset suomalaiseen työväenliikkeeseen. Tutkielman tavoitteena oli sel-ventää työväenliikkeen monimutkaista suhdetta kouluun kohdistamalla tarkastelu Helsingin sosialistisen koulun perustamisprosessiin, taustaan, vaiheisiin ja tavoitteisiin sekä siitä virin-neeseen sanomalehtikeskusteluun 1.7.1907–31.12.1907. Tutkimushypoteesin mukaan Tannerin omaperäinen käsitys sosialismista realisoitui kouluhankkeessa ja Helsingin Työ-väenyhdistyksen suhtautuminen siihen kuvaa laajemmin työväenliikkeen aatteellista suun-taa ja suhtautumista kouluun yleensä. Helsingin sosialistisen koulun perustamisprosessissa sekä Tanner että Helsingin Työväenyhdistyksen johto joutuivat määrittelemään sosialismi-käsityksensä ohella suhteensa kouluun ja kantansa koulukysymykseen. Tutkielman menetelmänä oli Carlo Ginzburgin esimerkin mukainen tutkimuskohteen mikro-historiallinen tarkastelu, jossa tutkimuskysymystä lähestyttiin ”mikroskoopilla” ja analyysiin käytettiin ”teleskooppia”. Tutkielman tehtävänä oli kuvata koulua, josta ei ole säilynyt doku-mentteja tai asiakirjoja. Koulun olemassa olosta kertoi vain koulun entinen oppilas Martta Järvelä-Salminen, jonka muistelmien perusteella koulu on mainittu yleisen historian Pro Gradu -tutkielmassani Rakkauden puolesta – Antero Ferdinand Tanner 1868 – 1920. Kan-salliskirjaston digitaalinen sanoma- ja aikakauslehtiaineisto mahdollisti tutkimusmenetelmän mukaisen johtolankojen etsinnän. Tuloksena löytyi laaja tutkimusaiheesta käyty keskustelu, jonka kävin kokonaisuudessaan läpi. Tutkimuksen lähdeaineisto koostui kirjoituksista, jotka oli koottu kaikista 1.7.1907–31.12.1907 Suomessa ilmestyneistä sanomalehdistä. Tutkimuksen tuloksena on, että A.F. Tannerin sosialismi oli esoteerista ja Helsingin sosialis-tisen koulun tavoitteena oli esoteerisen sosialismin ja ei-materialististen arvojen mukainen opetus niin, että universalismista, hyväntahtoisuudesta ja ihmistenvälisyydestä tuli ydinky-symyksiä. Työväenliikkeen suhde kouluun oli vuonna 1907 täynnä toivoa paremmasta tule-vaisuudesta.
 • Hillebrandt, Jaana (2020)
  Yhteiskuntamme on monien tutkimusten mukaan siirtymässä yhä vahvemmin kohti tietopohjaista yhteiskuntaa. Erityisesti teknologian kehittyminen ja siitä seuraava työn muutos ovat jatkuvasti havaittavissa. Edellä mainittujen kehityssuuntausten vuoksi tiedon ja tietämisen tutkimus on keskeistä tulevaisuuden kannalta. Tiedosta erityisesti hiljainen tieto on keskeinen tutki-muksen kohde, koska se sisältää yksilön ja organisaation kannalta valtavan määrän keskeistä tietoa, joka ei ole sanallisesti välitettävässä muodossa. Hiljaista tietoa omaava henkilö ei usein tunnista omaavaansa kyseistä tietoa, minkä vuoksi tieto jää usein myös hyödyntämättä. Tutkimukseni tarkoitus on tarkastella hiljaista tietoa organisaation kontekstissa. Tutkimuskysymykseni käsittelivät hiljaisen tiedon havaitsemisen haasteita sekä hiljaisen tiedon parempaa tunnistamista ja hyödyntämistä tukevia tekijöitä ja ratkaisuja. Kolmannessa tutkimuskysymyksessäni tarkastelin tietojohtamista välineenä hiljaisen tiedon paremmassa tunnistamisessa ja hyödyntämisessä. Toteutin tutkimukseni systemaattisena kirjallisuuskatsauksena. Aineistoni valinnassa pyrin mahdollisimman kattavaan monipuolisuuteen muun muassa aineiston kirjoittajien kansallisuuden, näkökannan ja kontekstin perusteella. Pyrin pääasiassa sisällyttämään tutkimukseeni mahdollisimman uusia tutkimuksia ja artikkeleita, mutta käsitteiden määrittelyyn sisällytin myös käsitteiden historiaa esiin tuovia vanhempiakin teoksia. Tutkimukseni keskeisinä tuloksina nousi esille organisaation rakenteen merkitys tiedon jakamista ja sen myötä myös hiljaisen tiedon hyödyntämistä tukevana tekijänä. Keskeisiä muita tekijöitä hiljaisen tiedon paremmassa havaitsemisessa ja hyödyntämisessä olivat erilaisen tietämisen ja kokemuksen arvostaminen sekä käytännön toiminnan merkitys hiljaisen tiedon välittämisessä. Tutkittaessa hiljaisen tiedon tunnistamista ja hyödyntämistä tietojohtamisen avulla kävi selväksi, että tietojohtaminen on kyseiseen tarkoitukseen tehokas keino. Tietojohtamisen avulla voidaan vaikuttaa organisaatiokulttuurin kehittämiseen sekä edellä jo tärkeäksi todettuun organisaation tiedon jakamista tukevan rakenteen muodostamiseen. Keskeisenä pohdintana tutkimuksessani nousee esille hiljaisen tiedon välittämisen reunaehdot eli tuleeko hiljainen tieto pyrkiä muuttamaan eksplisiittiseen muotoon sen eteenpäin välittämiseksi. Muita keskeisiä pohdintoja tutkimuksessani ovat muun muassa eri tavoin saavutetun tiedon arvostuksen lisääminen ja siihen tarvittavat muutokset yhteiskunnan tasolla. Pohdin myös eri tapoja suhtautua hiljaiseen tietoon ja kuinka hiljainen tieto on pääasiassa kaikille olemassa oleva mahdollisuus uhan sijaan.