Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by study line "Erityispedagogiikka -asiantuntijasuuntautuminen"

Sort by: Order: Results:

  • Tainio-Keinonen, Kaisa (2021)
    Tavoitteet. Tämän systemaattisen kirjallisuuskatsauksen tarkoituksena oli selvittää, onko Suomessa tai kansainvälisesti toteutettu aikuispopulaatioon kohdistuvia matematiikan minäpystyvyys- tai scaffolding-interventioita tai niiden yhdistelmiä. Aikuisväestö hakeutuu enenevässä määrin täydennys- tai uudelleenkoulutukseen ja tässä opintoihin hakeutumisvaiheessa matematiikan taidoilla voi olla suuri vaikutus siihen, aukeaako opiskelupaikka halutulla alalla. Matematiikan minäpystyvyydellä tiedetään olevan merkittävä vaikutus matematiikan suoriutumiseen ja matematiikka-ahdistuksen vähentämiseen. Scaffolding-tyyppisellä opetuksella puolestaan on saatu hyviä tuloksia muun muassa STEM-aineisiin liittyen. Näin ollen katsottiin tarpeelliseksi selvittää, millaisia mahdollisesti toteutettujen interventioiden vaikutukset ovat olleet. Menetelmät. Tutkimus toteutettiin systemaattisena kirjallisuuskatsauksena. Kukin kolmesta tutkimuskysymyksestä käsiteltiin omana kokonaisuutenaan sekä tutkimusten hakuvaiheessa että artikkelien analysoinnissa. Tulokset ja johtopäätökset. Katsauksen tulosten perusteella näyttää siltä, että matematiikan minäpystyvyysinterventiot ovat tehokkaita erityisesti verkko-oppimisen keinoin toteutettuina. Lisäksi minäpystyvyyden kaikkiin neljään lähteeseen perustuvat interventiot vaikuttavat olevan tehokkain tapa parantaa matematiikan minäpystyvyyttä aikuisväestön keskuudessa. Matematiikan scaffolding-interventioita tai yhdistelmäinterventioita ei käytetyillä hakutermeillä löytynyt.